4d4cb19ad6871d5c252ff1e6588aae35f1784083
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.4.12
7 Release:        2
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  2c3490b820a19c044290027e6f2eb6c8
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Source2:        http://gitorious.org/bashets/bashets/blobs/raw/master/bashets.lua
14 # Source2-md5:  fead95b357bc800773c6a506c126ba72
15 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
16 Patch1:         %{name}-magnifier.patch
17 Patch2:         normalize-icon-path-names.patch
18 Patch3:         xcb-util.patch
19 URL:            http://awesome.naquadah.org/
20 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
21 BuildRequires:  asciidoc
22 BuildRequires:  cairo-devel
23 BuildRequires:  cmake >= 2.8.0
24 BuildRequires:  dbus-devel
25 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
26 BuildRequires:  glib2-devel
27 BuildRequires:  gperf
28 BuildRequires:  imlib2-devel
29 BuildRequires:  libev-devel >= 4.0
30 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
31 BuildRequires:  lua-doc
32 BuildRequires:  lua51-devel
33 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.19.3
34 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
35 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
36 BuildRequires:  sed >= 4.0
37 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
38 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
39 BuildRequires:  which
40 BuildRequires:  xcb-util-image-devel >= 0.3.8
41 BuildRequires:  xcb-util-keysyms-devel >= 0.3.8
42 BuildRequires:  xcb-util-wm-devel >= 0.3.8
43 BuildRequires:  xmlto
44 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
45 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
46 Requires:       pango >= 1:1.19.3
47 Requires:       startup-notification >= 0.10
48 Requires:       xcb-util >= 0.3.6
49 Provides:       awesome-plugin-awful
50 Provides:       awesome-plugin-beautiful
51 Obsoletes:      awesome-plugin-awful
52 Obsoletes:      awesome-plugin-beautiful
53 Obsoletes:      awesome-plugin-invaders
54 Obsoletes:      awesome-plugin-revelation
55 Obsoletes:      awesome-plugin-tabulous
56 Obsoletes:      awesome-plugin-telak
57 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
58
59 %description
60 awesome is a highly configurable, next generation framework window
61 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
62 targeted at power user, developer and any people dealing with every
63 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
64 graphical environment.
65
66 %description -l hu.UTF-8
67 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
68 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
69 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
70 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
71 felületén.
72
73 %description -l pl.UTF-8
74 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
75 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
76 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
77 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
78 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
79 innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
80 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
81
82 %package client
83 Summary:        awesome window manager command line client
84 Summary(hu.UTF-8):      Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
85 Summary(pl.UTF-8):      Klient zarządcy okien awesome
86 Group:          X11/Window Managers/Tools
87 Requires:       dbus
88 Requires:       rlwrap
89
90 %description client
91 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
92 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
93 instance.
94
95 %description client -l hu.UTF-8
96 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
97 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
98
99 %description client -l pl.UTF-8
100 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
101 działającej instancji zarządcy okien awesome.
102
103 %package doc
104 Summary:        awesome window manager API documentation
105 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
106 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
107 Group:          Documentation
108
109 %description doc
110 awesome window manager API documentation.
111
112 %description doc -l hu.UTF-8
113 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
114
115 %description doc -l pl.UTF-8
116 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
117
118 %package example-config
119 Summary:        Example config for awesome window manager
120 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
121 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
122 Group:          Documentation
123 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
124 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
125
126 %description example-config
127 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
128 point for those people, who have never used awesome window manager
129 before.
130
131 %description example-config -l hu.UTF-8
132 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
133 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
134
135 %description example-config -l pl.UTF-8
136 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
137 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
138 3.x.
139
140 %package plugin-naughty
141 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
142 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
143 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
144 Group:          X11/Window Managers/Tools
145 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
146 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
147
148 %description plugin-naughty
149 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
150 awesome3.
151
152 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
153 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
154 awesome3-ban.
155
156 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
157 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
158 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
159
160 %package plugin-bashets
161 Summary:        Bashets is a widget library that displays data from scripts
162 Group:          X11/Window Managers/Tools
163 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
164
165 %description plugin-bashets
166 Bashets is a user widget library powered by shell scripts. Bashets is
167 glue code which empowers you to fetch data somewhere, and put it
168 somewhere. It is a distinct approach from Obvious or Vicious, which
169 try to implement and package predefined widgets themselves.
170
171 %package themes
172 Summary:        Themes for awesome window manager (metapackage)
173 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
174 Summary(pl.UTF-8):      Motywy dla zarządcy okien awesome
175 Group:          X11/Window Managers/Tools
176 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
177 Requires:       %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
178 Requires:       %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
179
180 %description themes
181 Themes for awesome window manager (metapackage).
182
183 %description themes -l hu.UTF-8
184 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
185
186 %description themes -l pl.UTF-8
187 Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
188
189 %package themes-default
190 Summary:        Default theme for awesome window manager
191 Summary(hu.UTF-8):      Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
192 Summary(pl.UTF-8):      Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
193 Group:          X11/Window Managers/Tools
194 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
195
196 %description themes-default
197 Default theme for awesome window manager.
198
199 %description themes-default -l hu.UTF-8
200 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
201
202 %description themes-default -l pl.UTF-8
203 Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
204
205 %package themes-sky
206 Summary:        Sky theme for awesome window manager
207 Summary(hu.UTF-8):      Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
208 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
209 Group:          X11/Window Managers/Tools
210 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
211
212 %description themes-sky
213 Sky theme for awesome window manager.
214
215 %description themes-sky -l hu.UTF-8
216 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
217
218 %description themes-sky -l pl.UTF-8
219 Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
220
221 %package themes-zenburn
222 Summary:        Zenburn theme for awesome window manager
223 Summary(hu.UTF-8):      Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
224 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
225 Group:          X11/Window Managers/Tools
226 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
227
228 %description themes-zenburn
229 Zenburn theme for awesome window manager.
230
231 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
232 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
233
234 %description themes-zenburn -l pl.UTF-8
235 Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
236
237 %prep
238 %setup -q
239 %patch0 -p1
240 %patch1 -p1
241 # %patch2 -p1
242 # %patch3 -p1
243
244 %build
245 %cmake \
246         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
247         -DPREFIX=%{_prefix} \
248         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
249         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
250         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
251 %{__make}
252
253 %install
254 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
255 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
256 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
257
258 %{__make} install \
259         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
260 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
261 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/awesome/lib/bashets.lua
262
263 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
264         %{__rm} ${file}
265 done
266
267 %clean
268 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
269
270 %files
271 %defattr(644,root,root,755)
272 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
273 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
274 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
275 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
276 %dir %{_datadir}/%{name}
277 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
278 %{_datadir}/%{name}/icons
279 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
280
281 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
282 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
283 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
284 # de
285 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
286 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
287 %lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
288 # es
289 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
290 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
291 %lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
292 # fr
293 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
294 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
295 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
296 # it
297 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome.1*
298 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awsetbg.1*
299 %lang(it) %{_mandir}/it/man5/awesomerc.5*
300 # ru
301 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome.1*
302 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awsetbg.1*
303 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man5/awesomerc.5*
304
305 # plugin-awful
306 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
307 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
308 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
309 %{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
310 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
311
312 # plugin-beautiful
313 %dir %{_datadir}/awesome/themes
314 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
315
316 %files client
317 %defattr(644,root,root,755)
318 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
319 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
320 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
321 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
322 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
323 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome-client.1*
324 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome-client.1*
325
326 %files doc
327 %defattr(644,root,root,755)
328 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
329
330 %files example-config
331 %defattr(644,root,root,755)
332 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
333
334 %files themes
335 %defattr(644,root,root,755)
336
337 %files themes-default
338 %defattr(644,root,root,755)
339 %{_datadir}/awesome/themes/default
340
341 %files themes-sky
342 %defattr(644,root,root,755)
343 %{_datadir}/awesome/themes/sky
344
345 %files themes-zenburn
346 %defattr(644,root,root,755)
347 %{_datadir}/awesome/themes/zenburn
348
349 %files plugin-naughty
350 %defattr(644,root,root,755)
351 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
352
353 %files plugin-bashets
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %{_datadir}/awesome/lib/bashets.lua
This page took 0.142339 seconds and 3 git commands to generate.