up to 1.40
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
cf561df8
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_with nftables # nftables instead of iptables
4
e6961d06
JB
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
6a6a8202 8Version: 1.40
76d85102 9Release: 1
e6961d06
JB
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
d81b8600 12Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
6a6a8202 13# Source0-md5: 32a0f82bd9bda1b00635e78e0cf45edf
d81b8600 14URL: https://connman.net/
e6961d06 15BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
12464632 16BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
e6961d06 17BuildRequires: gnutls-devel
93946828 18BuildRequires: libmnl-devel >= 1.0.0
6a6a8202 19BuildRequires: openconnect-devel >= 8
e6961d06
JB
20BuildRequires: pkgconfig
21BuildRequires: polkit-devel
22BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 23BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
24BuildRequires: systemd-devel
25BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 26BuildRequires: xz
cf561df8 27%if %{with nftables}
cf561df8
JB
28BuildRequires: libnftnl-devel >= 1.0.4
29%else
30BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
31%endif
b63eb8d9 32Requires: dbus >= 1.4
12464632 33Requires: glib2 >= 1:2.40
cf561df8 34Requires: libmnl >= 1.0.0
6a6a8202 35Requires: openconnect >= 8
93946828 36%if %{with nftables}
cf561df8
JB
37Requires: libnftnl >= 1.0.4
38%else
6a5acc98 39Requires: iptables-libs >= 1.4.11
cf561df8 40%endif
4ef01652 41Obsoletes: connman-plugin-wimax < 1.11
e6961d06
JB
42BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
45
46%description
47The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
48connections within embedded devices running the Linux operating
49system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
50few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
51fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
52support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
53configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
54implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
55adaption and modification for various use cases.
56
57%description -l pl.UTF-8
58Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
59Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
60systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
61lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
62integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
63poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
64bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
65rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
66wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
67modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
68
e6961d06
JB
69%package devel
70Summary: Header files for ConnMan plugins
71Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
72Group: Development/Libraries
73# doesn't require base
74
75%description devel
76Header files for ConnMan plugins.
77
78%description devel -l pl.UTF-8
79Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
80
81%prep
82%setup -q
83
84%build
85%configure \
cf561df8 86 IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
76d85102 87 PPPD=/usr/sbin/pppd \
e6961d06
JB
88 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
89 --disable-silent-rules \
90 --enable-hh2serial-gps \
91 --enable-iospm \
cf561df8 92 --enable-iwd \
e6961d06
JB
93 --enable-l2tp \
94 --enable-nmcompat \
95 --enable-openconnect \
96 --enable-openvpn \
97 --enable-polkit \
98 --enable-pptp \
e6961d06
JB
99 --enable-tist \
100 --enable-vpnc \
cf561df8
JB
101 %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
102 --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
e6961d06
JB
103 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
104 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
cf561df8 105 --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
e6961d06
JB
106 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
107%{__make}
108
109%install
110rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111
112%{__make} install \
113 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
114
b63eb8d9 115%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06 116
ac5f5dbe 117install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/{lib/connman{,-vpn},run/connman}
5774737d 118
af4407a1
JP
119install -D src/main.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/connman/main.conf
120
e6961d06
JB
121%clean
122rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
123
124%files
125%defattr(644,root,root,755)
126%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
af4407a1
JP
127%dir %{_sysconfdir}/connman
128%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/connman/main.conf
02a57fff 129%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
b63eb8d9 130%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
5774737d
JB
131%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
132%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
e6961d06
JB
133%dir %{_libdir}/connman
134%dir %{_libdir}/connman/plugins
135%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
138%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
139%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
140%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
141%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
142%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
143%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
76d85102 144%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/wireguard.so
e6961d06
JB
145%dir %{_libdir}/connman/scripts
146%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
e6961d06 147%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
76d85102 148%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/vpn-script
02860a4b
JB
149/usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
150/usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
151/usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
b63eb8d9 152/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 153/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 154/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 155%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 156%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
5774737d
JB
157%{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
158%{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
ac5f5dbe
JP
159%dir /var/lib/connman
160%dir /var/lib/connman-vpn
5774737d 161%dir /var/run/connman
02a57fff 162%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85 163%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
5774737d
JB
164%{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
165%{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
166%{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
63b01b85 167%{_mandir}/man8/connman.8*
5774737d 168%{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
e6961d06 169
e6961d06
JB
170%files devel
171%defattr(644,root,root,755)
172%doc doc/*.txt
173%{_includedir}/connman
174%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.070747 seconds and 4 git commands to generate.