19cad183df4fcc36d42f228f76c561f9159d486c
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.2.0
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
10 BuildRequires:  imlib2-devel
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  giblib-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %define         _prefix         /usr/X11R6
17 %define         _mandir         %{_prefix}/man
18
19 %description
20 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
21 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
22 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
23 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
24 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
25 reload support for watching webcams), recursive file opening
26 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
27
28 %description -l pl
29 feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
30 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
31 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
32 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
33 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
34 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
35 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
36 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
37 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
38
39 %prep
40 %setup -q
41
42 %build
43 rm -f missing
44 aclocal
45 autoconf
46 automake -a -c -f
47 %configure
48
49 %{__make}
50
51 gzip -9nf AUTHORS TODO ChangeLog
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
57
58 %clean
59 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60
61 %files
62 %defattr(644,root,root,755)
63 %doc *.gz
64 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
65 %{_datadir}/feh
66 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.061768 seconds and 3 git commands to generate.