7d118baa00af55a1dce0cf99aa2f66a2619b300c
[packages/gnome-calendar.git] / gnome-calendar.spec
1 Summary:        Calendar application for GNOME
2 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja kalendarza dla GNOME
3 Name:           gnome-calendar
4 Version:        3.36.2
5 Release:        1
6 License:        GPL v3+
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-calendar/3.36/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  6664cca31dba2360f6b899fdd2b6847f
10 URL:            https://wiki.gnome.org/Apps/Calendar
11 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 3.33.2
12 BuildRequires:  geoclue2-devel >= 2.4
13 BuildRequires:  geocode-glib-devel >= 3.24.0
14 BuildRequires:  gettext-tools
15 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.58.0
16 BuildRequires:  gnome-online-accounts-devel >= 3.2.0
17 BuildRequires:  gsettings-desktop-schemas-devel >= 3.22.0
18 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.22.20
19 BuildRequires:  libdazzle-devel >= 3.33.1
20 BuildRequires:  libgweather-devel >= 3.28.0
21 BuildRequires:  libhandy-devel >= 0.0.9
22 BuildRequires:  libical-devel >= 1.0.1
23 BuildRequires:  libsoup-devel >= 2.4
24 BuildRequires:  meson >= 0.50.0
25 BuildRequires:  ninja >= 1.5
26 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.22
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.736
28 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
29 BuildRequires:  xz
30 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
31 Requires(post,postun):  glib2 >= 1:2.58.0
32 Requires:       evolution-data-server >= 3.33.2
33 Requires:       geoclue2 >= 2.4
34 Requires:       geocode-glib >= 3.24.0
35 Requires:       glib2 >= 1:2.58.0
36 Requires:       gnome-online-accounts >= 3.2.0
37 Requires:       gsettings-desktop-schemas >= 3.22.0
38 Requires:       gtk+3 >= 3.22.20
39 Requires:       hicolor-icon-theme
40 Requires:       libdazzle >= 3.33.1
41 Requires:       libgweather >= 3.28.0
42 Requires:       libhandy >= 0.0.9
43 Requires:       libical >= 1.0.1
44 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46 %description
47 GNOME Calendar is a simple and beautiful calendar application designed
48 to perfectly fit the GNOME desktop. By reusing the components which
49 the GNOME desktop is build on, Calendar nicely integrates with the
50 GNOME ecosystem.
51
52 %description -l pl.UTF-8
53 GNOME Calendar to prosta i ładna aplikacja kalendarza zaprojektowana
54 tak, aby idealnie pasowała do środowiska GNOME. Poprzez używanie tych
55 samych komponentów, z których zbudowane jest środowisko, Calendar
56 ładnie integruje się z ekosystemem GNOME.
57
58 %prep
59 %setup -q
60
61 %build
62 %meson build
63
64 %ninja_build -C build
65
66 %install
67 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
68
69 %ninja_install -C build
70
71 %find_lang %{name}
72
73 %clean
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76 %post
77 %glib_compile_schemas
78 %update_icon_cache hicolor
79
80 %postun
81 %glib_compile_schemas
82 %update_icon_cache hicolor
83
84 %files -f %{name}.lang
85 %defattr(644,root,root,755)
86 %doc NEWS README.md THANKS.md TODO.md
87 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gnome-calendar
88 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.Calendar.service
89 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.enums.xml
90 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.gschema.xml
91 %{_datadir}/gnome-shell/search-providers/org.gnome.Calendar.search-provider.ini
92 %{_datadir}/metainfo/org.gnome.Calendar.appdata.xml
93 %{_desktopdir}/org.gnome.Calendar.desktop
94 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/org.gnome.Calendar.svg
95 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/org.gnome.Calendar.Devel.svg
96 %{_iconsdir}/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Calendar-symbolic.svg
97 %{_iconsdir}/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Calendar.Devel-symbolic.svg
This page took 0.083244 seconds and 2 git commands to generate.