]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
4bf1df5ad42e340d632755ea5b8183d2e9445198
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     nftables        # nftables instead of iptables
4
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.37
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  75012084f14fb63a84b116e66c6e94fb
14 URL:            https://connman.net/
15 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
17 BuildRequires:  gnutls-devel
18 BuildRequires:  pkgconfig
19 BuildRequires:  polkit-devel
20 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
21 BuildRequires:  readline-devel
22 BuildRequires:  systemd-devel
23 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
24 BuildRequires:  xz
25 %if %{with nftables}
26 BuildRequires:  libmnl-devel >= 1.0.0
27 BuildRequires:  libnftnl-devel >= 1.0.4
28 %else
29 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
30 %endif
31 Requires:       dbus >= 1.4
32 Requires:       glib2 >= 1:2.40
33 %if %{with nftables}
34 Requires:       libmnl >= 1.0.0
35 Requires:       libnftnl >= 1.0.4
36 %else
37 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
38 %endif
39 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
40 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
43
44 %description
45 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
46 connections within embedded devices running the Linux operating
47 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
48 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
49 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
50 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
51 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
52 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
53 adaption and modification for various use cases.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
57 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
58 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
59 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
60 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
61 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
62 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
63 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
64 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
65 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
66
67 %package devel
68 Summary:        Header files for ConnMan plugins
69 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
70 Group:          Development/Libraries
71 # doesn't require base
72
73 %description devel
74 Header files for ConnMan plugins.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
78
79 %prep
80 %setup -q
81
82 %build
83 %configure \
84         IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
85         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
86         --disable-silent-rules \
87         --enable-hh2serial-gps \
88         --enable-iospm \
89         --enable-iwd \
90         --enable-l2tp \
91         --enable-nmcompat \
92         --enable-openconnect \
93         --enable-openvpn \
94         --enable-polkit \
95         --enable-pptp \
96         --enable-tist \
97         --enable-vpnc \
98         %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
99         --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
100         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
101         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
102         --with-pppd=/usr/sbin/pppd \
103         --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
104         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
105 %{__make}
106
107 %install
108 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110 %{__make} install \
111         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
112
113 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
114
115 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/connman
116
117 %clean
118 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119
120 %files
121 %defattr(644,root,root,755)
122 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
123 %attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
124 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
125 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
126 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
127 %dir %{_libdir}/connman
128 %dir %{_libdir}/connman/plugins
129 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
132 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
138 %dir %{_libdir}/connman/scripts
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
142 /usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
143 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
144 /usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
145 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
146 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
147 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
148 %{systemdunitdir}/connman.service
149 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
150 %{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
151 %{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
152 %dir /var/run/connman
153 %{_mandir}/man1/connmanctl.1*
154 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
155 %{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
156 %{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
157 %{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
158 %{_mandir}/man8/connman.8*
159 %{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
160
161 %files devel
162 %defattr(644,root,root,755)
163 %doc doc/*.txt
164 %{_includedir}/connman
165 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.109823 seconds and 2 git commands to generate.