]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
- updated to 1.10
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  wimax           # Intel WiMAX support
4 #
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.10
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  e20b8f0b5c6b7437b7544e278f3070ad
14 URL:            http://connman.net/
15 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
17 BuildRequires:  gnutls-devel
18 BuildRequires:  iptables-devel
19 BuildRequires:  pkgconfig
20 BuildRequires:  polkit-devel
21 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
22 BuildRequires:  systemd-devel
23 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
24 %{?with_wimax:BuildRequires:    wimax-devel}
25 BuildRequires:  xz
26 Requires:       dbus >= 1.4
27 Requires:       glib2 >= 1:2.28
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
31
32 %description
33 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
34 connections within embedded devices running the Linux operating
35 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
36 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
37 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
38 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
39 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
40 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
41 adaption and modification for various use cases.
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
45 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
46 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
47 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
48 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
49 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
50 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
51 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
52 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
53 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
54
55 %package plugin-wimax
56 Summary:        WiMAX plugin for ConnMan
57 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka WiMAX dla ConnMana
58 Group:          Libraries
59 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
60 Requires:       dbus-devel >= 1.4
61 Requires:       glib2-devel >= 1:2.28
62
63 %description plugin-wimax
64 WiMAX plugin for ConnMan.
65
66 %description plugin-wimax -l pl.UTF-8
67 Wtyczka WiMAX dla ConnMana.
68
69 %package devel
70 Summary:        Header files for ConnMan plugins
71 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
72 Group:          Development/Libraries
73 # doesn't require base
74
75 %description devel
76 Header files for ConnMan plugins.
77
78 %description devel -l pl.UTF-8
79 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
80
81 %prep
82 %setup -q
83
84 %build
85 %configure \
86         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
87         PPPD=/usr/sbin/pppd \
88         PPTP=/usr/sbin/pptp \
89         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
90         --disable-silent-rules \
91         --enable-hh2serial-gps \
92         --enable-iospm \
93         %{?with_wimax:--enable-iwmx} \
94         --enable-l2tp \
95         --enable-nmcompat \
96         --enable-openconnect \
97         --enable-openvpn \
98         --enable-polkit \
99         --enable-pptp \
100         --enable-threads \
101         --enable-tist \
102         --enable-vpnc \
103         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
104         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
105         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
106 %{__make}
107
108 %install
109 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
110
111 %{__make} install \
112         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
113
114 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
115
116 %clean
117 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
118
119 %files
120 %defattr(644,root,root,755)
121 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
122 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
123 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
124 %dir %{_libdir}/connman
125 %dir %{_libdir}/connman/plugins
126 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
127 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
128 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
129 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
132 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
135 %dir %{_libdir}/connman/scripts
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
139 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
140 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
141 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
142 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
143 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
144 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
145 %{systemdunitdir}/connman.service
146 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
147
148 %files plugin-wimax
149 %defattr(644,root,root,755)
150 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iwmxsdk.so
151
152 %files devel
153 %defattr(644,root,root,755)
154 %doc doc/*.txt
155 %{_includedir}/connman
156 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.075955 seconds and 3 git commands to generate.