]> git.pld-linux.org Git - packages/blktrace.git/blob - blktrace.spec
up to 1.3.0
[packages/blktrace.git] / blktrace.spec
1 Summary:        Utilities for block layer I/O tracing
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do śledzenia we/wy warstwy blokowej
3 Name:           blktrace
4 Version:        1.3.0
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Applications/System
8 Source0:        https://brick.kernel.dk/snaps/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  aa9bc7d76870d8dae56aa816527e8e15
10 BuildRequires:  libaio-devel
11 BuildRequires:  sed >= 4.0
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 blktrace is a block layer I/O tracing mechanism which provides
16 detailed information about request queue operations up to user space.
17 This is valuable for diagnosing and fixing performance or application
18 problems relating to block layer I/O.
19
20 %description -l pl.UTF-8
21 blktrace to mechanizm do śledzenia we/wy warstwy blokowej,
22 zapewniający szczegółowe informacje o operacjach kolejki żądań dla
23 przestrzeni użytkownika. Jest to bardzo przydatne przy diagnostyce i
24 naprawianiu problemów z wydajnością lub aplikacjami związanych z we/wy
25 warstwy blokowej.
26
27 %prep
28 %setup -q
29
30 %{__sed} -i -e '1s, /usr/bin/env python,%{__python3},' btt/b??_plot.py
31
32 %build
33 %{__make} -j1 \
34         CC="%{__cc}" \
35         CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags}" \
36         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
37
38 %install
39 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
40 %{__make} install \
41         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
42         prefix=%{_prefix} \
43         mandir=%{_mandir}
44
45 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{bno_plot.py,bno_plot}
46
47 %clean
48 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
49
50 %files
51 %defattr(644,root,root,755)
52 %doc README
53 %attr(755,root,root) %{_bindir}/blkiomon
54 %attr(755,root,root) %{_bindir}/blkparse
55 %attr(755,root,root) %{_bindir}/blkrawverify
56 %attr(755,root,root) %{_bindir}/blktrace
57 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bno_plot
58 %attr(755,root,root) %{_bindir}/btrace
59 %attr(755,root,root) %{_bindir}/btrecord
60 %attr(755,root,root) %{_bindir}/btreplay
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/btt
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/iowatcher
63 %attr(755,root,root) %{_bindir}/verify_blkparse
64 %{_mandir}/man1/blkparse.1*
65 %{_mandir}/man1/blkrawverify.1*
66 %{_mandir}/man1/bno_plot.1*
67 %{_mandir}/man1/btt.1*
68 %{_mandir}/man1/iowatcher.1*
69 %{_mandir}/man1/verify_blkparse.1*
70 %{_mandir}/man8/blkiomon.8*
71 %{_mandir}/man8/blktrace.8*
72 %{_mandir}/man8/btrace.8*
73 %{_mandir}/man8/btrecord.8*
74 %{_mandir}/man8/btreplay.8*
This page took 0.085353 seconds and 4 git commands to generate.