- better english description example-config subpackage
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.1.1
6 Release:        1
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  98de84b418c7646ae4c4aa44c3e6e149
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 URL:            http://awesome.naquadah.org/
14 BuildRequires:  asciidoc
15 BuildRequires:  cairo-devel
16 BuildRequires:  cmake >= 2.6
17 BuildRequires:  dbus-devel
18 BuildRequires:  doxygen
19 BuildRequires:  glib-devel
20 BuildRequires:  glib2-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  readline-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
30 BuildRequires:  sed >= 4.0
31 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
32 BuildRequires:  xmlto
33 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %define         _sysconfdir     /etc/X11
41
42 %description
43 awesome is a highly configurable, next generation framework window
44 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45 targeted at power user, developer and any people dealing with every
46 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47 graphical environment.
48
49 %description -l hu.UTF-8
50 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54 felületén.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
59 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
60 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
61 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
62 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
65 %package doc
66 Summary:        awesome window manager API documentation
67 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
68 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
69 Group:          X11/Window Managers
70
71 %description doc
72 awesome window manager API documentation.
73
74 %description doc -l hu.UTF-8
75 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
76
77 %description doc -l pl.UTF-8
78 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
79
80 %package example-config
81 Summary:        Example config for awesome window manager
82 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
83 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
84 Group:          X11/Window Managers
85 Requires:       awesome-plugin-awful = %{version}-%{release}
86 Requires:       awesome-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
87 Requires:       awesome-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
88
89 %description example-config
90 Example config for awesome window manager. It can be a good starting point for
91 those people, who have never used awesome window manager before.
92
93 %description example-config -l hu.UTF-8
94 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
97 %description example-config -l pl.UTF-8
98 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
99 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej
100 awesome 3.x.
101
102 %package plugin-awful
103 Summary:        awful plugin for awesome window manager
104 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
105 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
106 Group:          X11/Window Managers
107
108 %description plugin-awful
109 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
110 manager.
111
112 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
113 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
114
115 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
116 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
117 awesome.
118
119 %package plugin-beautiful
120 Summary:        Theme library for awesome window manager
121 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
122 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
123 Group:          X11/Window Managers
124 Suggests:       WallpaperChanger
125
126 %description plugin-beautiful
127 Theme library for awesome window manager.
128
129 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
130 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
131
132 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
133 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
134
135 %package plugin-invaders
136 Summary:        Awesome Invaders game
137 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
138 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
139 Group:          X11/Window Managers
140 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
141 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
142 Requires:       ImageMagick
143
144 %description plugin-invaders
145 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
146 Invaders using awesome 3's Lua interface.
147
148 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
149 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
150 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
151
152 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
153 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
154 Lua zarządcy okien awesome 3.
155
156 %package plugin-naughty
157 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
158 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
159 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
160 Group:          X11/Window Managers
161 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
162 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
163
164 %description plugin-naughty
165 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
166 awesome3.
167
168 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
169 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
170 awesome3-ban.
171
172 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
173 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
174 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
175
176 %package plugin-revelation
177 Summary:        Plugin that allows to bring a view of all your open clients
178 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
179 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
180 Group:          X11/Window Managers
181
182 %description plugin-revelation
183 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
184 client pops to the first tag that client is visible on and
185 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
186 currently focused client, and Escape aborts.
187
188 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
189 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
190 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
191 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
192 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
193 a művelet.
194
195 %description plugin-revelation -l pl.UTF-8
196 Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
197 prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
198 którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
199 Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
200 przerywa podgląd okien.
201
202 %package plugin-tabulous
203 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
204 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
205 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
206 Group:          X11/Window Managers
207
208 %description plugin-tabulous
209 Fabulous tabs for awesome.
210
211 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
212 Tab-ok awesome-hoz.
213
214 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
215 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
216
217 %prep
218 %setup -q
219 %patch0 -p1
220
221 %build
222 %cmake \
223         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
224         -DPREFIX=%{_prefix} \
225         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
226         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
227         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
228 %{__make}
229
230 %install
231 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
232 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
233
234 %{__make} install \
235         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
236 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
237
238 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
239
240 %clean
241 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
242
243 %files
244 %defattr(644,root,root,755)
245 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
246 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
247 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
248 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
249 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
250 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
251 %dir %{_datadir}/%{name}
252 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
253 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
254 %{_datadir}/%{name}/icons
255 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
256 %{_mandir}/man1/%{name}*
257 %{_mandir}/man1/awsetbg*
258 %{_mandir}/man5/%{name}*
259
260 %files doc
261 %defattr(644,root,root,755)
262 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
263
264 %files example-config
265 %defattr(644,root,root,755)
266 %dir %{_sysconfdir}/xdg
267 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
268 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
269
270 %files plugin-awful
271 %defattr(644,root,root,755)
272 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
273 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
274
275 %files plugin-beautiful
276 %defattr(644,root,root,755)
277 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
278 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
279 %{_datadir}/awesome/themes
280
281 %files plugin-invaders
282 %defattr(644,root,root,755)
283 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
284 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
285 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
286
287 %files plugin-naughty
288 %defattr(644,root,root,755)
289 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
290
291 %files plugin-revelation
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
294
295 %files plugin-tabulous
296 %defattr(644,root,root,755)
297 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.0912 seconds and 3 git commands to generate.