- updated to 1.36
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
cf561df8
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_with nftables # nftables instead of iptables
4
e6961d06
JB
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
02860a4b 8Version: 1.36
cf561df8 9Release: 1
e6961d06
JB
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
d81b8600 12Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
02860a4b 13# Source0-md5: dae77d9c904d2c223ae849e32079d57e
d81b8600 14URL: https://connman.net/
e6961d06 15BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 16BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06 17BuildRequires: gnutls-devel
e6961d06
JB
18BuildRequires: pkgconfig
19BuildRequires: polkit-devel
20BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 21BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
22BuildRequires: systemd-devel
23BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 24BuildRequires: xz
cf561df8
JB
25%if %{with nftables}
26BuildRequires: libmnl-devel >= 1.0.0
27BuildRequires: libnftnl-devel >= 1.0.4
28%else
29BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
30%endif
b63eb8d9
JB
31Requires: dbus >= 1.4
32Requires: glib2 >= 1:2.28
cf561df8
JB
33%if %{with nftables}
34Requires: libmnl >= 1.0.0
35Requires: libnftnl >= 1.0.4
36%else
6a5acc98 37Requires: iptables-libs >= 1.4.11
cf561df8 38%endif
be153cef 39Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
40BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
43
44%description
45The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
46connections within embedded devices running the Linux operating
47system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
48few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
49fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
50support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
51configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
52implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
53adaption and modification for various use cases.
54
55%description -l pl.UTF-8
56Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
57Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
58systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
59lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
60integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
61poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
62bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
63rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
64wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
65modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
66
e6961d06
JB
67%package devel
68Summary: Header files for ConnMan plugins
69Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
70Group: Development/Libraries
71# doesn't require base
72
73%description devel
74Header files for ConnMan plugins.
75
76%description devel -l pl.UTF-8
77Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
78
79%prep
80%setup -q
81
82%build
83%configure \
cf561df8 84 IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
e6961d06
JB
85 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
86 --disable-silent-rules \
87 --enable-hh2serial-gps \
88 --enable-iospm \
cf561df8 89 --enable-iwd \
e6961d06
JB
90 --enable-l2tp \
91 --enable-nmcompat \
92 --enable-openconnect \
93 --enable-openvpn \
94 --enable-polkit \
95 --enable-pptp \
e6961d06
JB
96 --enable-tist \
97 --enable-vpnc \
cf561df8
JB
98 %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
99 --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
e6961d06
JB
100 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
101 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
cf561df8
JB
102 --with-pppd=/usr/sbin/pppd \
103 --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
e6961d06
JB
104 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
105%{__make}
106
107%install
108rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110%{__make} install \
111 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
112
b63eb8d9 113%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06 114
5774737d
JB
115install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/connman
116
e6961d06
JB
117%clean
118rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119
120%files
121%defattr(644,root,root,755)
122%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
02a57fff 123%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
b63eb8d9 124%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
5774737d
JB
125%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
126%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
e6961d06
JB
127%dir %{_libdir}/connman
128%dir %{_libdir}/connman/plugins
129%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
130%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 131%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
132%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
133%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
134%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
135%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
138%dir %{_libdir}/connman/scripts
139%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
140%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
141%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
02860a4b
JB
142/usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
143/usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
144/usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
b63eb8d9 145/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 146/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 147/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 148%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 149%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
5774737d
JB
150%{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
151%{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
152%dir /var/run/connman
02a57fff 153%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85 154%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
5774737d
JB
155%{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
156%{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
157%{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
63b01b85 158%{_mandir}/man8/connman.8*
5774737d 159%{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
e6961d06 160
e6961d06
JB
161%files devel
162%defattr(644,root,root,755)
163%doc doc/*.txt
164%{_includedir}/connman
165%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.203659 seconds and 4 git commands to generate.