76925ce03ba1c4d564ca859cf21932712beb037e
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        3
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  readline-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
30 BuildRequires:  sed >= 4.0
31 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
32 BuildRequires:  xmlto
33 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
38 Suggests:       WallpaperChanger
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %define         _sysconfdir     /etc/X11
42
43 %description
44 awesome is a highly configurable, next generation framework window
45 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46 targeted at power user, developer and any people dealing with every
47 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48 graphical environment.
49
50 %description -l hu.UTF-8
51 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55 felületén.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
61 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
62 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
66 %package doc
67 Summary:        awesome window manager API documentation
68 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
69 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
70 Group:          X11/Window Managers
71
72 %description doc
73 awesome window manager API documentation.
74
75 %description doc -l hu.UTF-8
76 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
77
78 %description doc -l pl.UTF-8
79 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
80
81
82 %package example-config
83 Summary:        Example config for awesome window manager
84 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
85 Group:          X11/Window Managers
86 Requires:       awesome-plugin-awful
87 Requires:       awesome-plugin-beautiful
88 Requires:       awesome-plugin-tabulous
89
90 %description example-config
91 Example config for awesome window manager. If you never used before
92 awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
93
94 %description example-config -l hu.UTF-8
95 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
98
99 %package plugin-awful
100 Summary:        awful plugin for awesome window manager
101 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
102 Group:          X11/Window Managers
103
104 %description plugin-awful
105 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
106
107 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
108 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
109
110
111 %package plugin-beautiful
112 Summary:        theme library for awesome window manager
113 Summary(hu.UTF-8):      theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
114 Group:          X11/Window Managers
115
116 %description plugin-beautiful
117 Theme library for awesome window manager
118
119 %description plugin-beautiful
120 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
121
122
123 %package plugin-tabulous
124 Summary:        Fabulous tabs for awesome
125 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
126 Group:          X11/Window Managers
127
128 %description plugin-tabulous
129 Fabulous tabs for awesome
130
131 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
132 Tab-ok awesome-hoz
133
134
135 %prep
136 %setup -q
137 %patch0 -p1
138
139 %build
140 %cmake \
141         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
142         -DPREFIX=%{_prefix} \
143         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
144         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
145         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
146 %{__make}
147
148 %install
149 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
150 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
151
152 %{__make} install \
153         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
154 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
155
156 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
157
158 %clean
159 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
160
161 %files
162 %defattr(644,root,root,755)
163 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
165 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
166 %dir %{_datadir}/%{name}
167 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
168 %{_datadir}/%{name}/icons
169 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
170 %{_mandir}/man1/%{name}*
171 %{_mandir}/man5/%{name}*
172 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
173
174
175 %files doc
176 %defattr(644,root,root,755)
177 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
178
179
180 %files example-config
181 %defattr(644,root,root,755)
182 %dir %{_sysconfdir}/xdg
183 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
184 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
185
186
187 %files plugin-awful
188 %defattr(644,root,root,755)
189 %dir %{_datadir}/awesome/lib
190 %{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
191
192
193 %files plugin-beautiful
194 %defattr(644,root,root,755)
195 %dir %{_datadir}/awesome/lib
196 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
197 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
198 %{_datadir}/awesome/themes
199
200
201 %files plugin-tabulous
202 %defattr(644,root,root,755)
203 %dir %{_datadir}/awesome/lib
204 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.088853 seconds and 2 git commands to generate.