]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
- updated to 1.3
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  wimax           # Intel WiMAX support
4 #
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.3
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  b0cf4a2121fda21b345c0fddd4ad56c4
14 URL:            http://connman.net/
15 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
16 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
17 BuildRequires:  gnutls-devel
18 BuildRequires:  iptables-devel
19 BuildRequires:  pkgconfig
20 BuildRequires:  polkit-devel
21 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
22 BuildRequires:  systemd-devel
23 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
24 %{?with_wimax:BuildRequires:    wimax-devel}
25 BuildRequires:  xz
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
29
30 %description
31 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
32 connections within embedded devices running the Linux operating
33 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
34 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
35 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
36 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
37 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
38 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
39 adaption and modification for various use cases.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
43 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
44 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
45 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
46 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
47 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
48 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
49 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
50 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
51 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
52
53 %package plugin-wimax
54 Summary:        WiMAX plugin for ConnMan
55 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka WiMAX dla ConnMana
56 Group:          Libraries
57 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
58
59 %description plugin-wimax
60 WiMAX plugin for ConnMan.
61
62 %description plugin-wimax -l pl.UTF-8
63 Wtyczka WiMAX dla ConnMana.
64
65 %package devel
66 Summary:        Header files for ConnMan plugins
67 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
68 Group:          Development/Libraries
69 # doesn't require base
70
71 %description devel
72 Header files for ConnMan plugins.
73
74 %description devel -l pl.UTF-8
75 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
76
77 %prep
78 %setup -q
79
80 %build
81 %configure \
82         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
83         PPPD=/usr/sbin/pppd \
84         PPTP=/usr/sbin/pptp \
85         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
86         --disable-silent-rules \
87         --enable-hh2serial-gps \
88         --enable-iospm \
89         %{?with_wimax:--enable-iwmx} \
90         --enable-l2tp \
91         --enable-nmcompat \
92         --enable-openconnect \
93         --enable-openvpn \
94         --enable-polkit \
95         --enable-pptp \
96         --enable-threads \
97         --enable-tist \
98         --enable-vpnc \
99         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
100         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
101         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
102 %{__make}
103
104 %install
105 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
106
107 %{__make} install \
108         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
109
110 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,scripts}/*.la
111
112 %clean
113 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
114
115 %files
116 %defattr(644,root,root,755)
117 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
118 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
119 %dir %{_libdir}/connman
120 %dir %{_libdir}/connman/plugins
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
123 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/l2tp.so
124 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openconnect.so
125 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openvpn.so
126 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/pptp.so
127 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
128 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/vpnc.so
129 %dir %{_libdir}/connman/scripts
130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
132 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
133 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
134 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
135 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
136 %{systemdunitdir}/connman.service
137
138 %files plugin-wimax
139 %defattr(644,root,root,755)
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iwmxsdk.so
141
142 %files devel
143 %defattr(644,root,root,755)
144 %doc doc/*.txt
145 %{_includedir}/connman
146 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.063418 seconds and 4 git commands to generate.