- rel 1
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Menedżer okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.1.1
7 Release:        1
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  98de84b418c7646ae4c4aa44c3e6e149
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  glib-devel
21 BuildRequires:  glib2-devel
22 BuildRequires:  gperf
23 BuildRequires:  imlib2-devel
24 BuildRequires:  libev-devel
25 BuildRequires:  lua-doc
26 BuildRequires:  lua51-devel
27 BuildRequires:  pango-devel
28 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
29 BuildRequires:  readline-devel
30 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
31 BuildRequires:  sed >= 4.0
32 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
33 BuildRequires:  xmlto
34 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %define         _sysconfdir     /etc/X11
42
43 %description
44 awesome is a highly configurable, next generation framework window
45 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46 targeted at power user, developer and any people dealing with every
47 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48 graphical environment.
49
50 %description -l hu.UTF-8
51 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55 felületén.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
60 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
61 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
62 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
66 %package doc
67 Summary:        awesome window manager API documentation
68 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
69 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
70 Group:          X11/Window Managers
71
72 %description doc
73 awesome window manager API documentation.
74
75 %description doc -l hu.UTF-8
76 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
77
78 %description doc -l pl.UTF-8
79 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
80
81 %package example-config
82 Summary:        Example config for awesome window manager
83 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla menedżera okien awesome
85 Group:          X11/Window Managers
86 Requires:       awesome-plugin-awful
87 Requires:       awesome-plugin-beautiful
88 Requires:       awesome-plugin-tabulous
89
90 %description example-config
91 Example config for awesome window manager. If you had never used
92 awesome 3.x window manager before, it can be a good starting point.
93
94 %description example-config -l hu.UTF-8
95 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
98 %description example-config -l pl.UTF-8
99 Przykładowy plik konfiguracyjny dla menedżera okien awesome. Jeżeli
100 nigdy wcześniej nie używałeś awesome 3.x, ten plik będzie dobrym
101 punktem wyjścia.
102
103 %package plugin-awful
104 Summary:        awful plugin for awesome window manager
105 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
106 Summary(pl.UTF-8):      plugin awesome dla menedżera okien awesome
107 Group:          X11/Window Managers
108
109 %description plugin-awful
110 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
111
112 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
113 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
114
115 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
116 AWesome Functions very UsefuL: plugin awful dla menedżera okien
117 awesome
118
119 %package plugin-beautiful
120 Summary:        theme library for awesome window manager
121 Summary(hu.UTF-8):      theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
122 Summary(pl.UTF-8):      biblioteka styli dla menedżera okien awesome
123 Group:          X11/Window Managers
124 Suggests:       WallpaperChanger
125
126 %description plugin-beautiful
127 Theme library for awesome window manager.
128
129 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
130 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
131
132 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
133 Biblioteka styli dla menedżera okien awesome.
134
135 %package plugin-invaders
136 Summary:        Awesome Invaders game
137 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
138 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
139 Group:          X11/Window Managers
140 Requires:       %{name}-plugin-awful
141 Requires:       %{name}-plugin-beautiful
142 Requires:       ImageMagick
143
144 %description plugin-invaders
145 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
146 Invaders using awesome 3's Lua interface.
147
148 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
149 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
150 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
151
152 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
153 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
154 Lua menedżera okien awesome 3.
155
156 %package plugin-naughty
157 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
158 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
159 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
160 Group:          X11/Window Managers
161 Requires:       %{name}-plugin-awful
162 Requires:       %{name}-plugin-beautiful
163
164 %description plugin-naughty
165 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
166 awesome3.
167
168 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
169 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
170 awesome3-ban.
171
172 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
173 Biblioteka lua dla menedżera okien awesome 3 implementująca
174 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
175
176 %package plugin-revelation
177 Summary:        Plugin that allows to bring a view of all your open clients
178 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
179 Summary(pl.UTF-8):      Plugin dla awesome 3 dający widok wszystkich otwartych okien
180 Group:          X11/Window Managers
181
182 %description plugin-revelation
183 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
184 client pops to the first tag that client is visible on and
185 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
186 currently focused client, and Escape aborts.
187
188 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
189 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
190 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
191 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
192 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
193 a művelet.
194
195 %description plugin-revelation -l pl.UTF-8
196 Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknicia
197 prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy tag, na
198 którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
199 Dodatkowo przycisk Enter przełącza fokus mięszy oknami a przycisk
200 Escape przerywa podgląd okien.
201
202 %package plugin-tabulous
203 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
204 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
205 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla menedżera okien awesome
206 Group:          X11/Window Managers
207
208 %description plugin-tabulous
209 Fabulous tabs for awesome.
210
211 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
212 Tab-ok awesome-hoz.
213
214 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
215 Zakładki dla menedżera okien awesome.
216
217 %prep
218 %setup -q
219 %patch0 -p1
220
221 %build
222 %cmake \
223         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
224         -DPREFIX=%{_prefix} \
225         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
226         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
227         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
228 %{__make}
229
230 %install
231 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
232 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
233
234 %{__make} install \
235         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
236 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
237
238 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
239
240 %clean
241 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
242
243 %files
244 %defattr(644,root,root,755)
245 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
246 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
247 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
248 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
249 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
250 %dir %{_datadir}/%{name}
251 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
252 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
253 %{_datadir}/%{name}/icons
254 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
255 %{_mandir}/man1/%{name}*
256 %{_mandir}/man1/awsetbg*
257 %{_mandir}/man5/%{name}*
258 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
259
260 %files doc
261 %defattr(644,root,root,755)
262 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
263
264 %files example-config
265 %defattr(644,root,root,755)
266 %dir %{_sysconfdir}/xdg
267 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
268 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
269
270 %files plugin-awful
271 %defattr(644,root,root,755)
272 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
273 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
274
275 %files plugin-beautiful
276 %defattr(644,root,root,755)
277 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
278 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
279 %{_datadir}/awesome/themes
280
281 %files plugin-invaders
282 %defattr(644,root,root,755)
283 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
284 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
285 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
286
287 %files plugin-naughty
288 %defattr(644,root,root,755)
289 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
290
291 %files plugin-revelation
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
294
295 %files plugin-tabulous
296 %defattr(644,root,root,755)
297 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.124364 seconds and 3 git commands to generate.