]> git.pld-linux.org Git - packages/gnome-shell-extensions.git/blob - gnome-shell-extensions.spec
- updated to 46.2
[packages/gnome-shell-extensions.git] / gnome-shell-extensions.spec
1 %define         gshell_ver      46.0
2
3 Summary:        Modify and extend GNOME Shell functionality and behavior
4 Summary(pl.UTF-8):      Modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności i zachowania powłoki GNOME
5 Name:           gnome-shell-extensions
6 Version:        46.2
7 Release:        1
8 Group:          X11/Applications
9 License:        GPL v2+
10 Source0:        https://download.gnome.org/sources/gnome-shell-extensions/46/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  915c2b4fd0c64ec6ef00029ef3edf3bb
12 URL:            https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/Extensions
13 BuildRequires:  meson >= 0.58.0
14 BuildRequires:  ninja >= 1.5
15 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.22
16 BuildRequires:  sassc
17 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.736
18 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
19 BuildRequires:  xz
20 BuildArch:      noarch
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %define         ext_prefix      gnome-shell-extension
24
25 %description
26 GNOME Shell Extensions is a collection of extensions providing
27 additional and optional functionality to GNOME Shell.
28
29 Enabled extensions:
30  - apps-menu
31  - auto-move-windows
32  - drive-menu
33  - launch-new-instance
34  - light-style
35  - native-window-placement
36  - places-menu
37  - screenshot-window-sizer
38  - user-theme
39  - window-list
40  - windowsNavigator
41  - workspace-indicator
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 GNOME Shell Extensions to zbiór rozszerzeń zapewniających dodatkowe i
45 opcjonalne funkcje powłoki GNOME.
46
47 Dostępne rozszerzenia:
48  - apps-menu
49  - auto-move-windows
50  - drive-menu
51  - launch-new-instance
52  - light-style
53  - native-window-placement
54  - places-menu
55  - screenshot-window-sizer
56  - user-theme
57  - window-list
58  - windowsNavigator
59  - workspace-indicator
60
61 %package common
62 Summary:        Files common to GNOME Shell Extensions
63 Summary(pl.UTF-8):      Pliki wspólne rozszerzeń powłoki GNOME
64 Group:          X11/Applications
65 Requires:       gnome-shell >= %{gshell_ver}
66 Obsoletes:      gnome-shell-extension-alternative-status-menu < 3.10.1
67 Obsoletes:      gnome-shell-extension-alternate-tab < 3.32.0
68 Obsoletes:      gnome-shell-extension-default-min-max < 3.8.3.1
69 Obsoletes:      gnome-shell-extension-dock < 3.8.0
70 Obsoletes:      gnome-shell-extension-gajim < 3.8.0
71 Obsoletes:      gnome-shell-extension-horizontal-workspaces < 40.0
72 Obsoletes:      gnome-shell-extension-static-workspaces < 3.8.3.1
73 Obsoletes:      gnome-shell-extension-xrandr-indicator < 3.10.1
74
75 %description common
76 GNOME Shell Extensions is a collection of extensions providing
77 additional and optional functionality to GNOME Shell. Common files and
78 directories needed by extensions are provided here.
79
80 %description common -l pl.UTF-8
81 GNOME Shell Extensions to zbiór rozszerzeń zapewniających dodatkowe i
82 opcjonalne funkcje powłoki GNOME. Ten pakiet zawiera wspólne pliki i
83 katalogi wymagane przez rozszerzenia.
84
85 %package -n gnome-classic-session
86 Summary:        GNOME "classic" mode session
87 Summary(pl.UTF-8):      Sesja trybu "klasycznego" GNOME
88 Group:          X11/Applications
89 Requires(post,postun):  glib2 >= 1:2.26.0
90 Requires:       %{ext_prefix}-apps-menu = %{version}-%{release}
91 Requires:       %{ext_prefix}-launch-new-instance = %{version}-%{release}
92 Requires:       %{ext_prefix}-light-style = %{version}-%{release}
93 Requires:       %{ext_prefix}-places-menu = %{version}-%{release}
94 Requires:       %{ext_prefix}-window-list = %{version}-%{release}
95 Requires:       gnome-session >= 1:3.14.0
96
97 %description -n gnome-classic-session
98 This package contains the required components for the GNOME Shell
99 "classic" mode, which aims to provide a GNOME 2-like user interface.
100
101 %description -n gnome-classic-session -l pl.UTF-8
102 Ten pakiet zawiera komponenty wymagane dla trybu "klasycznego" powłoki
103 GNOME, mającego na celu udostępnienie interfejsu użytkownika w stylu
104 GNOME 2.
105
106 %package -n %{ext_prefix}-apps-menu
107 Summary:        Application menu for GNOME Shell
108 Summary(pl.UTF-8):      Menu aplikacji dla powłoki GNOME
109 Group:          X11/Applications
110 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
111
112 %description  -n %{ext_prefix}-apps-menu
113 Add a GNOME 2.x style menu for applications.
114
115 %description  -n %{ext_prefix}-apps-menu -l pl.UTF-8
116 To rozszerzenie dodaje menu w stylu GNOME 2.x dla aplikacji.
117
118 %package -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
119 Summary:        Assign specific workspaces to applications
120 Summary(pl.UTF-8):      Przypisywanie konkretnych pulpitów do aplikacji
121 Group:          X11/Applications
122 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
123
124 %description -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
125 Lets you manage your workspaces more easily, assigning a specific
126 workspace to each application as soon as it creates a window, in a
127 manner configurable with a GSettings key.
128
129 %description -n %{ext_prefix}-auto-move-windows -l pl.UTF-8
130 To rozszerzenie pozwala łatwiej zarządzać pulpitami, przypisując
131 określony pulpit do każdej aplikacji zaraz po utworzeniu okna, w
132 sposób konfigurowany kluczem GSettings.
133
134 %package -n %{ext_prefix}-drive-menu
135 Summary:        Disk device manager in the system status area
136 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca urządzeń dyskowych w obszarze stanu systemu
137 Group:          X11/Applications
138 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
139
140 %description -n %{ext_prefix}-drive-menu
141 Adds a menu in the system status area that tracks removable disk
142 devices attached and offers to browse them and eject/unmount them.
143
144 %description -n %{ext_prefix}-drive-menu -l pl.UTF-8
145 To rozszerzenie dodaje w obszarze stanu systemu menu śledzące
146 podłączone odłączalne urządzenia dyskowe i pozwalające wysuwać lub
147 odmontowywać je.
148
149 %package -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
150 Summary:        Always launch a new application instance for GNOME Shell
151 Summary(pl.UTF-8):      Uruchamianie zawsze nowej instancji aplikacji w powłoce GNOME
152 Group:          X11/Applications
153 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
154
155 %description  -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
156 This GNOME Shell extension modifies the behavior of clicking in the
157 dash and app launcher to always launch a new application instance.
158
159 %description  -n %{ext_prefix}-launch-new-instance -l pl.UTF-8
160 To rozszerzenie powłoki GNOME modyfikuje zachowanie kliknięcia w
161 myślnik oraz uruchamianiu aplikacji, aby zawsze uruchamiało nową
162 instancję aplikacji.
163
164 %package -n %{ext_prefix}-light-style
165 Summary:        Switch default to light style
166 Summary(pl.UTF-8):      Przełączenie na domyślny styl jasny
167 Group:          X11/Applications
168 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
169
170 %description  -n %{ext_prefix}-light-style
171 Switch default to light style.
172
173 %description  -n %{ext_prefix}-light-style -l pl.UTF-8
174 Przełączenie na domyślny styl jasny.
175
176 %package -n %{ext_prefix}-native-window-placement
177 Summary:        Arrange windows in overview in a more native way
178 Summary(pl.UTF-8):      Układanie okien w podglądzie w bardziej natywny sposób
179 Group:          X11/Applications
180 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
181
182 %description -n %{ext_prefix}-native-window-placement
183 This extension employs an algorithm (taken from KDE) for layouting the
184 thumbnails in the overview that more closely reflects the positions
185 and relative sizes of the actual windows, instead of using a fixed
186 grid.
187
188 %description -n %{ext_prefix}-native-window-placement -l pl.UTF-8
189 To rozszerzenie wprowadza pewnien algorytm (zaczerpnięty z KDE)
190 układania miniatur w podglądzie, bliżej odzwierciedlający położenia i
191 rozmiary względne właściwych okien, zamiast używania stałej siatki.
192
193 %package -n %{ext_prefix}-places-menu
194 Summary:        Places menu indicator in the system status area
195 Summary(pl.UTF-8):      Menu Miejsca w obszarze stanu systemu
196 Group:          X11/Applications
197 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
198
199 %description -n %{ext_prefix}-places-menu
200 Adds a menu in the system status area that resembles the Places menu
201 from GNOME 2.x.
202
203 %description -n %{ext_prefix}-places-menu -l pl.UTF-8
204 To rozszerzenie dodaje w obszarze stanu systemu menu, przypominające
205 menu Miejsca z GNOME 2.x.
206
207 %package -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
208 Summary:        Screenshot window sizer for GNOME Shell
209 Summary(pl.UTF-8):      Ustalanie rozmiaru okien w powłoce GNOME przy zrzutach ekranu
210 Group:          X11/Applications
211 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
212
213 %description -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
214 This GNOME Shell extension allows to easily resize windows for GNOME
215 Software screenshots.
216
217 %description -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer -l pl.UTF-8
218 To rozszerzenie powłoki GNOME pozwala łatwo zmieniać rozmiary okien na
219 potrzeby zrzutów ekranu GNOME Software.
220
221 %package -n %{ext_prefix}-system-monitor
222 Summary:        Monitor system from the top bar
223 Summary(pl.UTF-8):      Monitorowanie systemu z górnej belki
224 Group:          X11/Applications
225 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
226 Obsoletes:      gnome-shell-extension-systemMonitor < 3.16.0
227
228 %description -n %{ext_prefix}-system-monitor
229 GNOME extension to monitor system from the top bar.
230
231 %description -n %{ext_prefix}-system-monitor -l pl.UTF-8
232 Rozszerzenie GNOME do monitorowania systemu z górnej belki.
233
234 %package -n %{ext_prefix}-user-theme
235 Summary:        Let the user select a custom theme for the shell
236 Summary(pl.UTF-8):      Wybór własnego motywu powłoki przez użytkownika
237 Group:          X11/Applications
238 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
239
240 %description -n %{ext_prefix}-user-theme
241 Lets the user select a custom theme for the Gnome shell. It will allow
242 you to apply a style from
243 <~/.themes/[themeName]/gnome-shell/gnome-shell.css>.
244
245 %description -n %{ext_prefix}-user-theme -l pl.UTF-8
246 To rozszerzenie pozwala użytkownikowi wybrać własny motyw powłoki
247 GNOME. Pozwala zaaplikować styl z pliku
248 <~/.themes/[nazwaMotywu]/gnome-shell/gnome-shell.css>.
249
250 %package -n %{ext_prefix}-window-list
251 Summary:        Display a window list at the bottom of the screen in GNOME Shell
252 Summary(pl.UTF-8):      Wyświetlanie listy okien na dole ekranu w powłoce GNOME
253 Group:          X11/Applications
254 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
255
256 %description -n %{ext_prefix}-window-list
257 This GNOME Shell extension displays a window list at the bottom of the
258 screen.
259
260 %description -n %{ext_prefix}-window-list -l pl.UTF-8
261 To rozszerzenie powłoki GNOME wyświetla listę okien na dole ekranu.
262
263 %package -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
264 Summary:        Keyboard selection of windows and work-spaces in overlay mode
265 Summary(pl.UTF-8):      Wybór okien i pulpitów w trybie nakładkowym z poziomu klawiatury
266 Group:          X11/Applications
267 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
268
269 %description -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
270 Allow keyboard selection of windows and work-spaces in overlay mode in
271 GNOME Shell. Switch to overview mode (press the Win or Alt+F1 key) and
272 press the Alt key to show numbers over windows. Press any number to
273 switch to the corresponding window.
274
275 %description -n %{ext_prefix}-windowsNavigator -l pl.UTF-8
276 To rozszerzenie pozwala na wybieranie okien i pulpitów w trybie
277 nakładkowym powłoki GNOME z poziomu klawiatury. Przełączenie na tryb
278 podglądu (naciśnięcie klawisza Win lub Alt+F1) i naciśnięcie klawisa
279 Alt wyświetla numery na oknach. Wpisanie liczby przełącza na
280 odpowiednie okno.
281
282 %package -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
283 Summary:        Workspace Indicator
284 Summary(pl.UTF-8):      Kontrolka pulpitów
285 Group:          X11/Applications
286 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
287
288 %description -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
289 Put an indicator on the panel signaling in which workspace you are,
290 and give you the possibility of switching to another one.
291
292 %description -n %{ext_prefix}-workspace-indicator -l pl.UTF-8
293 To rozszerzenie umieszcza w panelu kontrolkę sygnalizującą aktualny
294 pulpit i pozwalający na przełączenie na inny.
295
296 %prep
297 %setup -q
298
299 %build
300 %meson build \
301         -Dclassic_mode=true \
302         -Dextension_set=all
303
304 %ninja_build -C build
305
306 %install
307 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
308
309 %ninja_install -C build
310
311 %find_lang %{name}
312
313 %clean
314 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
315
316 %post -n gnome-classic-session
317 %glib_compile_schemas
318
319 %postun -n gnome-classic-session
320 %glib_compile_schemas
321
322 %post -n %{ext_prefix}-apps-menu
323 %glib_compile_schemas
324
325 %postun -n %{ext_prefix}-apps-menu
326 %glib_compile_schemas
327
328 %post -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
329 %glib_compile_schemas
330
331 %postun -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
332 %glib_compile_schemas
333
334 %post -n %{ext_prefix}-native-window-placement
335 %glib_compile_schemas
336
337 %postun -n %{ext_prefix}-native-window-placement
338 %glib_compile_schemas
339
340 %post -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
341 %glib_compile_schemas
342
343 %postun -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
344 %glib_compile_schemas
345
346 %post -n %{ext_prefix}-system-monitor
347 %glib_compile_schemas
348
349 %postun -n %{ext_prefix}-system-monitor
350 %glib_compile_schemas
351
352 %post -n %{ext_prefix}-user-theme
353 %glib_compile_schemas
354
355 %postun -n %{ext_prefix}-user-theme
356 %glib_compile_schemas
357
358 %post -n %{ext_prefix}-window-list
359 %glib_compile_schemas
360
361 %postun -n %{ext_prefix}-window-list
362 %glib_compile_schemas
363
364 %files common -f %{name}.lang
365 %defattr(644,root,root,755)
366 %doc NEWS README.md
367 %dir %{_datadir}/gnome-shell/extensions
368
369 %files -n gnome-classic-session
370 %defattr(644,root,root,755)
371 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/00_org.gnome.shell.extensions.classic.gschema.override
372 %dir %{_datadir}/gnome-shell/modes
373 %{_datadir}/gnome-shell/modes/classic.json
374 %{_datadir}/wayland-sessions/gnome-classic.desktop
375 %{_datadir}/wayland-sessions/gnome-classic-wayland.desktop
376 %{_datadir}/xsessions/gnome-classic.desktop
377 %{_datadir}/xsessions/gnome-classic-xorg.desktop
378
379 %files -n %{ext_prefix}-apps-menu
380 %defattr(644,root,root,755)
381 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.apps-menu.gschema.xml
382 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/apps-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
383
384 %files -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
385 %defattr(644,root,root,755)
386 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml
387 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/auto-move-windows@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
388
389 %files -n %{ext_prefix}-drive-menu
390 %defattr(644,root,root,755)
391 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/drive-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
392
393 %files -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
394 %defattr(644,root,root,755)
395 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/launch-new-instance@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
396
397 %files -n %{ext_prefix}-light-style
398 %defattr(644,root,root,755)
399 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/light-style@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
400
401 %files -n %{ext_prefix}-native-window-placement
402 %defattr(644,root,root,755)
403 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml
404 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/native-window-placement@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
405
406 %files -n %{ext_prefix}-places-menu
407 %defattr(644,root,root,755)
408 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/places-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
409
410 %files -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
411 %defattr(644,root,root,755)
412 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml
413 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/screenshot-window-sizer@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
414
415 %files -n %{ext_prefix}-system-monitor
416 %defattr(644,root,root,755)
417 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.system-monitor.gschema.xml
418 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/system-monitor@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
419
420 %files -n %{ext_prefix}-user-theme
421 %defattr(644,root,root,755)
422 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml
423 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/user-theme@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
424
425 %files -n %{ext_prefix}-window-list
426 %defattr(644,root,root,755)
427 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/window-list@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
428 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml
429
430 %files -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
431 %defattr(644,root,root,755)
432 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/windowsNavigator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
433
434 %files -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
435 %defattr(644,root,root,755)
436 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/workspace-indicator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
This page took 0.412523 seconds and 4 git commands to generate.