- new
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 2 Jun 2012 11:33:16 +0000 (11:33 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    connman.spec -> 1.1

connman.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/connman.spec b/connman.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..059aab2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,146 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without wimax           # Intel WiMAX support
+#
+Summary:       Connection Manager
+Summary(pl.UTF-8):     Zarządca połączeń
+Name:          connman
+Version:       1.1
+Release:       1
+License:       GPL v2
+Group:         Networking/Daemons
+Source0:       http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5: 907713aa7f5f9b1c54294dc154cace17
+URL:           http://connman.net/
+BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
+BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
+BuildRequires: gnutls-devel
+BuildRequires: iptables-devel
+BuildRequires: pkgconfig
+BuildRequires: polkit-devel
+BuildRequires: ppp-plugin-devel
+BuildRequires: systemd-devel
+BuildRequires: tar >= 1:1.22
+%{?with_wimax:BuildRequires:   wimax-devel}
+BuildRequires: xz
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define                skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
+
+%description
+The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
+connections within embedded devices running the Linux operating
+system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
+few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
+fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
+support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
+configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
+implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
+adaption and modification for various use cases.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
+Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
+systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
+lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
+integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
+poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
+bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
+rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
+wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
+modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
+
+%package plugin-wimax
+Summary:       WiMAX plugin for ConnMan
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka WiMAX dla ConnMana
+Group:         Libraries
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description plugin-wimax
+WiMAX plugin for ConnMan.
+
+%description plugin-wimax -l pl.UTF-8
+Wtyczka WiMAX dla ConnMana.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for ConnMan plugins
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
+Group:         Development/Libraries
+# doesn't require base
+
+%description devel
+Header files for ConnMan plugins.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%build
+%configure \
+       L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
+       PPPD=/usr/sbin/pppd \
+       PPTP=/usr/sbin/pptp \
+       WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
+       --disable-silent-rules \
+       --enable-hh2serial-gps \
+       --enable-iospm \
+       %{?with_wimax:--enable-iwmx} \
+       --enable-l2tp \
+       --enable-nmcompat \
+       --enable-openconnect \
+       --enable-openvpn \
+       --enable-polkit \
+       --enable-pptp \
+       --enable-threads \
+       --enable-tist \
+       --enable-vpnc \
+       --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
+       --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
+       --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,scripts}/*.la
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
+%dir %{_libdir}/connman
+%dir %{_libdir}/connman/plugins
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/l2tp.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openconnect.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openvpn.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/pptp.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/vpnc.so
+%dir %{_libdir}/connman/scripts
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
+/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
+/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
+/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
+%{systemdunitdir}/connman.service
+
+%files plugin-wimax
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iwmxsdk.so
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/*.txt
+%{_includedir}/connman
+%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.152616 seconds and 4 git commands to generate.