6fb979c8275ca1b43e74b4d9b260d6bd8559717b
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.3
6 Release:        5
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  0dc5574dc551c6356d8cddc6ce91739c
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 Patch1:         %{name}-client-bashizm.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
16 BuildRequires:  asciidoc
17 BuildRequires:  cairo-devel
18 BuildRequires:  cmake >= 2.6
19 BuildRequires:  dbus-devel
20 BuildRequires:  doxygen
21 BuildRequires:  glib-devel
22 BuildRequires:  glib2-devel
23 BuildRequires:  gperf
24 BuildRequires:  imlib2-devel
25 BuildRequires:  libev-devel
26 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
27 BuildRequires:  lua-doc
28 BuildRequires:  lua51-devel
29 BuildRequires:  pango-devel
30 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
31 BuildRequires:  readline-devel
32 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
33 BuildRequires:  sed >= 4.0
34 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
35 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.5
36 BuildRequires:  xmlto
37 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
39 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
41 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
42 Requires:       dbus
43 Requires:       rlwrap
44 Requires:       startup-notification >= 0.10
45 Requires:       xcb-util >= 0.3.5
46 Suggests:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
47 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
48
49 %define         _sysconfdir     /etc/X11
50
51 %description
52 awesome is a highly configurable, next generation framework window
53 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
54 targeted at power user, developer and any people dealing with every
55 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
56 graphical environment.
57
58 %description -l hu.UTF-8
59 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
60 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
61 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
62 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
63 felületén.
64
65 %description -l pl.UTF-8
66 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
67 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
68 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
69 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
70 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
71 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
72 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
73
74 %package doc
75 Summary:        awesome window manager API documentation
76 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
77 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
78 Group:          Documentation
79
80 %description doc
81 awesome window manager API documentation.
82
83 %description doc -l hu.UTF-8
84 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
85
86 %description doc -l pl.UTF-8
87 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
88
89 %package example-config
90 Summary:        Example config for awesome window manager
91 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
92 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
93 Group:          Documentation
94 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
95 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
96 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
97 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
98 Requires:       %{name}-themes = %{version}-%{release}
99
100 %description example-config
101 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
102 point for those people, who have never used awesome window manager
103 before.
104
105 %description example-config -l hu.UTF-8
106 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
107 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
108
109 %description example-config -l pl.UTF-8
110 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
111 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
112 3.x.
113
114 %package plugin-awful
115 Summary:        awful plugin for awesome window manager
116 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
117 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
118 Group:          X11/Window Managers
119 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
120
121 %description plugin-awful
122 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
123 manager.
124
125 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
126 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
127
128 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
129 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
130 awesome.
131
132 %package plugin-beautiful
133 Summary:        Theme library for awesome window manager
134 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
135 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
136 Group:          X11/Window Managers
137 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
138 Suggests:       WallpaperChanger
139
140 %description plugin-beautiful
141 Theme library for awesome window manager.
142
143 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
144 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
145
146 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
147 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
148
149 %package plugin-invaders
150 Summary:        Awesome Invaders game
151 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
152 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
153 Group:          X11/Window Managers
154 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
155 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
156 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
157 Requires:       ImageMagick
158
159 %description plugin-invaders
160 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
161 Invaders using awesome 3's Lua interface.
162
163 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
164 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
165 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
166
167 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
168 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
169 Lua zarządcy okien awesome 3.
170
171 %package plugin-naughty
172 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
173 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
174 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
175 Group:          X11/Window Managers
176 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
177 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
178 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
179
180 %description plugin-naughty
181 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
182 awesome3.
183
184 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
185 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
186 awesome3-ban.
187
188 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
189 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
190 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
191
192 %package plugin-tabulous
193 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
194 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
195 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
196 Group:          X11/Window Managers
197 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
198
199 %description plugin-tabulous
200 Fabulous tabs for awesome.
201
202 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
203 Tab-ok awesome-hoz.
204
205 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
206 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
207
208 %package plugin-telak
209 Summary:        Root window image display library
210 Summary(hu.UTF-8):      Root ablak kezeléséhez könyvtár
211 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
212 Group:          X11/Window Managers
213 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
214 Requires:       lua-socket
215
216 %description plugin-telak
217 Root window image display library.
218
219 %description plugin-telak -l hu.UTF-8
220 Root ablak kezeléséhez könyvtár.
221
222 %description plugin-telak -l pl.UTF-8
223 Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
224
225 %package themes
226 Summary:        Themes for awesome window manager
227 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz
228 Summary(pl.UTF-8):      Tematy dla zarządcy okien awesome
229 Group:          X11/Window Managers
230 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
231
232 %description themes
233 Themes for awesome window manager.
234
235 %description themes -l hu.UTF-8
236 Témák az awesome ablakkezelőhöz.
237
238 %description themes -l pl.UTF-8
239 Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
240
241 %prep
242 %setup -q
243 %patch0 -p1
244 %patch1 -p1
245
246 %build
247 %cmake \
248         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
249         -DPREFIX=%{_prefix} \
250         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
251         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
252         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
253 %{__make}
254
255 %install
256 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
257 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
258 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
259
260 %{__make} install \
261         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
262 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
263
264 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
265         %{__rm} ${file}
266 done
267
268 %clean
269 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
270
271 %files
272 %defattr(644,root,root,755)
273 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
274 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
275 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
276 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
277 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
278 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
279 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
280 %dir %{_datadir}/%{name}
281 %{_datadir}/%{name}/icons
282 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
283 %{_mandir}/man1/%{name}*
284 %{_mandir}/man1/awsetbg*
285 %{_mandir}/man5/%{name}*
286
287 %files doc
288 %defattr(644,root,root,755)
289 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
290
291 %files example-config
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %dir %{_sysconfdir}/xdg
294 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
295 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
296
297 %files plugin-awful
298 %defattr(644,root,root,755)
299 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
300 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
301 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
302 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
303
304 %files plugin-beautiful
305 %defattr(644,root,root,755)
306 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
307 %{_datadir}/awesome/themes
308
309 %files themes
310 %defattr(644,root,root,755)
311 %dir %{_datadir}/awesome/themes
312 %{_datadir}/awesome/themes/default
313 %{_datadir}/awesome/themes/sky
314
315 %files plugin-invaders
316 %defattr(644,root,root,755)
317 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
318 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
319 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
320
321 %files plugin-naughty
322 %defattr(644,root,root,755)
323 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
324
325 %files plugin-tabulous
326 %defattr(644,root,root,755)
327 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
328
329 %files plugin-telak
330 %defattr(644,root,root,755)
331 %{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.072123 seconds and 3 git commands to generate.