]> git.pld-linux.org Git - packages/dynagen.git/blob - dynagen.spec
BR: rpmbuild(macros) >= 1.710
[packages/dynagen.git] / dynagen.spec
1 Summary:        Cisco router emulator controller
2 Summary(pl.UTF-8):      Kontroler emulatora routera Cisco
3 Name:           dynagen
4 Version:        0.11.0
5 Release:        4
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Networking/Utilities
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/dyna-gen/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3f88b3449b17096dca84d007f0b91b3f
10 Patch0:         %{name}-debian.patch
11 URL:            http://dynagen.org/
12 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.5
13 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.5
14 BuildRequires:  rpm-pythonprov
15 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.710
16 BuildRequires:  sed >= 4.0
17 Requires:       python-configobj
18 BuildArch:      noarch
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Dynagen is a text-based front end for Dynamips, that uses the
23 Hypervisor mode for communication with Dynamips. Dynagen simplifies
24 building and working with virtual networks:
25  - Uses a simple, easy to understand configuration file for specifying
26    virtual router hardware configurations
27  - Simple syntax for interconnecting routers, bridges, frame-relay and
28    ATM switches. No need to deal with NetIOs
29  - Can work in a client / server mode, with Dynagen running on your
30    workstation communicating to Dynamips running on a back-end server.
31    Dynagen can also control multiple Dynamips servers simultaneously
32    for distributing large virtual networks across several machines.
33  - Provides a management CLI for listing devices, starting, stopping,
34    reloading, suspending, and resuming virtual routers.
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 Dynagen to tekstowy frontend do Dynamipsa, wykorzystujący tryb
38 Hypervisor do komunikacji z nim. Upraszcza tworzenie i pracę z
39 sieciami wirtualnymi:
40  - używa prostego, łatwego do zrozumienia pliku konfiguracyjnego do
41    określania konfiguracji wirtualnych routerów
42  - ma prostą składnię do łączenia routerów, mostów, przełączników
43    frame-relay i ATM; nie wymaga znajomości NetIO
44  - może działać w trybie klient-serwer, z Dynagenem działającym na
45    stacji roboczej komunikującym się z Dynamipsem działającym na
46    serwerze
47  - udostępnia interfejs linii poleceń do zarządzania, z możliwością
48    wypisywania urządzeń i uruchamiania, zatrzymywania,
49    przeładowywania, wstrzymywania i wznawiania routerów wirtualnych.
50
51 %prep
52 %setup -q
53 %patch0 -p1
54 %{__sed} -i \
55         '1s|#!@PYTHON@|#!%{__python}|;
56          s|\(version = "\)@VERSION@",|\1%{version}",|;' \
57         setup.py
58
59 %install
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %py_install \
63         --root $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
66 %py_postclean
67
68 %clean
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %files
72 %defattr(644,root,root,755)
73 %doc README.txt docs sample_labs
74 %dir %{_sysconfdir}/dynagen
75 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/dynagen/dynagen.ini
76 %dir %{_datadir}/dynagen
77 %{_datadir}/dynagen/configspec
78 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dynagen
79 %{py_sitescriptdir}/*.py[co]
80 %{py_sitescriptdir}/dynagen-*.egg-info
81 %{_mandir}/man1/dynagen.1*
This page took 0.129968 seconds and 4 git commands to generate.