]> git.pld-linux.org Git - packages/cream.git/blob - cream.spec
- up to 0.42
[packages/cream.git] / cream.spec
1 Summary:        User-friendly face for Vim
2 Summary(pl.UTF-8):      Przyjazny dla użytkownika interfejs do Vima
3 Name:           cream
4 Version:        0.42
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications/Editors/Vim
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/cream/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3a9a51c58b005a6466f3f70e015da38b
10 Source1:        %{name}.sh
11 Source2:        %{name}.desktop
12 URL:            http://cream.sourceforge.net/
13 Requires:       gvim
14 BuildArch:      noarch
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 Cream is a modeless GUIification of Vim. Cream includes all the
19 features of Vim plus many custom utilities. A short list of features
20 includes syntax highlighting, spell check, multi-file find/replace,
21 bookmarking, function prototype popups, macros, auto-wrapping,
22 reformatting, justification, time/date stamps, file explorer,
23 completion, sorting, calendar, tag navigation, block commenting,
24 Microsoft, Unix and Apple format text editing, virtually unlimited
25 file sizes, 38 varieties of 8-bit, 2-byte, and Unicode support,
26 single/multiple document modes, unlimited undo/redo, show invisible
27 characters, word count, and more.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Cream to pozbawione trybów ubranie Vima w graficzny interfejs
31 użytkownika. Zawiera wszystkie możliwości Vima z dodatkiem wielu
32 własnych narzędzi. Skrócona lista możliwości obejmuje podświetlanie
33 składni, sprawdzanie pisowni, wyszukiwanie i zastępowanie ciągów w
34 wielu plikach, zakładki, podpowiedzi prototypów funkcji, makra,
35 automatyczne zawijanie, reformatowanie, justowanie, znaczniki czasowe,
36 eksplorator plików, dopełnianie, sortowanie, kalendarz, nawigację po
37 znacznikach, komentowanie bloków, edycję tekstu w formacie Microsoftu,
38 uniksowym i Apple'a, praktycznie nieograniczone rozmiary plików, 38
39 wariacji kodowań 8-bitowych, 2-bajtowych i unikodowych, tryby pracy
40 jedno- i wielodokumentowy, nieograniczone undo/redo, pokazywanie
41 niewidocznych znaków, liczenie słów...
42
43 %prep
44 %setup -q
45
46 %install
47 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
48 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/vim/cream/{addons,bitmaps,docs,docs-html,filetypes,help},%{_pixmapsdir}}
49 cp -a creamrc $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream
50 cp -a *.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream
51 cp -a addons/*.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/addons
52 cp -a bitmaps/*.bmp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/bitmaps
53 cp -a bitmaps/*.xpm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/bitmaps
54 cp -a docs/*.txt $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/docs
55 cp -a docs-html/*.html $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/docs-html
56 ##cp -a docs-html/*.css $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/docs-html
57 cp -a docs-html/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/docs-html
58 cp -a filetypes/*.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/filetypes
59 cp -a help/*.txt $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/cream/help
60
61 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
62 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/%{name}
63
64 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
65 cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
66
67 # icons
68 install %{name}.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
69
70 %clean
71 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
72
73 %files
74 %defattr(644,root,root,755)
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
76 %{_datadir}/vim/%{name}
77 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
78 %{_pixmapsdir}/%{name}.png
This page took 0.092452 seconds and 4 git commands to generate.