- use full URL
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        3
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gperf
21 BuildRequires:  imlib2-devel
22 BuildRequires:  libev-devel
23 BuildRequires:  lua-doc
24 BuildRequires:  lua51-devel
25 BuildRequires:  pango-devel
26 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
27 BuildRequires:  readline-devel
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
29 BuildRequires:  sed >= 4.0
30 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
31 BuildRequires:  xmlto
32 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
33 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %define         _sysconfdir     /etc/X11
40
41 %description
42 awesome is a highly configurable, next generation framework window
43 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
44 targeted at power user, developer and any people dealing with every
45 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
46 graphical environment.
47
48 %description -l hu.UTF-8
49 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
50 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
51 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
52 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
53 felületén.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
57 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
58 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
59 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
60 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
61 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
62 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
63
64 %package doc
65 Summary:        awesome window manager API documentation
66 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
67 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
68 Group:          X11/Window Managers
69
70 %description doc
71 awesome window manager API documentation.
72
73 %description doc -l hu.UTF-8
74 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
75
76 %description doc -l pl.UTF-8
77 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
78
79
80 %package example-config
81 Summary:        Example config for awesome window manager
82 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
83 Group:          X11/Window Managers
84 Requires:       awesome-plugin-awful
85 Requires:       awesome-plugin-beautiful
86 Requires:       awesome-plugin-tabulous
87
88 %description example-config
89 Example config for awesome window manager. If you never used before
90 awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
91
92 %description example-config -l hu.UTF-8
93 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
94 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
95
96
97 %package plugin-awful
98 Summary:        awful plugin for awesome window manager
99 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
100 Group:          X11/Window Managers
101
102 %description plugin-awful
103 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
104
105 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
106 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
107
108
109 %package plugin-beautiful
110 Summary:        theme library for awesome window manager
111 Summary(hu.UTF-8):      theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
112 Group:          X11/Window Managers
113 Suggests:       WallpaperChanger
114
115 %description plugin-beautiful
116 Theme library for awesome window manager
117
118 %description plugin-beautiful
119 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
120
121
122 %package plugin-tabulous
123 Summary:        Fabulous tabs for awesome
124 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
125 Group:          X11/Window Managers
126
127 %description plugin-tabulous
128 Fabulous tabs for awesome
129
130 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
131 Tab-ok awesome-hoz
132
133
134 %prep
135 %setup -q
136 %patch0 -p1
137
138 %build
139 %cmake \
140         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
141         -DPREFIX=%{_prefix} \
142         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
143         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
144         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
145 %{__make}
146
147 %install
148 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
149 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
150
151 %{__make} install \
152         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
153 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
154
155 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
156
157 %clean
158 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
160 %files
161 %defattr(644,root,root,755)
162 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
163 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
165 %dir %{_datadir}/%{name}
166 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
167 %{_datadir}/%{name}/icons
168 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
169 %{_mandir}/man1/%{name}*
170 %{_mandir}/man5/%{name}*
171 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
172
173
174 %files doc
175 %defattr(644,root,root,755)
176 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
177
178
179 %files example-config
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %dir %{_sysconfdir}/xdg
182 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
183 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
184
185
186 %files plugin-awful
187 %defattr(644,root,root,755)
188 %dir %{_datadir}/awesome/lib
189 %{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
190
191
192 %files plugin-beautiful
193 %defattr(644,root,root,755)
194 %dir %{_datadir}/awesome/lib
195 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
196 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
197 %{_datadir}/awesome/themes
198
199
200 %files plugin-tabulous
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %dir %{_datadir}/awesome/lib
203 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.114094 seconds and 3 git commands to generate.