]> git.pld-linux.org Git - packages/cstream.git/blob - cstream.spec
- up to 3.1.1
[packages/cstream.git] / cstream.spec
1 Summary:        A general-purpose streaming tool
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do strumieni ogólnego przeznaczenia
3 Name:           cstream
4 Version:        3.1.1
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Networking/Utilities
8 Source0:        http://www.cons.org/cracauer/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  4622adfa57e139a6299cf972dc6b76c2
10 URL:            http://www.cons.org/cracauer/cstream.html
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 cstream is a general-purpose stream-handling tool like UNIX dd,
17 usually used in commandline-constructed pipes.
18
19 Features:
20 - Sane commandline switch syntax.
21 - Exact throughput limiting, on the incoming side. Timing variance in
22   previous reads are counterbalanced in the following reads.
23 - Precise throughput reporting. Either at the end of the transmission
24   or everytime SIGUSR1 is received. Quite useful to ask lengthy
25   operations how much data has been transferred yet, i.e. when writing
26   tapes. Reports are done in bytes/sec and if appropriate in KB/sec or
27   MB/sec, where 1K = 1024.
28 - SIGHUP causes a clean shutdown before EOF on input, timing
29   information is displayed.
30 - Build-in support to write its PID to a file, for painless sending of
31   these signals.
32 - Build-in support for fifos. Example usage is a 'pseudo-device',
33   something that sinks or delivers data at an appropriate rate, but
34   looks like a file, i.e. if you test soundcard software. See the
35   manpage for examples.
36 - Built-in data creation and sink, no more redirection of /dev/null
37   and /dev/zero. These special devices speed varies greatly among
38   operating systems, redirecting from it isn't appropriate benchmarking
39   and a waste of resources anyway.
40 - Accepts 'k', 'm' and 'g' character after number for "kilo, mega,
41   giga" bytes for overall data size limit.
42 - "gcc -Wall" clean source code, serious effort taken to avoid
43   undefined behavior in ANSI C or POSIX, except long long is required.
44   Limiting and reporting works on data amounts > 4 GB.
45
46 %description -l pl.UTF-8
47 cstream to ogólnego przeznaczenia narzędzie do obsługi strumieni
48 podobne do uniksowego dd, zwykle używane w potokach tworzonych z linii
49 poleceń.
50
51 Cechy:
52 - rozsądna składnia opcji linii poleceń
53 - ścisłe ograniczanie przepustowości po stronie przychodzącej;
54   odchylenie czasu w poprzednich odczytach jest równoważone w
55   następnych
56 - precyzyjne zgłaszanie przepustowości - na końcu transmisji lub po
57   każdym otrzymaniu SIGUSR1, co jest dość przydatne podczas długich
58   operacji, aby sprawdzić ile już przesłano; raporty są wypisywane w
59   bajtach/sekundę oraz ew. w KB/s lub MB/s (1K=1024)
60 - SIGHUP powoduje czyste zakończenie programu przed otrzymaniem EOF z
61   wejścia; wyświetlane są przy tym informacje o czasie
62 - wbudowana obsługa zapisu PID-u do pliku w celu bezbolesnego
63   wysyłania ww. sygnałów
64 - wbudowana obsługa potoków nazwanych (fifo); przykładowe zastosowanie
65   to "pseudo-urządzenie" pochłaniające lub dostarczające dane z
66   odpowiednią częstotliwością, ale wyglądające jak plik - np. do
67   testowania oprogramowania do obsługi kart dźwiękowych; szczegóły na
68   stronie manuala
69 - wbudowane tworzenie i pochłanianie danych - nie trzeba
70   przekierowywać /dev/null czy /dev/zero; szybkość tych urządzeń
71   specjalnych różni się znacząco między systemami operacyjnymi, więc
72   przekierowywanie ich nie jest odpowiednie przy testach szybkości, a
73   jest marnowaniem zasobów
74 - przyjmuje znaki 'k', 'm' i 'g' (oznaczające kilo, mega i giga) po
75   liczbie ograniczenia rozmiaru danych
76 - kod czysty pod kątem "gcc -Wall", szczególny nacisk został położony
77   na unikanie zachowań nieokreślonych przez ANSI C czy POSIX, z
78   wyjątkiem wymagania long long; ograniczanie i raportowanie działa na
79   ilościach danych powyżej 4 GB.
80
81 %prep
82 %setup -q
83
84 %build
85 %{__aclocal}
86 %{__autoconf}
87 %{__automake}
88 %configure
89 %{__make}
90
91 %install
92 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
93 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
94
95 %{__make} install \
96         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
98 %clean
99 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
100
101 %files
102 %defattr(644,root,root,755)
103 %doc CHANGES README TODO
104 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
105 %{_mandir}/man?/*
This page took 0.061516 seconds and 4 git commands to generate.