]> git.pld-linux.org Git - packages/ding-libs.git/blob - ding-libs.spec
- updated to 0.6.0 (collection 0.7.0, ini_config 1.3.0, ref_array 0.1.5); release 4
[packages/ding-libs.git] / ding-libs.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests           # build without tests
4
5 # see version.m4 or *.pc files
6 %define         basicobjects_version    0.1.1
7 %define         collection_version      0.7.0
8 %define         dhash_version           0.4.3
9 %define         ini_config_version      1.3.0
10 %define         path_utils_version      0.2.1
11 %define         ref_array_version       0.1.5
12 Summary:        "Ding is not GLib" assorted utility libraries
13 Summary(pl.UTF-8):      "Ding is not GLib" - niepowiązane ze sobą biblioteki narzędzi
14 Name:           ding-libs
15 Version:        0.6.0
16 # NOTE: do not decrease Release on Version change, unless ALL subpackage versions have been increased too
17 Release:        4
18 License:        GPL v3+ (basicobjects), LGPL v3+ (collection, dhash, ini, path_utils, ref_array)
19 Group:          Libraries
20 Source0:        https://fedorahosted.org/releases/d/i/ding-libs/%{name}-%{version}.tar.gz
21 # Source0-md5:  0dd0a95f2f8d65b84d3cb9568494109a
22 URL:            https://fedorahosted.org/sssd/
23 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
24 BuildRequires:  automake
25 BuildRequires:  check-devel >= 0.9.5
26 BuildRequires:  doxygen
27 BuildRequires:  libtool
28 BuildRequires:  m4
29 BuildRequires:  pkgconfig
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %description
33 A set of helpful libraries used by projects such as SSSD.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Zbiór przydatnych bibliotek, używanych przez projekty takie jak SSSD.
37
38 %package -n libbasicobjects
39 Summary:        Basic object types for C
40 Summary(pl.UTF-8):      Podstawowe typy obiektów dla C
41 Version:        %{basicobjects_version}
42 License:        GPL v3+
43 Group:          Libraries
44
45 %description -n libbasicobjects
46 Basic object types for C.
47
48 %description -n libbasicobjects -l pl.UTF-8
49 Podstawowe typy obiektów dla C.
50
51 %package -n libbasicobjects-devel
52 Summary:        Development files for libbasicobjects
53 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libbasicobjects
54 Version:        %{basicobjects_version}
55 License:        GPL v3+
56 Group:          Development/Libraries
57 Requires:       libbasicobjects = %{basicobjects_version}-%{release}
58
59 %description -n libbasicobjects-devel
60 Development files for libbasicobjects.
61
62 %description -n libbasicobjects-devel -l pl.UTF-8
63 Pliki programistyczne biblioteki libbasicobjects.
64
65 %package -n libbasicobjects-static
66 Summary:        Static libbasicobjects library
67 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libbasicobjects
68 Version:        %{basicobjects_version}
69 License:        GPL v3+
70 Group:          Development/Libraries
71 Requires:       libbasicobjects-devel = %{basicobjects_version}-%{release}
72
73 %description -n libbasicobjects-static
74 Static libbasicobjects library.
75
76 %description -n libbasicobjects-static -l pl.UTF-8
77 Statyczna biblioteka libbasicobjects.
78
79 %package -n libcollection
80 Summary:        Collection data-type for C
81 Summary(pl.UTF-8):      Typ danych kolekcji dla C
82 Version:        %{collection_version}
83 License:        LGPL v3+
84 Group:          Libraries
85
86 %description -n libcollection
87 A data-type to collect data in a hierarchical structure for easy
88 iteration and serialization.
89
90 %description -n libcollection -l pl.UTF-8
91 Typ danych do gromadzenia danych w strukturze hierarchicznej w celu
92 łatwego iterowania i serializowania.
93
94 %package -n libcollection-devel
95 Summary:        Development files for libcollection
96 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libcollection
97 Version:        %{collection_version}
98 License:        LGPL v3+
99 Group:          Development/Libraries
100 Requires:       libcollection = %{collection_version}-%{release}
101
102 %description -n libcollection-devel
103 Development files for libcollection.
104
105 %description -n libcollection-devel -l pl.UTF-8
106 Pliki programistyczne biblioteki libcollection.
107
108 %package -n libcollection-static
109 Summary:        Static libcollection library
110 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libcollection
111 Version:        %{collection_version}
112 License:        LGPL v3+
113 Group:          Development/Libraries
114 Requires:       libcollection-devel = %{collection_version}-%{release}
115
116 %description -n libcollection-static
117 Static libcollection library.
118
119 %description -n libcollection-static -l pl.UTF-8
120 Statyczna biblioteka libcollection.
121
122 %package -n libdhash
123 Summary:        Dynamic hash table
124 Summary(pl.UTF-8):      Dynamiczna tablica haszująca
125 Version:        %{dhash_version}
126 License:        LGPL v3+
127 Group:          Libraries
128
129 %description -n libdhash
130 A hash table which will dynamically resize to achieve optimal storage
131 & access time properties.
132
133 %description -n libdhash -l pl.UTF-8
134 Tablica haszująca dynamicznie zmieniająca rozmiar, aby osiągnąć
135 optymalne właściwości zajętości pamięci i czasu dostępu.
136
137 %package -n libdhash-devel
138 Summary:        Development files for libdhash
139 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libdhash
140 Version:        %{dhash_version}
141 License:        LGPL v3+
142 Group:          Development/Libraries
143 Requires:       libdhash = %{dhash_version}-%{release}
144
145 %description -n libdhash-devel
146 Development files for libdhash.
147
148 %description -n libdhash-devel -l pl.UTF-8
149 Pliki programistyczne biblioteki libdhash.
150
151 %package -n libdhash-static
152 Summary:        Static libdhash library
153 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libdhash
154 Version:        %{dhash_version}
155 License:        LGPL v3+
156 Group:          Development/Libraries
157 Requires:       libdhash-devel = %{dhash_version}-%{release}
158
159 %description -n libdhash-static
160 Static libdhash library.
161
162 %description -n libdhash-static -l pl.UTF-8
163 Statyczna biblioteka libdhash.
164
165 %package -n libini_config
166 Summary:        INI file parser for C
167 Summary(pl.UTF-8):      Analizator plików INI dla C
168 Version:        %{ini_config_version}
169 License:        LGPL v3+
170 Group:          Libraries
171 Requires:       libbasicobjects = %{basicobjects_version}-%{release}
172 Requires:       libcollection = %{collection_version}-%{release}
173 Requires:       libpath_utils = %{path_utils_version}-%{release}
174 Requires:       libref_array = %{ref_array_version}-%{release}
175
176 %description -n libini_config
177 Library to process config files in INI format into a libcollection
178 data structure.
179
180 %description -n libini_config -l pl.UTF-8
181 Biblioteka do przetwarzania plików konfiguracyjnych w formacie INI do
182 struktury danych libcollection.
183
184 %package -n libini_config-devel
185 Summary:        Development files for libini_config
186 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libini_config
187 Version:        %{ini_config_version}
188 License:        LGPL v3+
189 Group:          Development/Libraries
190 Requires:       libbasicobjects-devel = %{basicobjects_version}-%{release}
191 Requires:       libcollection-devel = %{collection_version}-%{release}
192 Requires:       libini_config = %{ini_config_version}-%{release}
193 Requires:       libpath_utils-devel = %{path_utils_version}-%{release}
194 Requires:       libref_array-devel = %{ref_array_version}-%{release}
195
196 %description -n libini_config-devel
197 Development files for libini_config.
198
199 %description -n libini_config-devel -l pl.UTF-8
200 Pliki programistyczne biblioteki libini_config.
201
202 %package -n libini_config-static
203 Summary:        Static libini_config library
204 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libini_config
205 Version:        %{ini_config_version}
206 License:        LGPL v3+
207 Group:          Development/Libraries
208 Requires:       libini_config-devel = %{ini_config_version}-%{release}
209
210 %description -n libini_config-static
211 Static libini_config library.
212
213 %description -n libini_config-static -l pl.UTF-8
214 Statyczna biblioteka libini_config.
215
216 %package -n libpath_utils
217 Summary:        Filesystem Path Utilities
218 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do operowania na ścieżkach w systemie plików
219 Version:        %{path_utils_version}
220 License:        LGPL v3+
221 Group:          Libraries
222
223 %description -n libpath_utils
224 Utility functions to manipulate filesystem pathnames.
225
226 %description -n libpath_utils -l pl.UTF-8
227 Funkcje narzędziowe do operowania na ścieżkach w systemie plików.
228
229 %package -n libpath_utils-devel
230 Summary:        Development files for libpath_utils
231 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libpath_utils
232 Version:        %{path_utils_version}
233 License:        LGPL v3+
234 Group:          Development/Libraries
235 Requires:       libpath_utils = %{path_utils_version}-%{release}
236
237 %description -n libpath_utils-devel
238 Development files for libpath_utils.
239
240 %description -n libpath_utils-devel -l pl.UTF-8
241 Pliki programistyczne biblioteki libpath_utils.
242
243 %package -n libpath_utils-static
244 Summary:        Static libpath_utils library
245 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libpath_utils
246 Version:        %{path_utils_version}
247 License:        LGPL v3+
248 Group:          Development/Libraries
249 Requires:       libpath_utils-devel = %{path_utils_version}-%{release}
250
251 %description -n libpath_utils-static
252 Static libpath_utils library.
253
254 %description -n libpath_utils-static -l pl.UTF-8
255 Statyczna biblioteka libpath_utils.
256
257 %package -n libref_array
258 Summary:        A refcounted array for C
259 Summary(pl.UTF-8):      Tablica z licznikiem odwołań dla C
260 Version:        %{ref_array_version}
261 License:        LGPL v3+
262 Group:          Libraries
263
264 %description -n libref_array
265 A dynamically-growing, reference-counted array.
266
267 %description -n libref_array -l pl.UTF-8
268 Dynamicznie rosnąca tablica z licznikiem odwołań.
269
270 %package -n libref_array-devel
271 Summary:        Development files for libref_array
272 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libref_array
273 Version:        %{ref_array_version}
274 License:        LGPL v3+
275 Group:          Development/Libraries
276 Requires:       libref_array = %{ref_array_version}-%{release}
277
278 %description -n libref_array-devel
279 Development files for libref_array.
280
281 %description -n libref_array-devel -l pl.UTF-8
282 Pliki programistyczne biblioteki libref_array.
283
284 %package -n libref_array-static
285 Summary:        Static libref_array library
286 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libref_array
287 Version:        %{ref_array_version}
288 License:        LGPL v3+
289 Group:          Development/Libraries
290 Requires:       libref_array-devel = %{ref_array_version}-%{release}
291
292 %description -n libref_array-static
293 Static libref_array library.
294
295 %description -n libref_array-static -l pl.UTF-8
296 Statyczna biblioteka libref_array.
297
298 %prep
299 %setup -q
300
301 %build
302 %configure \
303         --disable-silent-rules
304
305 %{__make} all docs
306
307 %if %{with tests}
308 %{__make} check
309 %endif
310
311 %install
312 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
313 %{__make} install \
314         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
315
316 # Remove .la files created by libtool
317 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
318
319 # Remove the example files from the output directory
320 # We will copy them directly from the source directory
321 # for packaging
322 %{__rm} \
323     $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/ding-libs/README.* \
324     $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/ding-libs/examples/dhash_example.c \
325     $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/ding-libs/examples/dhash_test.c
326
327 # Remove document install script. RPM is handling this
328 %{__rm} -f */doc/html/installdox
329
330 %clean
331 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
332
333 %post   -n libbasicobjects -p /sbin/ldconfig
334 %postun -n libbasicobjects -p /sbin/ldconfig
335
336 %post   -n libcollection -p /sbin/ldconfig
337 %postun -n libcollection -p /sbin/ldconfig
338
339 %post   -n libdhash -p /sbin/ldconfig
340 %postun -n libdhash -p /sbin/ldconfig
341
342 %post   -n libini_config -p /sbin/ldconfig
343 %postun -n libini_config -p /sbin/ldconfig
344
345 %post   -n libpath_utils -p /sbin/ldconfig
346 %postun -n libpath_utils -p /sbin/ldconfig
347
348 %post   -n libref_array -p /sbin/ldconfig
349 %postun -n libref_array -p /sbin/ldconfig
350
351 %files -n libbasicobjects
352 %defattr(644,root,root,755)
353 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbasicobjects.so.*.*.*
354 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libbasicobjects.so.0
355
356 %files -n libbasicobjects-devel
357 %defattr(644,root,root,755)
358 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbasicobjects.so
359 %{_includedir}/simplebuffer.h
360 %{_pkgconfigdir}/basicobjects.pc
361
362 %files -n libbasicobjects-static
363 %defattr(644,root,root,755)
364 %{_libdir}/libbasicobjects.a
365
366 %files -n libcollection
367 %defattr(644,root,root,755)
368 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcollection.so.*.*.*
369 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcollection.so.4
370
371 %files -n libcollection-devel
372 %defattr(644,root,root,755)
373 %doc collection/doc/html
374 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcollection.so
375 %{_includedir}/collection.h
376 %{_includedir}/collection_tools.h
377 %{_includedir}/collection_queue.h
378 %{_includedir}/collection_stack.h
379 %{_pkgconfigdir}/collection.pc
380
381 %files -n libcollection-static
382 %defattr(644,root,root,755)
383 %{_libdir}/libcollection.a
384
385 %files -n libdhash
386 %defattr(644,root,root,755)
387 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdhash.so.*.*.*
388 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdhash.so.1
389
390 %files -n libdhash-devel
391 %defattr(644,root,root,755)
392 %doc dhash/README.dhash dhash/examples
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdhash.so
394 %{_includedir}/dhash.h
395 %{_pkgconfigdir}/dhash.pc
396
397 %files -n libdhash-static
398 %defattr(644,root,root,755)
399 %{_libdir}/libdhash.a
400
401 %files -n libini_config
402 %defattr(644,root,root,755)
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libini_config.so.*.*.*
404 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libini_config.so.5
405
406 %files -n libini_config-devel
407 %defattr(644,root,root,755)
408 %doc ini/doc/html
409 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libini_config.so
410 %{_includedir}/ini_comment.h
411 %{_includedir}/ini_config.h
412 %{_includedir}/ini_configmod.h
413 %{_includedir}/ini_configobj.h
414 %{_includedir}/ini_valueobj.h
415 %{_pkgconfigdir}/ini_config.pc
416
417 %files -n libini_config-static
418 %defattr(644,root,root,755)
419 %{_libdir}/libini_config.a
420
421 %files -n libpath_utils
422 %defattr(644,root,root,755)
423 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpath_utils.so.*.*.*
424 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libpath_utils.so.1
425
426 %files -n libpath_utils-devel
427 %defattr(644,root,root,755)
428 %doc path_utils/README.path_utils path_utils/doc/html
429 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpath_utils.so
430 %{_includedir}/path_utils.h
431 %{_pkgconfigdir}/path_utils.pc
432
433 %files -n libpath_utils-static
434 %defattr(644,root,root,755)
435 %{_libdir}/libpath_utils.a
436
437 %files -n libref_array
438 %defattr(644,root,root,755)
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libref_array.so.*.*.*
440 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libref_array.so.1
441
442 %files -n libref_array-devel
443 %defattr(644,root,root,755)
444 %doc refarray/README.ref_array refarray/doc/html
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libref_array.so
446 %{_includedir}/ref_array.h
447 %{_pkgconfigdir}/ref_array.pc
448
449 %files -n libref_array-static
450 %defattr(644,root,root,755)
451 %{_libdir}/libref_array.a
This page took 0.435821 seconds and 4 git commands to generate.