]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blob - awesome.spec
- hu for client subpackage
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.3
6 Release:        6
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  0dc5574dc551c6356d8cddc6ce91739c
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 Patch1:         %{name}-client-bashizm.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
16 BuildRequires:  asciidoc
17 BuildRequires:  cairo-devel
18 BuildRequires:  cmake >= 2.6
19 BuildRequires:  dbus-devel
20 BuildRequires:  doxygen
21 BuildRequires:  glib-devel
22 BuildRequires:  glib2-devel
23 BuildRequires:  gperf
24 BuildRequires:  imlib2-devel
25 BuildRequires:  libev-devel
26 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
27 BuildRequires:  lua-doc
28 BuildRequires:  lua51-devel
29 BuildRequires:  pango-devel
30 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
31 BuildRequires:  readline-devel
32 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
33 BuildRequires:  sed >= 4.0
34 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
35 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.5
36 BuildRequires:  xmlto
37 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
39 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
41 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
42 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
43 Requires:       startup-notification >= 0.10
44 Requires:       xcb-util >= 0.3.5
45 Suggests:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
46 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
48 %define         _sysconfdir     /etc/X11
49
50 %description
51 awesome is a highly configurable, next generation framework window
52 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53 targeted at power user, developer and any people dealing with every
54 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55 graphical environment.
56
57 %description -l hu.UTF-8
58 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62 felületén.
63
64 %description -l pl.UTF-8
65 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
66 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
67 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
71 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
73 %package client
74 Summary:        awesome window manager command line client
75 Summary(hu.UTF-8):      parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
76 Summary(pl.UTF-8):      klient zarządcy okien awesome
77 Group:          Applications
78 Requires:       dbus
79 Requires:       rlwrap
80
81 %description client
82 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84 instance.
85
86 %description client -l hu.UTF-8
87 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
89
90 %description client -l pl.UTF-8
91 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92 działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
94 %package doc
95 Summary:        awesome window manager API documentation
96 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
97 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
98 Group:          Documentation
99
100 %description doc
101 awesome window manager API documentation.
102
103 %description doc -l hu.UTF-8
104 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
105
106 %description doc -l pl.UTF-8
107 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
108
109 %package example-config
110 Summary:        Example config for awesome window manager
111 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
112 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
113 Group:          Documentation
114 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
115 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
116 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
117 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
118 Requires:       %{name}-themes = %{version}-%{release}
119
120 %description example-config
121 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
122 point for those people, who have never used awesome window manager
123 before.
124
125 %description example-config -l hu.UTF-8
126 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
127 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
128
129 %description example-config -l pl.UTF-8
130 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
131 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
132 3.x.
133
134 %package plugin-awful
135 Summary:        awful plugin for awesome window manager
136 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
137 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
138 Group:          X11/Window Managers
139 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
140
141 %description plugin-awful
142 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
143 manager.
144
145 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
146 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
147
148 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
149 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
150 awesome.
151
152 %package plugin-beautiful
153 Summary:        Theme library for awesome window manager
154 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
155 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
156 Group:          X11/Window Managers
157 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
158 Suggests:       WallpaperChanger
159
160 %description plugin-beautiful
161 Theme library for awesome window manager.
162
163 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
164 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
165
166 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
167 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
168
169 %package plugin-invaders
170 Summary:        Awesome Invaders game
171 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
172 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
173 Group:          X11/Window Managers
174 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
175 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
176 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
177 Requires:       ImageMagick
178
179 %description plugin-invaders
180 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
181 Invaders using awesome 3's Lua interface.
182
183 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
184 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
185 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
186
187 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
188 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
189 Lua zarządcy okien awesome 3.
190
191 %package plugin-naughty
192 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
193 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
194 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
195 Group:          X11/Window Managers
196 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
197 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
198 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
199
200 %description plugin-naughty
201 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
202 awesome3.
203
204 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
205 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
206 awesome3-ban.
207
208 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
209 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
210 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
211
212 %package plugin-tabulous
213 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
214 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
215 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
216 Group:          X11/Window Managers
217 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
218
219 %description plugin-tabulous
220 Fabulous tabs for awesome.
221
222 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
223 Tab-ok awesome-hoz.
224
225 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
226 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
227
228 %package plugin-telak
229 Summary:        Root window image display library
230 Summary(hu.UTF-8):      Root ablak kezeléséhez könyvtár
231 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
232 Group:          X11/Window Managers
233 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
234 Requires:       lua-socket
235
236 %description plugin-telak
237 Root window image display library.
238
239 %description plugin-telak -l hu.UTF-8
240 Root ablak kezeléséhez könyvtár.
241
242 %description plugin-telak -l pl.UTF-8
243 Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
244
245 %package themes
246 Summary:        Themes for awesome window manager
247 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz
248 Summary(pl.UTF-8):      Tematy dla zarządcy okien awesome
249 Group:          X11/Window Managers
250 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
251
252 %description themes
253 Themes for awesome window manager.
254
255 %description themes -l hu.UTF-8
256 Témák az awesome ablakkezelőhöz.
257
258 %description themes -l pl.UTF-8
259 Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
260
261 %prep
262 %setup -q
263 %patch0 -p1
264 %patch1 -p1
265
266 %build
267 %cmake \
268         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
269         -DPREFIX=%{_prefix} \
270         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
271         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
272         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
273 %{__make}
274
275 %install
276 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
277 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
278 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
279
280 %{__make} install \
281         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
282 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
283
284 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
285         %{__rm} ${file}
286 done
287
288 %clean
289 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
290
291 %files
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
294 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
295 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
296 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
297 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
298 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
299 %dir %{_datadir}/%{name}
300 %{_datadir}/%{name}/icons
301 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
302 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
303 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
304 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
305
306 %files client
307 %defattr(644,root,root,755)
308 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
309 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
310
311 %files doc
312 %defattr(644,root,root,755)
313 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
314
315 %files example-config
316 %defattr(644,root,root,755)
317 %dir %{_sysconfdir}/xdg
318 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
319 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
320
321 %files plugin-awful
322 %defattr(644,root,root,755)
323 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
324 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
325 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
326 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
327
328 %files plugin-beautiful
329 %defattr(644,root,root,755)
330 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
331 %{_datadir}/awesome/themes
332
333 %files themes
334 %defattr(644,root,root,755)
335 %dir %{_datadir}/awesome/themes
336 %{_datadir}/awesome/themes/default
337 %{_datadir}/awesome/themes/sky
338
339 %files plugin-invaders
340 %defattr(644,root,root,755)
341 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
342 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
343 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
344
345 %files plugin-naughty
346 %defattr(644,root,root,755)
347 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
348
349 %files plugin-tabulous
350 %defattr(644,root,root,755)
351 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
352
353 %files plugin-telak
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.117474 seconds and 3 git commands to generate.