- added patch that makes it compatibile with xcb-util >= 0.3.3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.1.2
6 Release:        3
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  01ad5a4e4919b664bfe3f0c627ed291f
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 Patch1:         %{name}-xcb.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  glib-devel
21 BuildRequires:  glib2-devel
22 BuildRequires:  gperf
23 BuildRequires:  imlib2-devel
24 BuildRequires:  libev-devel
25 BuildRequires:  lua-doc
26 BuildRequires:  lua51-devel
27 BuildRequires:  pango-devel
28 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
29 BuildRequires:  readline-devel
30 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
31 BuildRequires:  sed >= 4.0
32 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.3
33 BuildRequires:  xmlto
34 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %define         _sysconfdir     /etc/X11
42
43 %description
44 awesome is a highly configurable, next generation framework window
45 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46 targeted at power user, developer and any people dealing with every
47 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48 graphical environment.
49
50 %description -l hu.UTF-8
51 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55 felületén.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
60 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
61 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
62 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
63 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
66 %package doc
67 Summary:        awesome window manager API documentation
68 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
69 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
70 Group:          Documentation
71
72 %description doc
73 awesome window manager API documentation.
74
75 %description doc -l hu.UTF-8
76 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
77
78 %description doc -l pl.UTF-8
79 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
80
81 %package example-config
82 Summary:        Example config for awesome window manager
83 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
85 Group:          Documentation
86 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
87 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
88 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
89
90 %description example-config
91 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
92 point for those people, who have never used awesome window manager
93 before.
94
95 %description example-config -l hu.UTF-8
96 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
97 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
98
99 %description example-config -l pl.UTF-8
100 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
101 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
102 3.x.
103
104 %package plugin-awful
105 Summary:        awful plugin for awesome window manager
106 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
107 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
108 Group:          X11/Window Managers
109
110 %description plugin-awful
111 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
112 manager.
113
114 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
115 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
116
117 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
118 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
119 awesome.
120
121 %package plugin-beautiful
122 Summary:        Theme library for awesome window manager
123 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
124 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
125 Group:          X11/Window Managers
126 Suggests:       WallpaperChanger
127
128 %description plugin-beautiful
129 Theme library for awesome window manager.
130
131 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
132 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
133
134 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
135 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
136
137 %package plugin-invaders
138 Summary:        Awesome Invaders game
139 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
140 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
141 Group:          X11/Window Managers
142 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
143 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
144 Requires:       ImageMagick
145
146 %description plugin-invaders
147 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
148 Invaders using awesome 3's Lua interface.
149
150 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
151 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
152 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
153
154 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
155 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
156 Lua zarządcy okien awesome 3.
157
158 %package plugin-naughty
159 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
160 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
161 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
162 Group:          X11/Window Managers
163 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
164 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
165
166 %description plugin-naughty
167 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
168 awesome3.
169
170 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
171 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
172 awesome3-ban.
173
174 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
175 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
176 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
177
178 %package plugin-revelation
179 Summary:        Plugin that allows to bring a view of all your open clients
180 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
181 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
182 Group:          X11/Window Managers
183
184 %description plugin-revelation
185 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
186 client pops to the first tag that client is visible on and
187 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
188 currently focused client, and Escape aborts.
189
190 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
191 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
192 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
193 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
194 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
195 a művelet.
196
197 %description plugin-revelation -l pl.UTF-8
198 Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
199 prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
200 którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
201 Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
202 przerywa podgląd okien.
203
204 %package plugin-tabulous
205 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
206 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
207 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
208 Group:          X11/Window Managers
209
210 %description plugin-tabulous
211 Fabulous tabs for awesome.
212
213 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
214 Tab-ok awesome-hoz.
215
216 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
217 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
218
219 %prep
220 %setup -q
221 %patch0 -p1
222 %patch1 -p1
223
224 %build
225 %cmake \
226         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
227         -DPREFIX=%{_prefix} \
228         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
229         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
230         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
231 %{__make}
232
233 %install
234 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
235 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
236
237 %{__make} install \
238         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
239 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
240
241 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
242
243 %clean
244 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
245
246 %files
247 %defattr(644,root,root,755)
248 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
249 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
250 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
251 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
252 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
253 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
254 %dir %{_datadir}/%{name}
255 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
256 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
257 %{_datadir}/%{name}/icons
258 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
259 %{_mandir}/man1/%{name}*
260 %{_mandir}/man1/awsetbg*
261 %{_mandir}/man5/%{name}*
262
263 %files doc
264 %defattr(644,root,root,755)
265 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
266
267 %files example-config
268 %defattr(644,root,root,755)
269 %dir %{_sysconfdir}/xdg
270 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
271 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
272
273 %files plugin-awful
274 %defattr(644,root,root,755)
275 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
276 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
277
278 %files plugin-beautiful
279 %defattr(644,root,root,755)
280 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
281 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
282 %{_datadir}/awesome/themes
283
284 %files plugin-invaders
285 %defattr(644,root,root,755)
286 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
287 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
288 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
289
290 %files plugin-naughty
291 %defattr(644,root,root,755)
292 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
293
294 %files plugin-revelation
295 %defattr(644,root,root,755)
296 %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
297
298 %files plugin-tabulous
299 %defattr(644,root,root,755)
300 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.101951 seconds and 3 git commands to generate.