- updated to 1.13
[packages/connman.git] / connman.spec
... / ...
CommitLineData
1Summary: Connection Manager
2Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
3Name: connman
4Version: 1.13
5Release: 1
6License: GPL v2
7Group: Networking/Daemons
8Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9# Source0-md5: 0623d4afe3792378da5818e2970c5f1c
10Patch0: %{name}-linux.patch
11URL: http://connman.net/
12BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
13BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
14BuildRequires: gnutls-devel
15BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
16BuildRequires: pkgconfig
17BuildRequires: polkit-devel
18BuildRequires: ppp-plugin-devel
19BuildRequires: systemd-devel
20BuildRequires: tar >= 1:1.22
21BuildRequires: xz
22Requires: dbus >= 1.4
23Requires: glib2 >= 1:2.28
24Requires: iptables-libs >= 1.4.11
25Obsoletes: connman-plugin-wimax
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
29
30%description
31The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
32connections within embedded devices running the Linux operating
33system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
34few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
35fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
36support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
37configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
38implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
39adaption and modification for various use cases.
40
41%description -l pl.UTF-8
42Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
43Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
44systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
45lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
46integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
47poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
48bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
49rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
50wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
51modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
52
53%package devel
54Summary: Header files for ConnMan plugins
55Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
56Group: Development/Libraries
57# doesn't require base
58
59%description devel
60Header files for ConnMan plugins.
61
62%description devel -l pl.UTF-8
63Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
64
65%prep
66%setup -q
67%patch0 -p1
68
69%build
70%configure \
71 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
72 PPPD=/usr/sbin/pppd \
73 PPTP=/usr/sbin/pptp \
74 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
75 --disable-silent-rules \
76 --enable-hh2serial-gps \
77 --enable-iospm \
78 --enable-l2tp \
79 --enable-nmcompat \
80 --enable-openconnect \
81 --enable-openvpn \
82 --enable-polkit \
83 --enable-pptp \
84 --enable-threads \
85 --enable-tist \
86 --enable-vpnc \
87 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90%{__make}
91
92%install
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95%{__make} install \
96 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
98%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
99
100%clean
101rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
102
103%files
104%defattr(644,root,root,755)
105%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
106%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
107%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
108%dir %{_libdir}/connman
109%dir %{_libdir}/connman/plugins
110%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
111%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
112%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
113%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
114%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
115%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
117%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
118%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
119%dir %{_libdir}/connman/scripts
120%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
121%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
123/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
124/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
125/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
126/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
127/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
128/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
129%{systemdunitdir}/connman.service
130%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
131
132%files devel
133%defattr(644,root,root,755)
134%doc doc/*.txt
135%{_includedir}/connman
136%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.069216 seconds and 4 git commands to generate.