- move WallpaperChanger suggestion from main to plugin-beautiful
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        3
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  readline-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
30 BuildRequires:  sed >= 4.0
31 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
32 BuildRequires:  xmlto
33 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %define         _sysconfdir     /etc/X11
41
42 %description
43 awesome is a highly configurable, next generation framework window
44 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45 targeted at power user, developer and any people dealing with every
46 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47 graphical environment.
48
49 %description -l hu.UTF-8
50 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54 felületén.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
59 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
60 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
61 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
62 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
65 %package doc
66 Summary:        awesome window manager API documentation
67 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
68 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
69 Group:          X11/Window Managers
70
71 %description doc
72 awesome window manager API documentation.
73
74 %description doc -l hu.UTF-8
75 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
76
77 %description doc -l pl.UTF-8
78 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
79
80
81 %package example-config
82 Summary:        Example config for awesome window manager
83 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84 Group:          X11/Window Managers
85 Requires:       awesome-plugin-awful
86 Requires:       awesome-plugin-beautiful
87 Requires:       awesome-plugin-tabulous
88
89 %description example-config
90 Example config for awesome window manager. If you never used before
91 awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
92
93 %description example-config -l hu.UTF-8
94 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
97
98 %package plugin-awful
99 Summary:        awful plugin for awesome window manager
100 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
101 Group:          X11/Window Managers
102
103 %description plugin-awful
104 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
105
106 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
107 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
108
109
110 %package plugin-beautiful
111 Summary:        theme library for awesome window manager
112 Summary(hu.UTF-8):      theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
113 Group:          X11/Window Managers
114 Suggests:       WallpaperChanger
115
116 %description plugin-beautiful
117 Theme library for awesome window manager
118
119 %description plugin-beautiful
120 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
121
122
123 %package plugin-tabulous
124 Summary:        Fabulous tabs for awesome
125 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
126 Group:          X11/Window Managers
127
128 %description plugin-tabulous
129 Fabulous tabs for awesome
130
131 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
132 Tab-ok awesome-hoz
133
134
135 %prep
136 %setup -q
137 %patch0 -p1
138
139 %build
140 %cmake \
141         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
142         -DPREFIX=%{_prefix} \
143         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
144         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
145         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
146 %{__make}
147
148 %install
149 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
150 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
151
152 %{__make} install \
153         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
154 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
155
156 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
157
158 %clean
159 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
160
161 %files
162 %defattr(644,root,root,755)
163 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
165 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
166 %dir %{_datadir}/%{name}
167 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
168 %{_datadir}/%{name}/icons
169 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
170 %{_mandir}/man1/%{name}*
171 %{_mandir}/man5/%{name}*
172 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
173
174
175 %files doc
176 %defattr(644,root,root,755)
177 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
178
179
180 %files example-config
181 %defattr(644,root,root,755)
182 %dir %{_sysconfdir}/xdg
183 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
184 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
185
186
187 %files plugin-awful
188 %defattr(644,root,root,755)
189 %dir %{_datadir}/awesome/lib
190 %{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
191
192
193 %files plugin-beautiful
194 %defattr(644,root,root,755)
195 %dir %{_datadir}/awesome/lib
196 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
197 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
198 %{_datadir}/awesome/themes
199
200
201 %files plugin-tabulous
202 %defattr(644,root,root,755)
203 %dir %{_datadir}/awesome/lib
204 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.051353 seconds and 3 git commands to generate.