- up to 3.4.9
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.4.9
7 Release:        1
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  9a644535db9bcdf7e66b278c15d67a4a
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 Patch1:         %{name}-magnifier.patch
15 URL:            http://awesome.naquadah.org/
16 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
17 BuildRequires:  asciidoc
18 BuildRequires:  cairo-devel
19 BuildRequires:  cmake >= 2.6
20 BuildRequires:  dbus-devel
21 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
22 BuildRequires:  glib2-devel
23 BuildRequires:  gperf
24 BuildRequires:  imlib2-devel
25 BuildRequires:  libev-devel
26 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
27 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
28 BuildRequires:  lua-doc
29 BuildRequires:  lua51-devel
30 BuildRequires:  pango-devel
31 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
32 BuildRequires:  readline-devel
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
36 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
37 BuildRequires:  which
38 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.6
39 BuildRequires:  xmlto
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
41 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
42 Requires:       startup-notification >= 0.10
43 Requires:       xcb-util >= 0.3.6
44 Provides:       awesome-plugin-awful
45 Provides:       awesome-plugin-beautiful
46 Obsoletes:      awesome-plugin-awful
47 Obsoletes:      awesome-plugin-beautiful
48 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
49
50 %description
51 awesome is a highly configurable, next generation framework window
52 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53 targeted at power user, developer and any people dealing with every
54 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55 graphical environment.
56
57 %description -l hu.UTF-8
58 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62 felületén.
63
64 %description -l pl.UTF-8
65 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
66 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
67 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
71 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
73 %package client
74 Summary:        awesome window manager command line client
75 Summary(hu.UTF-8):      Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
76 Summary(pl.UTF-8):      Klient zarządcy okien awesome
77 Group:          X11/Window Managers/Tools
78 Requires:       dbus
79 Requires:       rlwrap
80
81 %description client
82 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84 instance.
85
86 %description client -l hu.UTF-8
87 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
89
90 %description client -l pl.UTF-8
91 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92 działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
94 %package doc
95 Summary:        awesome window manager API documentation
96 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
97 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
98 Group:          Documentation
99
100 %description doc
101 awesome window manager API documentation.
102
103 %description doc -l hu.UTF-8
104 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
105
106 %description doc -l pl.UTF-8
107 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
108
109 %package example-config
110 Summary:        Example config for awesome window manager
111 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
112 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
113 Group:          Documentation
114 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
115 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
116
117 %description example-config
118 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
119 point for those people, who have never used awesome window manager
120 before.
121
122 %description example-config -l hu.UTF-8
123 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
124 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
125
126 %description example-config -l pl.UTF-8
127 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
128 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
129 3.x.
130
131 %package plugin-naughty
132 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
133 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
134 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
135 Group:          X11/Window Managers/Tools
136 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
137 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
138
139 %description plugin-naughty
140 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
141 awesome3.
142
143 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
144 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
145 awesome3-ban.
146
147 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
148 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
149 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
150
151 %package themes
152 Summary:        Themes for awesome window manager (metapackage)
153 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
154 Summary(pl.UTF-8):      Tematy dla zarządcy okien awesome
155 Group:          X11/Window Managers/Tools
156 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
157 Requires:       %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
158 Requires:       %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
159
160 %description themes
161 Themes for awesome window manager (metapackage).
162
163 %description themes -l hu.UTF-8
164 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
165
166 %description themes -l pl.UTF-8
167 Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
168
169 %package themes-default
170 Summary:        Default theme for awesome window manager
171 Summary(hu.UTF-8):      Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
172 Group:          X11/Window Managers/Tools
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174
175 %description themes-default
176 Default theme for awesome window manager.
177
178 %description themes-default -l hu.UTF-8
179 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
180
181 %package themes-sky
182 Summary:        Sky theme for awesome window manager
183 Summary(hu.UTF-8):      Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
184 Group:          X11/Window Managers/Tools
185 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
186
187 %description themes-sky
188 Sky theme for awesome window manager.
189
190 %description themes-sky -l hu.UTF-8
191 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
192
193 %package themes-zenburn
194 Summary:        Zenburn theme for awesome window manager
195 Summary(hu.UTF-8):      Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
196 Group:          X11/Window Managers/Tools
197 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
198
199 %description themes-zenburn
200 Zenburn theme for awesome window manager.
201
202 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
203 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
204
205 %prep
206 %setup -q
207 %patch0 -p1
208 %patch1 -p1
209
210 %build
211 %cmake \
212         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
213         -DPREFIX=%{_prefix} \
214         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
215         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
216         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
217 %{__make}
218
219 %install
220 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
221 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
222 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
223
224 %{__make} install \
225         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
226 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
227
228 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
229         %{__rm} ${file}
230 done
231
232 %clean
233 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
234
235 %files
236 %defattr(644,root,root,755)
237 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
238 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
239 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
240 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
241 %dir %{_datadir}/%{name}
242 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
243 %{_datadir}/%{name}/icons
244 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
245
246 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
247 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
248 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
249 # de
250 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
251 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
252 %lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
253 # es
254 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
255 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
256 %lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
257 # fr
258 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
259 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
260 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
261
262 # plugin-awful
263 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
264 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
265 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
266 %{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
267 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
268
269 # plugin-beautiful
270 %dir %{_datadir}/awesome/themes
271 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
272
273 %files client
274 %defattr(644,root,root,755)
275 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
276 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
277 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
278 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
279 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
280
281 %files doc
282 %defattr(644,root,root,755)
283 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
284
285 %files example-config
286 %defattr(644,root,root,755)
287 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
288
289 %files themes
290 %defattr(644,root,root,755)
291
292 %files themes-default
293 %defattr(644,root,root,755)
294 %{_datadir}/awesome/themes/default
295
296 %files themes-sky
297 %defattr(644,root,root,755)
298 %{_datadir}/awesome/themes/sky
299
300 %files themes-zenburn
301 %defattr(644,root,root,755)
302 %{_datadir}/awesome/themes/zenburn
303
304 %files plugin-naughty
305 %defattr(644,root,root,755)
306 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.083357 seconds and 3 git commands to generate.