]> git.pld-linux.org Git - packages/gnome-shell-extensions.git/blob - gnome-shell-extensions.spec
- updated to 43.1
[packages/gnome-shell-extensions.git] / gnome-shell-extensions.spec
1 %define         gshell_ver      43.0
2
3 Summary:        Modify and extend GNOME Shell functionality and behavior
4 Summary(pl.UTF-8):      Modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności i zachowania powłoki GNOME
5 Name:           gnome-shell-extensions
6 Version:        43.1
7 Release:        1
8 Group:          X11/Applications
9 License:        GPL v2+
10 Source0:        https://download.gnome.org/sources/gnome-shell-extensions/43/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  b6feeb8c79e4861d8f67b3b390960144
12 URL:            https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/Extensions
13 BuildRequires:  meson >= 0.53.0
14 BuildRequires:  ninja >= 1.5
15 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.22
16 BuildRequires:  sassc
17 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.736
18 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
19 BuildRequires:  xz
20 Requires:       gnome-shell >= %{gshell_ver}
21 BuildArch:      noarch
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %define         ext_prefix      gnome-shell-extension
25
26 %description
27 GNOME Shell Extensions is a collection of extensions providing
28 additional and optional functionality to GNOME Shell.
29
30 Enabled extensions:
31  - apps-menu
32  - auto-move-windows
33  - drive-menu
34  - launch-new-instance
35  - native-window-placement
36  - places-menu
37  - screenshot-window-sizer
38  - user-theme
39  - window-list
40  - windowsNavigator
41  - workspace-indicator
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 GNOME Shell Extensions to zbiór rozszerzeń zapewniających dodatkowe i
45 opcjonalne funkcje powłoki GNOME.
46
47 Dostępne rozszerzenia:
48  - apps-menu
49  - auto-move-windows
50  - drive-menu
51  - launch-new-instance
52  - native-window-placement
53  - places-menu
54  - screenshot-window-sizer
55  - user-theme
56  - window-list
57  - windowsNavigator
58  - workspace-indicator
59
60 %package common
61 Summary:        Files common to GNOME Shell Extensions
62 Summary(pl.UTF-8):      Pliki wspólne rozszerzeń powłoki GNOME
63 Group:          X11/Applications
64 Requires:       gnome-shell >= %{gshell_ver}
65 Obsoletes:      gnome-shell-extension-alternative-status-menu < 3.10.1
66 Obsoletes:      gnome-shell-extension-alternate-tab < 3.32.0
67 Obsoletes:      gnome-shell-extension-default-min-max < 3.8.3.1
68 Obsoletes:      gnome-shell-extension-dock < 3.8.0
69 Obsoletes:      gnome-shell-extension-gajim < 3.8.0
70 Obsoletes:      gnome-shell-extension-horizontal-workspaces < 40.0
71 Obsoletes:      gnome-shell-extension-static-workspaces < 3.8.3.1
72 Obsoletes:      gnome-shell-extension-xrandr-indicator < 3.10.1
73 Obsoletes:      gnome-shell-extension-systemMonitor < 3.16.0
74
75 %description common
76 GNOME Shell Extensions is a collection of extensions providing
77 additional and optional functionality to GNOME Shell. Common files and
78 directories needed by extensions are provided here.
79
80 %description common -l pl.UTF-8
81 GNOME Shell Extensions to zbiór rozszerzeń zapewniających dodatkowe i
82 opcjonalne funkcje powłoki GNOME. Ten pakiet zawiera wspólne pliki i
83 katalogi wymagane przez rozszerzenia.
84
85 %package -n gnome-classic-session
86 Summary:        GNOME "classic" mode session
87 Summary(pl.UTF-8):      Sesja trybu "klasycznego" GNOME
88 Group:          X11/Applications
89 Requires(post,postun):  glib2 >= 1:2.26.0
90 Requires:       %{ext_prefix}-apps-menu = %{version}-%{release}
91 Requires:       %{ext_prefix}-launch-new-instance = %{version}-%{release}
92 Requires:       %{ext_prefix}-places-menu = %{version}-%{release}
93 Requires:       %{ext_prefix}-window-list = %{version}-%{release}
94 Requires:       gnome-session >= 1:3.14.0
95
96 %description -n gnome-classic-session
97 This package contains the required components for the GNOME Shell
98 "classic" mode, which aims to provide a GNOME 2-like user interface.
99
100 %description -n gnome-classic-session -l pl.UTF-8
101 Ten pakiet zawiera komponenty wymagane dla trybu "klasycznego" powłoki
102 GNOME, mającego na celu udostępnienie interfejsu użytkownika w stylu
103 GNOME 2.
104
105 %package -n %{ext_prefix}-apps-menu
106 Summary:        Application menu for GNOME Shell
107 Summary(pl.UTF-8):      Menu aplikacji dla powłoki GNOME
108 Group:          X11/Applications
109 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
110
111 %description  -n %{ext_prefix}-apps-menu
112 Add a GNOME 2.x style menu for applications.
113
114 %description  -n %{ext_prefix}-apps-menu -l pl.UTF-8
115 To rozszerzenie dodaje menu w stylu GNOME 2.x dla aplikacji.
116
117 %package -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
118 Summary:        Assign specific workspaces to applications
119 Summary(pl.UTF-8):      Przypisywanie konkretnych pulpitów do aplikacji
120 Group:          X11/Applications
121 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
122
123 %description -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
124 Lets you manage your workspaces more easily, assigning a specific
125 workspace to each application as soon as it creates a window, in a
126 manner configurable with a GSettings key.
127
128 %description -n %{ext_prefix}-auto-move-windows -l pl.UTF-8
129 To rozszerzenie pozwala łatwiej zarządzać pulpitami, przypisując
130 określony pulpit do każdej aplikacji zaraz po utworzeniu okna, w
131 sposób konfigurowany kluczem GSettings.
132
133 %package -n %{ext_prefix}-drive-menu
134 Summary:        Disk device manager in the system status area
135 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca urządzeń dyskowych w obszarze stanu systemu
136 Group:          X11/Applications
137 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
138
139 %description -n %{ext_prefix}-drive-menu
140 Adds a menu in the system status area that tracks removable disk
141 devices attached and offers to browse them and eject/unmount them.
142
143 %description -n %{ext_prefix}-drive-menu -l pl.UTF-8
144 To rozszerzenie dodaje w obszarze stanu systemu menu śledzące
145 podłączone odłączalne urządzenia dyskowe i pozwalające wysuwać lub
146 odmontowywać je.
147
148 %package -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
149 Summary:        Always launch a new application instance for GNOME Shell
150 Summary(pl.UTF-8):      Uruchamianie zawsze nowej instancji aplikacji w powłoce GNOME
151 Group:          X11/Applications
152 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
153
154 %description  -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
155 This GNOME Shell extension modifies the behavior of clicking in the
156 dash and app launcher to always launch a new application instance.
157
158 %description  -n %{ext_prefix}-launch-new-instance -l pl.UTF-8
159 To rozszerzenie powłoki GNOME modyfikuje zachowanie kliknięcia w
160 myślnik oraz uruchamianiu aplikacji, aby zawsze uruchamiało nową
161 instancję aplikacji.
162
163 %package -n %{ext_prefix}-native-window-placement
164 Summary:        Arrange windows in overview in a more native way
165 Summary(pl.UTF-8):      Układanie okien w podglądzie w bardziej natywny sposób
166 Group:          X11/Applications
167 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
168
169 %description -n %{ext_prefix}-native-window-placement
170 This extension employs an algorithm (taken from KDE) for layouting the
171 thumbnails in the overview that more closely reflects the positions
172 and relative sizes of the actual windows, instead of using a fixed
173 grid.
174
175 %description -n %{ext_prefix}-native-window-placement -l pl.UTF-8
176 To rozszerzenie wprowadza pewnien algorytm (zaczerpnięty z KDE)
177 układania miniatur w podglądzie, bliżej odzwierciedlający położenia i
178 rozmiary względne właściwych okien, zamiast używania stałej siatki.
179
180 %package -n %{ext_prefix}-places-menu
181 Summary:        Places menu indicator in the system status area
182 Summary(pl.UTF-8):      Menu Miejsca w obszarze stanu systemu
183 Group:          X11/Applications
184 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
185
186 %description -n %{ext_prefix}-places-menu
187 Adds a menu in the system status area that resembles the Places menu
188 from GNOME 2.x.
189
190 %description -n %{ext_prefix}-places-menu -l pl.UTF-8
191 To rozszerzenie dodaje w obszarze stanu systemu menu, przypominające
192 menu Miejsca z GNOME 2.x.
193
194 %package -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
195 Summary:        Screenshot window sizer for GNOME Shell
196 Summary(pl.UTF-8):      Ustalanie rozmiaru okien w powłoce GNOME przy zrzutach ekranu
197 Group:          X11/Applications
198 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
199
200 %description -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
201 This GNOME Shell extension allows to easily resize windows for GNOME
202 Software screenshots.
203
204 %description -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer -l pl.UTF-8
205 To rozszerzenie powłoki GNOME pozwala łatwo zmieniać rozmiary okien na
206 potrzeby zrzutów ekranu GNOME Software.
207
208 %package -n %{ext_prefix}-user-theme
209 Summary:        Let the user select a custom theme for the shell
210 Summary(pl.UTF-8):      Wybór własnego motywu powłoki przez użytkownika
211 Group:          X11/Applications
212 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
213
214 %description -n %{ext_prefix}-user-theme
215 Lets the user select a custom theme for the Gnome shell. It will allow
216 you to apply a style from
217 <~/.themes/[themeName]/gnome-shell/gnome-shell.css>.
218
219 %description -n %{ext_prefix}-user-theme -l pl.UTF-8
220 To rozszerzenie pozwala użytkownikowi wybrać własny motyw powłoki
221 GNOME. Pozwala zaaplikować styl z pliku
222 <~/.themes/[nazwaMotywu]/gnome-shell/gnome-shell.css>.
223
224 %package -n %{ext_prefix}-window-list
225 Summary:        Display a window list at the bottom of the screen in GNOME Shell
226 Summary(pl.UTF-8):      Wyświetlanie listy okien na dole ekranu w powłoce GNOME
227 Group:          X11/Applications
228 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
229
230 %description -n %{ext_prefix}-window-list
231 This GNOME Shell extension displays a window list at the bottom of the
232 screen.
233
234 %description -n %{ext_prefix}-window-list -l pl.UTF-8
235 To rozszerzenie powłoki GNOME wyświetla listę okien na dole ekranu.
236
237 %package -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
238 Summary:        Keyboard selection of windows and work-spaces in overlay mode
239 Summary(pl.UTF-8):      Wybór okien i pulpitów w trybie nakładkowym z poziomu klawiatury
240 Group:          X11/Applications
241 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
242
243 %description -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
244 Allow keyboard selection of windows and work-spaces in overlay mode in
245 GNOME Shell. Switch to overview mode (press the Win or Alt+F1 key) and
246 press the Alt key to show numbers over windows. Press any number to
247 switch to the corresponding window.
248
249 %description -n %{ext_prefix}-windowsNavigator -l pl.UTF-8
250 To rozszerzenie pozwala na wybieranie okien i pulpitów w trybie
251 nakładkowym powłoki GNOME z poziomu klawiatury. Przełączenie na tryb
252 podglądu (naciśnięcie klawisza Win lub Alt+F1) i naciśnięcie klawisa
253 Alt wyświetla numery na oknach. Wpisanie liczby przełącza na
254 odpowiednie okno.
255
256 %package -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
257 Summary:        Workspace Indicator
258 Summary(pl.UTF-8):      Kontrolka pulpitów
259 Group:          X11/Applications
260 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
261
262 %description -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
263 Put an indicator on the panel signaling in which workspace you are,
264 and give you the possibility of switching to another one.
265
266 %description -n %{ext_prefix}-workspace-indicator -l pl.UTF-8
267 To rozszerzenie umieszcza w panelu kontrolkę sygnalizującą aktualny
268 pulpit i pozwalający na przełączenie na inny.
269
270 %prep
271 %setup -q
272
273 %build
274 %meson build \
275         -Dclassic_mode=true \
276         -Dextension_set=all
277
278 %ninja_build -C build
279
280 %install
281 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
282
283 %ninja_install -C build
284
285 %find_lang %{name}
286
287 %clean
288 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
289
290 %post -n gnome-classic-session
291 %glib_compile_schemas
292
293 %postun -n gnome-classic-session
294 %glib_compile_schemas
295
296 %post -n %{ext_prefix}-apps-menu
297 %glib_compile_schemas
298
299 %postun -n %{ext_prefix}-apps-menu
300 %glib_compile_schemas
301
302 %post -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
303 %glib_compile_schemas
304
305 %postun -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
306 %glib_compile_schemas
307
308 %post -n %{ext_prefix}-native-window-placement
309 %glib_compile_schemas
310
311 %postun -n %{ext_prefix}-native-window-placement
312 %glib_compile_schemas
313
314 %post -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
315 %glib_compile_schemas
316
317 %postun -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
318 %glib_compile_schemas
319
320 %post -n %{ext_prefix}-user-theme
321 %glib_compile_schemas
322
323 %postun -n %{ext_prefix}-user-theme
324 %glib_compile_schemas
325
326 %post -n %{ext_prefix}-window-list
327 %glib_compile_schemas
328
329 %postun -n %{ext_prefix}-window-list
330 %glib_compile_schemas
331
332 %files common -f %{name}.lang
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %doc NEWS README.md
335 %dir %{_datadir}/gnome-shell/extensions
336
337 %files -n gnome-classic-session
338 %defattr(644,root,root,755)
339 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/00_org.gnome.shell.extensions.classic.gschema.override
340 %dir %{_datadir}/gnome-shell/modes
341 %{_datadir}/gnome-shell/modes/classic.json
342 %dir %{_datadir}/gnome-shell/theme
343 %{_datadir}/gnome-shell/theme/classic-*.svg
344 %{_datadir}/gnome-shell/theme/gnome-classic.css
345 %{_datadir}/gnome-shell/theme/gnome-classic-high-contrast.css
346 %{_datadir}/wayland-sessions/gnome-classic.desktop
347 %{_datadir}/wayland-sessions/gnome-classic-wayland.desktop
348 %{_datadir}/xsessions/gnome-classic.desktop
349 %{_datadir}/xsessions/gnome-classic-xorg.desktop
350
351 %files -n %{ext_prefix}-apps-menu
352 %defattr(644,root,root,755)
353 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.apps-menu.gschema.xml
354 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/apps-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
355
356 %files -n %{ext_prefix}-auto-move-windows
357 %defattr(644,root,root,755)
358 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml
359 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/auto-move-windows@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
360
361 %files -n %{ext_prefix}-drive-menu
362 %defattr(644,root,root,755)
363 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/drive-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
364
365 %files -n %{ext_prefix}-launch-new-instance
366 %defattr(644,root,root,755)
367 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/launch-new-instance@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
368
369 %files -n %{ext_prefix}-native-window-placement
370 %defattr(644,root,root,755)
371 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml
372 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/native-window-placement@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
373
374 %files -n %{ext_prefix}-places-menu
375 %defattr(644,root,root,755)
376 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/places-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
377
378 %files -n %{ext_prefix}-screenshot-window-sizer
379 %defattr(644,root,root,755)
380 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml
381 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/screenshot-window-sizer@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
382
383 %files -n %{ext_prefix}-user-theme
384 %defattr(644,root,root,755)
385 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml
386 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/user-theme@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
387
388 %files -n %{ext_prefix}-window-list
389 %defattr(644,root,root,755)
390 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/window-list@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
391 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml
392
393 %files -n %{ext_prefix}-windowsNavigator
394 %defattr(644,root,root,755)
395 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/windowsNavigator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
396
397 %files -n %{ext_prefix}-workspace-indicator
398 %defattr(644,root,root,755)
399 %{_datadir}/gnome-shell/extensions/workspace-indicator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
This page took 0.110878 seconds and 4 git commands to generate.