7d70811b24b2a997282ea75395618b9acae14ec8
[packages/gnome-calendar.git] / gnome-calendar.spec
1 Summary:        Calendar application for GNOME
2 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja kalendarza dla GNOME
3 Name:           gnome-calendar
4 Version:        3.26.2
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-calendar/3.26/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  531ce46e773e1542642e29baf28b081b
10 URL:            https://wiki.gnome.org/Apps/Calendar
11 BuildRequires:  appstream-glib-devel
12 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 3.18.0
13 BuildRequires:  gettext-tools
14 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.44.0
15 BuildRequires:  gnome-online-accounts-devel >= 3.2.0
16 BuildRequires:  gsettings-desktop-schemas-devel >= 3.22.0
17 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.22.0
18 BuildRequires:  libical-devel >= 1.0.1
19 BuildRequires:  libsoup-devel >= 2.4
20 BuildRequires:  meson >= 0.42.0
21 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.22
22 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
23 BuildRequires:  xz
24 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
25 Requires(post,postun):  glib2 >= 1:2.44.0
26 Requires:       evolution-data-server >= 3.18.0
27 Requires:       glib2 >= 1:2.44.0
28 Requires:       gnome-online-accounts >= 3.2.0
29 Requires:       gsettings-desktop-schemas >= 3.22.0
30 Requires:       gtk+3 >= 3.22.0
31 Requires:       hicolor-icon-theme
32 Requires:       libical >= 1.0.1
33 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
34
35 %description
36 GNOME Calendar is a simple and beautiful calendar application designed
37 to perfectly fit the GNOME desktop. By reusing the components which
38 the GNOME desktop is build on, Calendar nicely integrates with the
39 GNOME ecosystem.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 GNOME Calendar to prosta i ładna aplikacja kalendarza zaprojektowana
43 tak, aby idealnie pasowała do środowiska GNOME. Poprzez używanie tych
44 samych komponentów, z których zbudowane jest środowisko, Calendar
45 ładnie integruje się z ekosystemem GNOME.
46
47 %prep
48 %setup -q
49
50 %build
51 %meson build
52 %ninja -C build
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
58 %ninja -C build install
59
60 %find_lang %{name}
61
62 %clean
63 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %post
66 %glib_compile_schemas
67 %update_icon_cache hicolor
68
69 %postun
70 %glib_compile_schemas
71 %update_icon_cache hicolor
72
73 %files -f %{name}.lang
74 %defattr(644,root,root,755)
75 %doc CONTRIBUTING.md ChangeLog HACKING.md NEWS README.md THANKS.md TODO.md
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gnome-calendar
77 %{_datadir}/metainfo/org.gnome.Calendar.appdata.xml
78 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.Calendar.service
79 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.enums.xml
80 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.gschema.xml
81 %{_datadir}/gnome-shell/search-providers/org.gnome.Calendar.search-provider.ini
82 %{_desktopdir}/org.gnome.Calendar.desktop
83 %{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/org.gnome.Calendar.png
84 %{_iconsdir}/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Calendar-symbolic.svg
This page took 0.050131 seconds and 2 git commands to generate.