]> git.pld-linux.org Git - packages/ka5-akonadi.git/blob - ka5-akonadi.spec
- updated to 22.12.1
[packages/ka5-akonadi.git] / ka5-akonadi.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     tests           # build with tests
4 %define         kdeappsver      22.12.1
5 %define         kfver           5.53.0
6 %define         qtver           5.15.2
7 %define         kaname          akonadi
8 Summary:        Akonadi - The PIM Storage Service
9 Name:           ka5-%{kaname}
10 Version:        22.12.1
11 Release:        1
12 License:        GPL v2+/LGPL v2.1+
13 Group:          X11/Libraries
14 Source0:        https://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
15 # Source0-md5:  4f98067fea826e3463561ae9346a31df
16 URL:            http://www.kde.org/
17 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= %{qtver}
18 BuildRequires:  Qt5DBus-devel >= %{qtver}
19 BuildRequires:  Qt5Designer-devel >= %{qtver}
20 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.11.1
21 BuildRequires:  Qt5Network-devel >= %{qtver}
22 BuildRequires:  Qt5Sql-devel >= %{qtver}
23 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= %{qtver}
24 BuildRequires:  Qt5UiTools-devel >= %{qtver}
25 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= %{qtver}
26 BuildRequires:  Qt5Xml-devel >= %{qtver}
27 BuildRequires:  boost-devel >= 1.34.0
28 BuildRequires:  cmake >= 2.8.12
29 BuildRequires:  gettext-devel
30 BuildRequires:  ka5-kaccounts-integration-devel >= %{kdeappsver}
31 BuildRequires:  kf5-extra-cmake-modules >= %{kfver}
32 BuildRequires:  kf5-kcompletion-devel >= %{kfver}
33 BuildRequires:  kf5-kconfig-devel >= %{kfver}
34 BuildRequires:  kf5-kconfigwidgets-devel >= %{kfver}
35 BuildRequires:  kf5-kcoreaddons-devel >= %{kfver}
36 BuildRequires:  kf5-kcrash-devel >= %{kfver}
37 BuildRequires:  kf5-kdbusaddons-devel >= %{kfver}
38 BuildRequires:  kf5-kdesignerplugin-devel >= %{kfver}
39 BuildRequires:  kf5-ki18n-devel >= %{kfver}
40 BuildRequires:  kf5-kiconthemes-devel >= %{kfver}
41 BuildRequires:  kf5-kio-devel >= %{kfver}
42 BuildRequires:  kf5-kitemmodels-devel >= %{kfver}
43 BuildRequires:  kf5-kitemviews-devel >= %{kfver}
44 BuildRequires:  kf5-kwidgetsaddons-devel >= %{kfver}
45 BuildRequires:  kf5-kwindowsystem-devel >= %{kfver}
46 BuildRequires:  kf5-kxmlgui-devel >= %{kfver}
47 BuildRequires:  libaccounts-qt5-devel >= 1.16
48 BuildRequires:  ninja
49 BuildRequires:  qt5-build >= %{qtver}
50 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.164
51 BuildRequires:  shared-mime-info
52 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
53 BuildRequires:  xz
54 Conflicts:      akonadi-libs >= 1.0.0
55 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
56
57 %description
58 Akonadi is a personal information management (PIM) framework for KDE
59 Akonadi will function as an extensible data storage for all PIM
60 applications.
61
62 Besides data storage, Akonadi has several other components including
63 search, and a library (cache) for easy access and notification of data
64 changes.
65
66 %description -l pl.UTF-8
67 Akonadi jest szkieletem zarządzania informacjami osobistymi (PIM) dla
68 KDE. Będzie on funkcjonował jako rozszerzalny magazyn danych dla
69 wszystkich aplikacji PIM.
70
71 Oprócz magazynu danych, Akonadi ma wiele innych komponentów, między
72 innymi przeszukiwanie i bibliotekę (buforowanie) dla łatwego
73 dostępu i powiadomieniach o zmianach danych.
74
75 %package devel
76 Summary:        Header files for %{kaname} development
77 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla programistów używających %{kaname}
78 Group:          X11/Development/Libraries
79 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
80
81 %description devel
82 Header files for %{kaname} development.
83
84 %description devel -l pl.UTF-8
85 Pliki nagłówkowe dla programistów używających %{kaname}.
86
87 %package apparmor
88 Summary:        Files for apparmor
89 Group:          X11/Development/Libraries
90 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
91
92 %description apparmor
93 Files for apparmor.
94
95
96 %prep
97 %setup -q -n %{kaname}-%{version}
98
99 %build
100 install -d build
101 cd build
102 %cmake -G Ninja \
103         %{!?with_tests:-DBUILD_TESTING=OFF} \
104         -DHTML_INSTALL_DIR=%{_kdedocdir} \
105         -DKDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS=ON \
106         ..
107 %ninja_build
108
109 %if %{with tests}
110 ctest
111 %endif
112
113
114 %install
115 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
116 %ninja_install -C build
117 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/KF5/Akonadi
118 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/qt5/plugins/pim5/kontact
119
120 %find_lang %{kaname} --all-name --with-kde
121
122 %clean
123 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
124
125 %post   -p /sbin/ldconfig
126 %postun -p /sbin/ldconfig
127
128 %files -f %{kaname}.lang
129 %defattr(644,root,root,755)
130 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi_agent_launcher
131 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi_agent_server
132 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi_control
133 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi_rds
134 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadictl
135 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadiserver
136 %attr(755,root,root) %{_bindir}/asapcat
137 %dir /etc/xdg/akonadi
138 /etc/xdg/akonadi/mysql-global-mobile.conf
139 /etc/xdg/akonadi/mysql-global.conf
140 %ghost %{_libdir}/libKF5AkonadiPrivate.so.5
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libKF5AkonadiPrivate.so.*.*.*
142 %{_libdir}/qt5/plugins/sqldrivers/libqsqlite3.so
143 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Akonadi.*.xml
144 %{_datadir}/dbus-1/services/org.freedesktop.Akonadi.Control.service
145 %{_datadir}/mime/packages/akonadi-mime.xml
146 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi2xml
147 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadi_knut_resource
148 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonadiselftest
149 %attr(755,root,root) %{_bindir}/akonaditest
150 %ghost %{_libdir}/libKF5AkonadiAgentBase.so.5
151 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libKF5AkonadiAgentBase.so.*.*.*
152 %ghost %{_libdir}/libKF5AkonadiCore.so.5
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libKF5AkonadiCore.so.*.*.*
154 %ghost %{_libdir}/libKF5AkonadiWidgets.so.5
155 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libKF5AkonadiWidgets.so.*.*.*
156 %ghost %{_libdir}/libKF5AkonadiXml.so.5
157 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libKF5AkonadiXml.so.*.*.*
158 %dir %{_datadir}/akonadi
159 %dir %{_datadir}/akonadi/agents
160 %{_datadir}/akonadi/agents/knutresource.desktop
161 %{_datadir}/config.kcfg/resourcebase.kcfg
162 %{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps/akonadi.png
163 %{_iconsdir}/hicolor/16x16/apps/akonadi.png
164 %{_iconsdir}/hicolor/22x22/apps/akonadi.png
165 %{_iconsdir}/hicolor/256x256/apps/akonadi.png
166 %{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps/akonadi.png
167 %{_iconsdir}/hicolor/48x48/apps/akonadi.png
168 %{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/akonadi.png
169 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/akonadi.svgz
170 %dir %{_datadir}/kf5/akonadi
171 %{_datadir}/kf5/akonadi/akonadi-xml.xsd
172 %{_datadir}/kf5/akonadi/kcfg2dbus.xsl
173 %dir %{_datadir}/kf5/akonadi_knut_resource
174 %{_datadir}/kf5/akonadi_knut_resource/knut-template.xml
175 %{_datadir}/qlogging-categories5/akonadi.categories
176 %{_datadir}/qlogging-categories5/akonadi.renamecategories
177 %attr(755,root,root) %{_libdir}/qt5/plugins/designer/akonadiwidgets.so
178 %dir %{_libdir}/qt5/plugins/pim5
179 %dir %{_libdir}/qt5/plugins/pim5/akonadi
180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/qt5/plugins/pim5/akonadi/akonadi_test_searchplugin.so
181 %dir %{_libdir}/qt5/plugins/pim5/kontact
182
183 %files devel
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %{_includedir}/KF5/Akonadi
186 %{_includedir}/KF5/AkonadiAgentBase
187 %{_includedir}/KF5/AkonadiCore
188 %{_includedir}/KF5/AkonadiWidgets
189 %{_includedir}/KF5/AkonadiXml
190 %{_libdir}/cmake/KF5Akonadi
191 %{_libdir}/libKF5AkonadiPrivate.so
192 %{_libdir}/libKF5AkonadiAgentBase.so
193 %{_libdir}/libKF5AkonadiCore.so
194 %{_libdir}/libKF5AkonadiWidgets.so
195 %{_libdir}/libKF5AkonadiXml.so
196 %{_libdir}/qt5/mkspecs/modules/qt_AkonadiAgentBase.pri
197 %{_libdir}/qt5/mkspecs/modules/qt_AkonadiCore.pri
198 %{_libdir}/qt5/mkspecs/modules/qt_AkonadiWidgets.pri
199 %{_libdir}/qt5/mkspecs/modules/qt_AkonadiXml.pri
200
201 %files apparmor
202 %defattr(644,root,root,755)
203 /etc/apparmor.d/mariadbd_akonadi
204 /etc/apparmor.d/mysqld_akonadi
205 /etc/apparmor.d/postgresql_akonadi
206 /etc/apparmor.d%{_prefix}.bin.akonadiserver
This page took 0.089944 seconds and 4 git commands to generate.