- updated to 1.1.1 (minor bugfixes)
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.1.1
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Group(de):      X11/Applikationen/Grafik
9 Group(pl):      X11/Aplikacje/Grafika
10 Group(pt):      X11/Aplicações/Gráficos
11 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
12 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
13 BuildRequires:  imlib2-devel
14 BuildRequires:  autoconf
15 BuildRequires:  automake
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %define         _prefix         /usr/X11R6
19 %define         _mandir         %{_prefix}/man
20
21 %description
22 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
23 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
24 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
25 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
26 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
27 reload support for watching webcams), recursive file opening
28 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
29
30 %description -l pl
31 feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
32 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
33 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
34 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
35 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
36 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
37 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
38 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
39 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
40
41 %prep
42 %setup -q
43
44 %build
45 aclocal
46 autoconf
47 automake -a -c
48 %configure
49
50 %{__make}
51
52 %install
53 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
54  
55 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
56
57 cp -f $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc/%{name}/{AUTHORS,TODO,ChangeLog} .
58 gzip -9nf AUTHORS TODO ChangeLog
59
60 %clean
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %files
64 %defattr(644,root,root,755)
65 %doc *.gz
66 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
67 %{_datadir}/feh
68 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.178028 seconds and 4 git commands to generate.