- rebuild with gnutls 3.5
[packages/connman.git] / connman.spec
1 Summary:        Connection Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
3 Name:           connman
4 Version:        1.33
5 Release:        4
6 License:        GPL v2
7 Group:          Networking/Daemons
8 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  c51903fd3e7a6a371d12ac5d72a1fa01
10 Patch0:         %{name}-linux.patch
11 URL:            https://connman.net/
12 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
14 BuildRequires:  gnutls-devel
15 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
16 BuildRequires:  pkgconfig
17 BuildRequires:  polkit-devel
18 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
19 BuildRequires:  readline-devel
20 BuildRequires:  systemd-devel
21 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
22 BuildRequires:  xz
23 Requires:       dbus >= 1.4
24 Requires:       glib2 >= 1:2.28
25 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
26 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
30
31 %description
32 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
33 connections within embedded devices running the Linux operating
34 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
35 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
36 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
37 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
38 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
39 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
40 adaption and modification for various use cases.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
44 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
45 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
46 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
47 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
48 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
49 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
50 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
51 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
52 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
53
54 %package devel
55 Summary:        Header files for ConnMan plugins
56 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
57 Group:          Development/Libraries
58 # doesn't require base
59
60 %description devel
61 Header files for ConnMan plugins.
62
63 %description devel -l pl.UTF-8
64 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
65
66 %prep
67 %setup -q
68 %patch0 -p1
69
70 %build
71 %configure \
72         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
73         PPPD=/usr/sbin/pppd \
74         PPTP=/usr/sbin/pptp \
75         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
76         --disable-silent-rules \
77         --enable-hh2serial-gps \
78         --enable-iospm \
79         --enable-l2tp \
80         --enable-nmcompat \
81         --enable-openconnect \
82         --enable-openvpn \
83         --enable-polkit \
84         --enable-pptp \
85         --enable-tist \
86         --enable-vpnc \
87         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90 %{__make}
91
92 %install
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %{__make} install \
96         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
98 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
99
100 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/connman
101
102 %clean
103 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
104
105 %files
106 %defattr(644,root,root,755)
107 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
108 %attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
109 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
110 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
111 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
112 %dir %{_libdir}/connman
113 %dir %{_libdir}/connman/plugins
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
117 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
119 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
123 %dir %{_libdir}/connman/scripts
124 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
125 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
126 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
127 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
128 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
129 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
130 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
131 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
132 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
133 %{systemdunitdir}/connman.service
134 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
135 %{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
136 %{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
137 %dir /var/run/connman
138 %{_mandir}/man1/connmanctl.1*
139 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
140 %{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
141 %{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
142 %{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
143 %{_mandir}/man8/connman.8*
144 %{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
145
146 %files devel
147 %defattr(644,root,root,755)
148 %doc doc/*.txt
149 %{_includedir}/connman
150 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.06248 seconds and 3 git commands to generate.