fe0afba31830bfecd285251523560312fb82400a
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.4.9
7 Release:        3
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  9a644535db9bcdf7e66b278c15d67a4a
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 Patch1:         %{name}-magnifier.patch
15 Patch2:         normalize-icon-path-names.patch
16 URL:            http://awesome.naquadah.org/
17 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
18 BuildRequires:  asciidoc
19 BuildRequires:  cairo-devel
20 BuildRequires:  cmake >= 2.8.0
21 BuildRequires:  dbus-devel
22 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
23 BuildRequires:  glib2-devel
24 BuildRequires:  gperf
25 BuildRequires:  imlib2-devel
26 BuildRequires:  libev-devel >= 4.0
27 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
28 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
29 BuildRequires:  lua-doc
30 BuildRequires:  lua51-devel
31 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.19.3
32 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
36 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
37 BuildRequires:  which
38 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.6
39 BuildRequires:  xmlto
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
41 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
42 Requires:       pango >= 1:1.19.3
43 Requires:       startup-notification >= 0.10
44 Requires:       xcb-util >= 0.3.6
45 Provides:       awesome-plugin-awful
46 Provides:       awesome-plugin-beautiful
47 Obsoletes:      awesome-plugin-awful
48 Obsoletes:      awesome-plugin-beautiful
49 Obsoletes:      awesome-plugin-invaders
50 Obsoletes:      awesome-plugin-revelation
51 Obsoletes:      awesome-plugin-tabulous
52 Obsoletes:      awesome-plugin-telak
53 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
54
55 %description
56 awesome is a highly configurable, next generation framework window
57 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
58 targeted at power user, developer and any people dealing with every
59 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
60 graphical environment.
61
62 %description -l hu.UTF-8
63 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
64 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
65 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
66 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
67 felületén.
68
69 %description -l pl.UTF-8
70 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
71 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
72 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
73 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
74 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
75 innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
76 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
77
78 %package client
79 Summary:        awesome window manager command line client
80 Summary(hu.UTF-8):      Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
81 Summary(pl.UTF-8):      Klient zarządcy okien awesome
82 Group:          X11/Window Managers/Tools
83 Requires:       dbus
84 Requires:       rlwrap
85
86 %description client
87 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
88 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
89 instance.
90
91 %description client -l hu.UTF-8
92 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
93 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
94
95 %description client -l pl.UTF-8
96 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
97 działającej instancji zarządcy okien awesome.
98
99 %package doc
100 Summary:        awesome window manager API documentation
101 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
102 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
103 Group:          Documentation
104
105 %description doc
106 awesome window manager API documentation.
107
108 %description doc -l hu.UTF-8
109 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
110
111 %description doc -l pl.UTF-8
112 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
113
114 %package example-config
115 Summary:        Example config for awesome window manager
116 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
117 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
118 Group:          Documentation
119 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
120 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
121
122 %description example-config
123 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
124 point for those people, who have never used awesome window manager
125 before.
126
127 %description example-config -l hu.UTF-8
128 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
129 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
130
131 %description example-config -l pl.UTF-8
132 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
133 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
134 3.x.
135
136 %package plugin-naughty
137 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
138 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
139 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
140 Group:          X11/Window Managers/Tools
141 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
142 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
143
144 %description plugin-naughty
145 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
146 awesome3.
147
148 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
149 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
150 awesome3-ban.
151
152 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
153 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
154 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
155
156 %package themes
157 Summary:        Themes for awesome window manager (metapackage)
158 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
159 Summary(pl.UTF-8):      Motywy dla zarządcy okien awesome
160 Group:          X11/Window Managers/Tools
161 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
162 Requires:       %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
163 Requires:       %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
164
165 %description themes
166 Themes for awesome window manager (metapackage).
167
168 %description themes -l hu.UTF-8
169 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
170
171 %description themes -l pl.UTF-8
172 Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
173
174 %package themes-default
175 Summary:        Default theme for awesome window manager
176 Summary(hu.UTF-8):      Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
177 Summary(pl.UTF-8):      Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
178 Group:          X11/Window Managers/Tools
179 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
180
181 %description themes-default
182 Default theme for awesome window manager.
183
184 %description themes-default -l hu.UTF-8
185 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
186
187 %description themes-default -l pl.UTF-8
188 Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
189
190 %package themes-sky
191 Summary:        Sky theme for awesome window manager
192 Summary(hu.UTF-8):      Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
193 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
194 Group:          X11/Window Managers/Tools
195 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
196
197 %description themes-sky
198 Sky theme for awesome window manager.
199
200 %description themes-sky -l hu.UTF-8
201 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
202
203 %description themes-sky -l pl.UTF-8
204 Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
205
206 %package themes-zenburn
207 Summary:        Zenburn theme for awesome window manager
208 Summary(hu.UTF-8):      Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
209 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
210 Group:          X11/Window Managers/Tools
211 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
212
213 %description themes-zenburn
214 Zenburn theme for awesome window manager.
215
216 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
217 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
218
219 %description themes-zenburn -l pl.UTF-8
220 Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
221
222 %prep
223 %setup -q
224 %patch0 -p1
225 %patch1 -p1
226 %patch2 -p1
227
228 %build
229 %cmake \
230         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
231         -DPREFIX=%{_prefix} \
232         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
233         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
234         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
235 %{__make}
236
237 %install
238 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
239 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
240 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
241
242 %{__make} install \
243         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
244 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
245
246 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
247         %{__rm} ${file}
248 done
249
250 %clean
251 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
252
253 %files
254 %defattr(644,root,root,755)
255 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
256 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
257 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
258 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
259 %dir %{_datadir}/%{name}
260 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
261 %{_datadir}/%{name}/icons
262 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
263
264 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
265 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
266 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
267 # de
268 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
269 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
270 %lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
271 # es
272 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
273 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
274 %lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
275 # fr
276 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
277 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
278 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
279
280 # plugin-awful
281 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
282 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
283 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
284 %{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
285 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
286
287 # plugin-beautiful
288 %dir %{_datadir}/awesome/themes
289 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
290
291 %files client
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
294 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
295 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
296 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
297 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
298
299 %files doc
300 %defattr(644,root,root,755)
301 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
302
303 %files example-config
304 %defattr(644,root,root,755)
305 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
306
307 %files themes
308 %defattr(644,root,root,755)
309
310 %files themes-default
311 %defattr(644,root,root,755)
312 %{_datadir}/awesome/themes/default
313
314 %files themes-sky
315 %defattr(644,root,root,755)
316 %{_datadir}/awesome/themes/sky
317
318 %files themes-zenburn
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %{_datadir}/awesome/themes/zenburn
321
322 %files plugin-naughty
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.095319 seconds and 3 git commands to generate.