- removed TODO (awesome.desktop works well)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        2
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
29 BuildRequires:  sed >= 4.0
30 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
31 BuildRequires:  xmlto
32 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
33 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %define         _sysconfdir     /etc/X11
40
41 %description
42 awesome is a highly configurable, next generation framework window
43 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
44 targeted at power user, developer and any people dealing with every
45 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
46 graphical environment.
47
48 %description -l hu.UTF-8
49 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
50 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
51 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
52 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
53 felületén.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
57 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
58 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
59 program języka skryptowego lua.  Awesome został zaprojektowany z myślą
60 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
61 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
62 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
63
64 %package doc
65 Summary:        awesome window manager API documentation
66 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
67 Summary(pl.UTF-8):      dokumentacja API awesome
68 Group:          X11/Window Managers
69
70 %description doc
71 awesome window manager API documentation.
72
73 %description doc -l hu.UTF-8
74 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
75
76 %description doc -l pl.UTF-8
77 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
78
79 %prep
80 %setup -q
81 %patch0 -p1
82
83 %build
84 %cmake \
85         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
86         -DPREFIX=%{_prefix} \
87         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
88         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
89         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
90 %{__make}
91
92 %install
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions
95
96 %{__make} install \
97         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
98 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
99 install AUTHORS LICENSE README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
100
101 %clean
102 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104 %files
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %dir %{_docdir}/%{name}-%{version}
107 %{_docdir}/%{name}-%{version}/[A-Z]*
108 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
109 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
110 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
111 %{_datadir}/%{name}
112 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
113 %{_mandir}/man1/%{name}*
114 %{_mandir}/man5/%{name}*
115 # XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
116 # XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
117 %dir %{_sysconfdir}/xdg
118 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
119 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
120
121 %files doc
122 %defattr(644,root,root,755)
123 %dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
124 %dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files
125 %dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules
126 %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/*
127 %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files/*
128 %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules/*
This page took 0.076432 seconds and 3 git commands to generate.