]> git.pld-linux.org Git - packages/bitbake.git/blob - bitbake.spec
BR: rpmbuild(macros) >= 1.710
[packages/bitbake.git] / bitbake.spec
1 Summary:        BitBake build tool
2 Summary(pl.UTF-8):      BitBake - narzędzie do budowania
3 Name:           bitbake
4 Version:        1.17.0
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Development
8 Source0:        http://git.openembedded.org/bitbake/snapshot/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  6ff19a24fdd20623b792225d84017506
10 URL:            https://www.yoctoproject.org/tools-resources/projects/bitbake
11 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.710
12 BuildRequires:  docbook-dtd42-xml
13 BuildRequires:  docbook-style-xsl
14 BuildRequires:  libxml2-progs
15 BuildRequires:  libxslt
16 BuildRequires:  libxslt-progs
17 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.5
18 BuildRequires:  python-sqlite
19 BuildRequires:  rpm-pythonprov
20 BuildRequires:  sed >= 4.0
21 BuildConflicts: bitbake
22 Requires:       bash
23 Requires:       python
24 Requires:       python-modules
25 Requires:       python-ply
26 Requires:       python-progressbar
27 BuildArch:      noarch
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %description
31 BitBake is a make-like build tool with the special focus of
32 distributions and packages for embedded Linux cross compilation
33 although it is not limited to that. It is inspired by Portage, which
34 is the package management system used by the Gentoo Linux
35 distribution. BitBake existed for some time in the OpenEmbedded
36 project until it was separated out into a standalone, maintained,
37 distribution-independent tool. BitBake is co-maintained by the Yocto
38 Project and the OpenEmbedded project.
39
40 %description -l pl.UTF-8
41 BitBake to proste narzędzie do wykonywania zadań. Wywodzi się z
42 Portage, które jest systemem zarządzania pakietami używanym w
43 dystrybucji Linuksa Gentoo. Najczęściej jest używane do budowania
44 pakietów, jako że może łatwo używać swojej elementarnej dziedziczności
45 do abstrahowania wspólnych operacji, takich jak pobieranie źródeł,
46 rozpakowywanie ich, łatanie, kompilowanie i tak dalej. Jest podstawą
47 projektu OpenEmbedded, używanego przez projekty OpenZaurus, Familiar i
48 wiele innych dystrybucji Linuksa.
49
50 %package manual
51 Summary:        Manual for %{name}
52 Summary(fr.UTF-8):      Documentation pour %{name}
53 Summary(it.UTF-8):      Documentazione di %{name}
54 Summary(pl.UTF-8):      Podręcznik dla %{name}
55 Group:          Documentation
56
57 %description manual
58 Documentation for %{name}.
59
60 %description manual -l fr.UTF-8
61 Documentation pour %{name}.
62
63 %description manual -l it.UTF-8
64 Documentazione di %{name}.
65
66 %description manual -l pl.UTF-8
67 Dokumentacja do %{name}.
68
69 %prep
70 %setup -q
71 sed -i -e 's@#!/bin/sh[[:space:]]@#!/bin/bash @' lib/bb/build.py
72
73 %build
74 %py_build
75
76 %install
77 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78 %py_install \
79         --prefix=%{_prefix} \
80         --root=$RPM_BUILD_ROOT
81
82 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
83
84 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
85 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/%{name}.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
86 ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/%{name}.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
87
88 %clean
89 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
90
91 %files
92 %defattr(644,root,root,755)
93 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
94 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/%{name}.conf
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bitbake
96 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bitbake-diffsigs
97 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bitbake-layers
98 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bitbake-prserv
99 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bitbake-selftest
100 %attr(755,root,root) %{_bindir}/image-writer
101 %{_datadir}/%{name}
102 %{py_sitescriptdir}/bb
103 %{py_sitescriptdir}/bitbake-%{version}-py*.egg-info
104 %{py_sitescriptdir}/codegen.py[co]
105 %{py_sitescriptdir}/prserv
106
107 %files manual
108 %defattr(644,root,root,755)
109 %doc doc/manual/html/*
This page took 0.090422 seconds and 4 git commands to generate.