]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
542d2b4865f37de65fd4af8103633c5df9dcebdd
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     nftables        # nftables instead of iptables
4
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.39
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  b740a8859d1f0473fc76f8f590e4b57a
14 URL:            https://connman.net/
15 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
17 BuildRequires:  gnutls-devel
18 BuildRequires:  pkgconfig
19 BuildRequires:  polkit-devel
20 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
21 BuildRequires:  readline-devel
22 BuildRequires:  systemd-devel
23 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
24 BuildRequires:  xz
25 %if %{with nftables}
26 BuildRequires:  libmnl-devel >= 1.0.0
27 BuildRequires:  libnftnl-devel >= 1.0.4
28 %else
29 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
30 %endif
31 Requires:       dbus >= 1.4
32 Requires:       glib2 >= 1:2.40
33 %if %{with nftables}
34 Requires:       libmnl >= 1.0.0
35 Requires:       libnftnl >= 1.0.4
36 %else
37 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
38 %endif
39 Obsoletes:      connman-plugin-wimax < 1.11
40 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
43
44 %description
45 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
46 connections within embedded devices running the Linux operating
47 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
48 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
49 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
50 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
51 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
52 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
53 adaption and modification for various use cases.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
57 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
58 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
59 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
60 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
61 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
62 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
63 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
64 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
65 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
66
67 %package devel
68 Summary:        Header files for ConnMan plugins
69 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
70 Group:          Development/Libraries
71 # doesn't require base
72
73 %description devel
74 Header files for ConnMan plugins.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
78
79 %prep
80 %setup -q
81
82 %build
83 %configure \
84         IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
85         PPPD=/usr/sbin/pppd \
86         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
87         --disable-silent-rules \
88         --enable-hh2serial-gps \
89         --enable-iospm \
90         --enable-iwd \
91         --enable-l2tp \
92         --enable-nmcompat \
93         --enable-openconnect \
94         --enable-openvpn \
95         --enable-polkit \
96         --enable-pptp \
97         --enable-tist \
98         --enable-vpnc \
99         %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
100         --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
101         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
102         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
103         --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
104         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
105 %{__make}
106
107 %install
108 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110 %{__make} install \
111         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
112
113 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
114
115 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/{lib/connman{,-vpn},run/connman}
116
117 install -D src/main.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/connman/main.conf
118
119 %clean
120 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121
122 %files
123 %defattr(644,root,root,755)
124 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
125 %dir %{_sysconfdir}/connman
126 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/connman/main.conf
127 %attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
128 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
129 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
130 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
131 %dir %{_libdir}/connman
132 %dir %{_libdir}/connman/plugins
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
136 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/wireguard.so
143 %dir %{_libdir}/connman/scripts
144 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
145 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
146 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/vpn-script
147 /usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
148 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
149 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
150 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
151 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
152 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
153 %{systemdunitdir}/connman.service
154 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
155 %{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
156 %{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
157 %dir /var/lib/connman
158 %dir /var/lib/connman-vpn
159 %dir /var/run/connman
160 %{_mandir}/man1/connmanctl.1*
161 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
162 %{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
163 %{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
164 %{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
165 %{_mandir}/man8/connman.8*
166 %{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
167
168 %files devel
169 %defattr(644,root,root,755)
170 %doc doc/*.txt
171 %{_includedir}/connman
172 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.084124 seconds and 2 git commands to generate.