]> git.pld-linux.org Git - packages/bzrtools.git/blob - bzrtools.spec
BR: rpmbuild(macros) >= 1.710
[packages/bzrtools.git] / bzrtools.spec
1 %define         ver     2.3
2 %define         minor   0
3 Summary:        A collection of utilities and plugins for Bazaar
4 Summary(pl.UTF-8):      Zbiór narzędzi i wtyczek dla programu Bazaar
5 Name:           bzrtools
6 Version:        %{ver}.%{minor}
7 Release:        1
8 License:        GPL v2
9 Group:          Development/Version Control
10 Source0:        http://code.launchpad.net/bzrtools/trunk/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
11 # Source0-md5:  c781d9b099c8cdaee2d0dc2785e90ab7
12 URL:            http://bazaar-vcs.org/BzrTools
13 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
14 BuildRequires:  python-modules
15 BuildRequires:  rpm-pythonprov
16 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.710
17 %pyrequires_eq  python
18 Requires:       bzr >= %{ver}
19 Requires:       diffutils
20 Requires:       graphviz >= 2.6
21 Requires:       librsvg
22 Requires:       patch
23 Requires:       rsync >= 2.6.6
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 BzrTools is a collection of plugins for Bazaar (bzr). Among the
28 included plugins are:
29 - push - uses rsync to push local changes to a remote server
30 - annotate - prints a file annotated with the revision next to each
31   line
32 - shelve/unshelve - allows you to undo some changes, commit, and
33   restore
34 - clean-tree - remove unknown, ignored-junk, or unversioned files from
35   the tree
36 - graph-ancestry - use dot to produce branch ancestry graphs
37 - shell - a bzr command interpreter with command completion
38 - patch - apply a patch to your tree from a file or URL
39
40 %description -l pl.UTF-8
41 BZrTools to zestaw wtyczek do programu Bazaar (bzr). Zestaw zawiera
42 następujące narzędzia:
43 - push - używa programu rsync do wysłania lokalnych zmian na zdalny
44   serwer
45 - annotate - wyświetla przypisy odnośnie rewizji w każdej linii pliku
46 - shelve/unshelve - pozwala na powrót do wcześniejszych zmian,
47   zatwierdzenia zmian i przywrócenia stanu sprzed dokonania zmian
48 - clean-tree - usuwa nieznane, ignorowane pliki z projektu
49 - graph-ancestry - graficzne przedstawienie rodowodu plików w
50   projekcie
51 - shell - interpreter poleceń bzr z dopełnianiem poleceń
52 - patch - pozwala na nakładanie łat z pliku lub adresu URL
53
54 %prep
55 %setup -q -n %{name}
56
57 %build
58 %py_build
59
60 %install
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62 %py_install \
63         --install-purelib %{py_sitedir} \
64         --optimize=2 \
65         --root=$RPM_BUILD_ROOT
66
67 %py_postclean
68
69 %clean
70 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
71
72 %files
73 %defattr(644,root,root,755)
74 %doc NEWS NEWS.Shelf README README.Shelf TODO TODO.Shelf CREDITS
75 %{py_sitedir}/bzrlib/plugins/bzrtools
76 %{py_sitedir}/*.egg-info
This page took 0.05858 seconds and 4 git commands to generate.