]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
e4d2db065bb466f44ffac09cc34fd8d9b215f707
[packages/connman.git] / connman.spec
1 Summary:        Connection Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
3 Name:           connman
4 Version:        1.26
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Networking/Daemons
8 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  ba05b110b7c81e5fa14e8b402ef37a9e
10 Patch0:         %{name}-linux.patch
11 URL:            https://connman.net/
12 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
14 BuildRequires:  gnutls-devel
15 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
16 BuildRequires:  pkgconfig
17 BuildRequires:  polkit-devel
18 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
19 BuildRequires:  readline-devel
20 BuildRequires:  systemd-devel
21 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
22 BuildRequires:  xz
23 Requires:       dbus >= 1.4
24 Requires:       glib2 >= 1:2.28
25 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
26 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
30
31 %description
32 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
33 connections within embedded devices running the Linux operating
34 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
35 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
36 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
37 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
38 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
39 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
40 adaption and modification for various use cases.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
44 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
45 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
46 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
47 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
48 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
49 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
50 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
51 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
52 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
53
54 %package devel
55 Summary:        Header files for ConnMan plugins
56 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
57 Group:          Development/Libraries
58 # doesn't require base
59
60 %description devel
61 Header files for ConnMan plugins.
62
63 %description devel -l pl.UTF-8
64 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
65
66 %prep
67 %setup -q
68 %patch0 -p1
69
70 %build
71 %configure \
72         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
73         PPPD=/usr/sbin/pppd \
74         PPTP=/usr/sbin/pptp \
75         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
76         --disable-silent-rules \
77         --enable-hh2serial-gps \
78         --enable-iospm \
79         --enable-l2tp \
80         --enable-nmcompat \
81         --enable-openconnect \
82         --enable-openvpn \
83         --enable-polkit \
84         --enable-pptp \
85         --enable-tist \
86         --enable-vpnc \
87         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90 %{__make}
91
92 %install
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %{__make} install \
96         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
98 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
99
100 %clean
101 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
102
103 %files
104 %defattr(644,root,root,755)
105 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
106 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
107 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
108 %dir %{_libdir}/connman
109 %dir %{_libdir}/connman/plugins
110 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
113 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
119 %dir %{_libdir}/connman/scripts
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
123 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
124 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
125 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
126 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
127 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
128 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
129 %{systemdunitdir}/connman.service
130 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
131 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
132 %{_mandir}/man8/connman.8*
133
134 %files devel
135 %defattr(644,root,root,755)
136 %doc doc/*.txt
137 %{_includedir}/connman
138 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.08572 seconds and 2 git commands to generate.