- updated to 1.41
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     nftables        # nftables instead of iptables
4
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.41
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  7f0a05fef485d3679cd73c8808f763f9
14 URL:            https://connman.net/
15 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
17 BuildRequires:  gnutls-devel
18 BuildRequires:  libmnl-devel >= 1.0.0
19 BuildRequires:  openconnect-devel >= 8
20 BuildRequires:  pkgconfig
21 BuildRequires:  polkit-devel
22 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
23 BuildRequires:  readline-devel
24 BuildRequires:  systemd-devel
25 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
26 BuildRequires:  xz
27 %if %{with nftables}
28 BuildRequires:  libnftnl-devel >= 1.0.4
29 %else
30 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
31 %endif
32 Requires:       dbus >= 1.4
33 Requires:       glib2 >= 1:2.40
34 Requires:       libmnl >= 1.0.0
35 Requires:       openconnect >= 8
36 %if %{with nftables}
37 Requires:       libnftnl >= 1.0.4
38 %else
39 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
40 %endif
41 Obsoletes:      connman-plugin-wimax < 1.11
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
45
46 %description
47 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
48 connections within embedded devices running the Linux operating
49 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
50 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
51 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
52 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
53 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
54 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
55 adaption and modification for various use cases.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
59 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
60 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
61 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
62 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
63 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
64 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
65 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
66 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
67 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
68
69 %package devel
70 Summary:        Header files for ConnMan plugins
71 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
72 Group:          Development/Libraries
73 # doesn't require base
74
75 %description devel
76 Header files for ConnMan plugins.
77
78 %description devel -l pl.UTF-8
79 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
80
81 %prep
82 %setup -q
83
84 %build
85 %configure \
86         IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
87         PPPD=/usr/sbin/pppd \
88         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
89         --disable-silent-rules \
90         --enable-hh2serial-gps \
91         --enable-iospm \
92         --enable-iwd \
93         --enable-l2tp \
94         --enable-nmcompat \
95         --enable-openconnect \
96         --enable-openvpn \
97         --enable-polkit \
98         --enable-pptp \
99         --enable-tist \
100         --enable-vpnc \
101         %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
102         --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
103         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
104         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
105         --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
106         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
107 %{__make}
108
109 %install
110 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111
112 %{__make} install \
113         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
114
115 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
116
117 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/{lib/connman{,-vpn},run/connman}
118
119 install -D src/main.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/connman/main.conf
120
121 %clean
122 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
123
124 %files
125 %defattr(644,root,root,755)
126 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
127 %dir %{_sysconfdir}/connman
128 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/connman/main.conf
129 %attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
130 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
131 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
132 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
133 %dir %{_libdir}/connman
134 %dir %{_libdir}/connman/plugins
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
138 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
144 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/wireguard.so
145 %dir %{_libdir}/connman/scripts
146 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
147 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
148 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/vpn-script
149 /usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
150 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
151 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
152 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
153 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
154 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
155 %{systemdunitdir}/connman.service
156 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
157 %{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
158 %{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
159 %dir /var/lib/connman
160 %dir /var/lib/connman-vpn
161 %dir /var/run/connman
162 %{_mandir}/man1/connmanctl.1*
163 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
164 %{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
165 %{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
166 %{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
167 %{_mandir}/man8/connman.8*
168 %{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
169
170 %files devel
171 %defattr(644,root,root,755)
172 %doc doc/*.txt
173 %{_includedir}/connman
174 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.088305 seconds and 3 git commands to generate.