c8d98bbfbeb15f6635425440834513bb1c36eaed
[packages/dracut.git] / dracut.spec
1 Summary:        Initramfs generator using udev
2 Summary(pl.UTF-8):      Generator initramfs wykorzystujący udev
3 Name:           dracut
4 Version:        048
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Base
8 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/dracut/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  a9705d3c32c7523428f6e5e3e17244f8
10 Source1:        pld.conf
11 Patch0:         plymouth-libdir.patch
12 Patch1:         os-release.patch
13 Patch2:         arch-libdir.patch
14 Patch3:         systemd-paths.patch
15 Patch4:         cryptsetup.patch
16 URL:            https://dracut.wiki.kernel.org/
17 BuildRequires:  asciidoc
18 BuildRequires:  dash
19 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
20 BuildRequires:  docbook-style-xsl
21 BuildRequires:  kmod-devel >= 23
22 BuildRequires:  libxslt-progs
23 BuildRequires:  pkgconfig
24 Requires:       bash
25 Requires:       coreutils
26 Requires:       cpio
27 Requires:       filesystem
28 Requires:       findutils
29 Requires:       glibc-misc
30 Requires:       grep
31 Requires:       gzip
32 Requires:       hardlink
33 Requires:       kmod >= 23
34 Requires:       sed
35 Requires:       systemd-units
36 Requires:       udev
37 Requires:       util-linux >= 2.22.2-3
38 Requires:       vim-rt
39 Requires:       vim-static
40 Requires:       virtual(module-tools)
41 # disabled due to angry (bug)reports, because it changes well known
42 # net device names from ethX to emX or pXpY
43 #Suggests:      biosdevname
44 Suggests:       btrfs-progs
45 Suggests:       busybox
46 Suggests:       bzip2
47 Suggests:       cryptsetup
48 Suggests:       dash
49 Suggests:       device-mapper
50 Suggests:       dmraid
51 Suggests:       e2fsprogs
52 Suggests:       gnupg
53 Suggests:       kbd
54 Suggests:       keyutils
55 Suggests:       libselinux-utils
56 Suggests:       losetup
57 Suggests:       lvm2
58 Suggests:       mdadm
59 Suggests:       multipath-tools
60 Suggests:       plymouth
61 Suggests:       suspend-utils
62 Suggests:       syslogdaemon
63 Suggests:       xfsprogs
64 Suggests:       xz
65 Conflicts:      kmod < 6
66 Conflicts:      plymounth < 0.9.3-1
67 Conflicts:      systemd < 1:199
68 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
69
70 %define         dracutlibdir    %{_prefix}/lib/dracut
71
72 %description
73 Dracut contains tools to create a bootable initramfs for 2.6 Linux
74 kernels. Unlike existing implementations, dracut does hard-code as
75 little as possible into the initramfs. Dracut contains various modules
76 which are driven by the event-based udev. Having root on MD, DM, LVM2,
77 LUKS is supported as well as NFS, iSCSI, NBD, FCoE with the
78 dracut-network package.
79
80 %description -l pl.UTF-8
81 Dracut zawiera narzędzia do tworzenia uruchamialnych obrazów initramfs
82 dla jąder Linuksa 2.6. W przeciwieństwie do wcześniejszych
83 implementacji, dracut zaszywa możliwie najmniej stałych w initramfs.
84 Zawiera różne moduły sterowane w oparciu o zdarzenia udev. Obsługiwane
85 jest przechowywanie głównego systemu plików na urządzeniach MD, DM,
86 LVM2, LUKS, a po doinstalowaniu pakietu dracut-network także poprzez
87 NFS, iSCSI, NBD, FCoE.
88
89 %package network
90 Summary:        Dracut modules to build a dracut initramfs with network support
91 Summary(pl.UTF-8):      Moduły Dracuta do tworzenia initramfs z obsługą sieci
92 Group:          Base
93 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
94 Requires:       bridge-utils
95 Requires:       dhcp-client
96 Requires:       iproute2
97 Requires:       iputils-arping
98 Requires:       nbd
99 Requires:       net-tools
100 Requires:       nfs-utils-clients
101 Requires:       open-iscsi
102 Requires:       openssh-clients
103 Requires:       ping
104 Requires:       rpcbind
105 Suggests:       curl
106
107 %description network
108 This package requires everything which is needed to build a generic
109 all purpose initramfs with network support with dracut.
110
111 %description network -l pl.UTF-8
112 Ten pakiet zawiera wszystko, co potrzebne do tworzenia przy użyciu
113 dracuta zwykłych obrazów initramfs dowolnego przeznaczenia z obsługą
114 sieci.
115
116 %package fips
117 Summary:        Dracut modules to build a dracut initramfs with an integrity check
118 Summary(pl.UTF-8):      Moduły Dracuta do tworzenia initramfs z kontrolą spójności
119 Group:          Base
120 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
121 Requires:       hmaccalc
122 Requires:       nss-softokn-freebl
123 Obsoletes:      dracut-fips-aesni
124
125 %description fips
126 This package requires everything which is needed to build an all
127 purpose initramfs with dracut, which does an integrity check.
128
129 %description fips -l pl.UTF-8
130 Ten pakiet zawiera wszystko, co potrzebne do tworzenia przy użyciu
131 dracuta obrazów initramfs dowolnego przeznaczenia, wykonujących
132 kontrolę własnej spójności.
133
134 %package caps
135 Summary:        Dracut modules to build a dracut initramfs which drops capabilities
136 Summary(pl.UTF-8):      Moduły Dracuta do tworzenia initramfs zrzucającego uprawnienia
137 Group:          Base
138 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
139 Requires:       libcap
140
141 %description caps
142 This package requires everything which is needed to build an all
143 purpose initramfs with dracut, which drops capabilities.
144
145 %description caps -l pl
146 Ten pakiet zawiera wszystko, co potrzebne do tworzenia przy użyciu
147 dracuta obrazów initramfs dowolnego przeznaczenia zrzucających
148 uprawnienia.
149
150 %package tools
151 Summary:        Dracut tools to build the local initramfs
152 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Dracuta do tworzenia lokalnych initramfs
153 Group:          Base
154 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
155
156 %description tools
157 This package contains tools to assemble the local initrd and host
158 configuration.
159
160 %description tools -l pl.UTF-8
161 Ten pakiet zawiera narzędzia do łączenia lokalnych initrd oraz
162 konfiguracji maszyn.
163
164 %package -n bash-completion-dracut
165 Summary:        bash-completion for dracut
166 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe dopełnianie składni dla polecenia dracut
167 Group:          Applications/Shells
168 Requires:       %{name} = %{version}
169 Requires:       bash-completion >= 2.0
170
171 %description -n bash-completion-dracut
172 bash-completion for dracut.
173
174 %description -n bash-completion-dracut -l pl.UTF-8
175 Bashowe dopełnianie składni dla polecenia dracut.
176
177 %prep
178 %setup -q
179 %patch0 -p1
180 %patch1 -p1
181 %patch2 -p1
182 %patch3 -p1
183 %patch4 -p1
184
185 %{__sed} -i -e 's,@libexecdir@,%{_libexecdir},g' modules.d/50plymouth/module-setup.sh
186 %{__sed} -i -e 's,@lib@,%{_lib},g' modules.d/95resume/module-setup.sh
187 find modules.d -name '*.orig' | xargs -r %{__rm}
188
189 %build
190 # not autoconf generated
191 ./configure \
192         --sysconfdir=%{_sysconfdir} \
193         --systemdsystemunitdir=%{systemdunitdir}
194
195 %{__make} all doc \
196         CC="%{__cc}" \
197         CFLAGS="%{rpmcflags}"
198
199 %install
200 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
201 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/boot/dracut,/etc/logrotate.d,/sbin} \
202         $RPM_BUILD_ROOT/var/{log,lib/{dracut/overlay,initramfs}}
203
204 %{__make} install \
205         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
206
207 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/dracut.conf.d/01-dist.conf
208 install -p dracut.conf.d/fips.conf.example $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/dracut.conf.d/40-fips.conf
209 install -p dracut.logrotate $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/dracut_log
210
211 echo "DRACUT_VERSION=%{version}-%{release}" >$RPM_BUILD_ROOT%{dracutlibdir}/dracut-version.sh
212
213 # create compat symlink
214 ln -s %{_bindir}/dracut $RPM_BUILD_ROOT/sbin/dracut
215
216 # remove gentoo specific modules
217 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{dracutlibdir}/modules.d/50gensplash
218 # SuSE specific man page
219 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/mkinitrd-suse.8
220
221 %clean
222 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
223
224 %files
225 %defattr(644,root,root,755)
226 %doc AUTHORS HACKING NEWS README* TODO dracut.html dracut.png dracut.svg
227 %dir %{_sysconfdir}/dracut.conf.d
228 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/dracut.conf
229 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/dracut.conf.d/01-dist.conf
230 %config(noreplace) /etc/logrotate.d/dracut_log
231 # compat symlink
232 %attr(755,root,root) /sbin/dracut
233 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dracut
234 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mkinitrd
235 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lsinitrd
236 %dir %{dracutlibdir}
237 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-install
238 %dir %{dracutlibdir}/modules.d
239 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-functions.sh
240 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-functions
241 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-init.sh
242 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-logger.sh
243 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-initramfs-restore
244 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/00bash
245 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/00bash/module-setup.sh
246 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/00bootchart
247 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/00bootchart/*.sh
248 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/00dash
249 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/00dash/*.sh
250 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/00systemd
251 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/00systemd/module-setup.sh
252 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/01systemd-initrd
253 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/01systemd-initrd/module-setup.sh
254 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/03modsign
255 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/03modsign/*.sh
256 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/03rescue
257 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/03rescue/module-setup.sh
258 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/04watchdog
259 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/04watchdog/*.sh
260 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/05busybox
261 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/05busybox/*.sh
262 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/10i18n
263 %{dracutlibdir}/modules.d/10i18n/README
264 %{dracutlibdir}/modules.d/10i18n/*.rules
265 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/10i18n/*.sh
266 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/30convertfs
267 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/30convertfs/*.sh
268 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/50drm
269 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/50drm/module-setup.sh
270 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/50plymouth
271 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/50plymouth/*.sh
272 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/80cms
273 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/80cms/*.sh
274 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/80lvmmerge
275 %{dracutlibdir}/modules.d/80lvmmerge/README.md
276 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/80lvmmerge/*.sh
277 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/81cio_ignore
278 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/81cio_ignore/*.sh
279 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90btrfs
280 %{dracutlibdir}/modules.d/90btrfs/*.rules
281 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90btrfs/*.sh
282 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90crypt
283 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90crypt/*.sh
284 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90dm
285 %{dracutlibdir}/modules.d/90dm/*.rules
286 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90dm/*.sh
287 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90dmraid
288 %{dracutlibdir}/modules.d/90dmraid/*.rules
289 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90dmraid/*.sh
290 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90dmsquash-live
291 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90dmsquash-live/*.sh
292 %{dracutlibdir}/modules.d/90dmsquash-live/checkisomd5@.service
293 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90dmsquash-live-ntfs
294 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90dmsquash-live-ntfs/*.sh
295 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90kernel-modules
296 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90kernel-modules/*.sh
297 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90lvm
298 %{dracutlibdir}/modules.d/90lvm/*.rules
299 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90lvm/*.sh
300 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90mdraid
301 %{dracutlibdir}/modules.d/90mdraid/*.rules
302 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90mdraid/*.sh
303 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90multipath
304 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90multipath/*.service
305 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90multipath/*.sh
306 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90qemu
307 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90qemu/*.sh
308 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90stratis
309 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90stratis/*.service
310 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90stratis/*.sh
311 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/91crypt-gpg
312 %{dracutlibdir}/modules.d/91crypt-gpg/README
313 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/91crypt-gpg/*.sh
314 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/91crypt-loop
315 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/91crypt-loop/*.sh
316 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/91zipl
317 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/91zipl/*.sh
318 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95dcssblk
319 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95dcssblk/*.sh
320 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95debug
321 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95debug/*.sh
322 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95lunmask
323 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95lunmask/*.sh
324 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95resume
325 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95resume/*.sh
326 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95rootfs-block
327 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95rootfs-block/*.sh
328 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd
329 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd/*.sh
330 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd_mod
331 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd_mod/*.sh
332 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd_rules
333 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95dasd_rules/*.sh
334 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95fcoe-uefi
335 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95fcoe-uefi/*.sh
336 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95fstab-sys
337 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95fstab-sys/*.sh
338 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95qeth_rules
339 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95qeth_rules/*.sh
340 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95zfcp
341 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95zfcp/*.sh
342 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95zfcp_rules
343 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95zfcp_rules/*.sh
344 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95terminfo
345 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95terminfo/*.sh
346 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95udev-rules
347 %{dracutlibdir}/modules.d/95udev-rules/*.rules
348 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95udev-rules/*.sh
349 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95virtfs
350 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95virtfs/*.sh
351 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/96securityfs
352 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/96securityfs/*.sh
353 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/97biosdevname
354 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/97biosdevname/*.sh
355 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/97masterkey
356 %{dracutlibdir}/modules.d/97masterkey/README
357 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/97masterkey/*.sh
358 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98ecryptfs
359 %{dracutlibdir}/modules.d/98ecryptfs/README
360 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98ecryptfs/*.sh
361 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98integrity
362 %{dracutlibdir}/modules.d/98integrity/README
363 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98integrity/*.sh
364 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98pollcdrom
365 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98pollcdrom/*.sh
366 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98selinux
367 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98selinux/*.sh
368 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98syslog
369 %{dracutlibdir}/modules.d/98syslog/README
370 %{dracutlibdir}/modules.d/98syslog/rsyslog.conf
371 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98syslog/*.sh
372 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98dracut-systemd
373 %{dracutlibdir}/modules.d/98dracut-systemd/dracut-tmpfiles.conf
374 %{dracutlibdir}/modules.d/98dracut-systemd/*.service
375 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98dracut-systemd/*.sh
376 %doc %{dracutlibdir}/modules.d/98dracut-systemd/*.8*
377 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/98usrmount
378 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/98usrmount/*.sh
379 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/99base
380 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/99base/*.sh
381 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/99fs-lib
382 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/99fs-lib/*.sh
383 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/99img-lib
384 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/99img-lib/*.sh
385 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/99shutdown
386 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/99shutdown/*.sh
387 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/99uefi-lib
388 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/99uefi-lib/*.sh
389 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/dracut-version.sh
390 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/skipcpio
391
392 %dir /var/lib/initramfs
393
394 %{systemdunitdir}/dracut-*.service
395 %{systemdunitdir}/initrd.target.wants/dracut-*.service
396 %{systemdunitdir}/sysinit.target.wants/dracut-shutdown.service
397
398 %{_npkgconfigdir}/dracut.pc
399
400 %{_mandir}/man1/lsinitrd.1*
401 %{_mandir}/man5/dracut.conf.5*
402 %{_mandir}/man7/dracut.bootup.7*
403 %{_mandir}/man7/dracut.cmdline.7*
404 %{_mandir}/man7/dracut.kernel.7*
405 %{_mandir}/man7/dracut.modules.7*
406 %{_mandir}/man8/dracut.8*
407 %{_mandir}/man8/dracut-cmdline.service.8*
408 %{_mandir}/man8/dracut-initqueue.service.8*
409 %{_mandir}/man8/dracut-mount.service.8*
410 %{_mandir}/man8/dracut-pre-mount.service.8*
411 %{_mandir}/man8/dracut-pre-pivot.service.8*
412 %{_mandir}/man8/dracut-pre-trigger.service.8*
413 %{_mandir}/man8/dracut-pre-udev.service.8*
414 %{_mandir}/man8/dracut-shutdown.service.8*
415 %{_mandir}/man8/mkinitrd.8*
416
417 #/usr/lib/kernel/install.d/50-dracut.install
418 #/usr/lib/kernel/install.d/51-dracut-rescue.install
419
420 %files network
421 %defattr(644,root,root,755)
422 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/02systemd-networkd
423 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/02systemd-networkd/module-setup.sh
424 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/40network
425 %{dracutlibdir}/modules.d/40network/dhclient.conf
426 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/40network/*.sh
427 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/45ifcfg
428 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/45ifcfg/*.sh
429 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/45url-lib
430 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/45url-lib/*.sh
431 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90kernel-network-modules
432 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90kernel-network-modules/module-setup.sh
433 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90livenet
434 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90livenet/*.sh
435 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/90qemu-net
436 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/90qemu-net/*.sh
437 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95cifs
438 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95cifs/*.sh
439 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95fcoe
440 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95fcoe/*.sh
441 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95iscsi
442 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95iscsi/*.sh
443 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95nbd
444 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95nbd/*.sh
445 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95nfs
446 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95nfs/*.sh
447 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95ssh-client
448 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95ssh-client/*.sh
449 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/95znet
450 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/95znet/*.sh
451
452 %files fips
453 %defattr(644,root,root,755)
454 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/01fips
455 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/01fips/*.sh
456 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/dracut.conf.d/40-fips.conf
457
458 %files caps
459 %defattr(644,root,root,755)
460 %{dracutlibdir}/modules.d/02caps/README
461 %dir %{dracutlibdir}/modules.d/02caps
462 %attr(755,root,root) %{dracutlibdir}/modules.d/02caps/*.sh
463
464 %files tools
465 %defattr(644,root,root,755)
466 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dracut-catimages
467 %{_mandir}/man8/dracut-catimages.8*
468 %dir /boot/dracut
469 %dir /var/lib/dracut
470 %dir /var/lib/dracut/overlay
471
472 %files -n bash-completion-dracut
473 %defattr(644,root,root,755)
474 %{_datadir}/bash-completion/completions/dracut
475 %{_datadir}/bash-completion/completions/lsinitrd
This page took 0.184882 seconds and 2 git commands to generate.