- readline-devel BR
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        2
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  readline-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
30 BuildRequires:  sed >= 4.0
31 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
32 BuildRequires:  xmlto
33 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
38 Suggests:       WallpaperChanger
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %define         _sysconfdir     /etc/X11
42
43 %description
44 awesome is a highly configurable, next generation framework window
45 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46 targeted at power user, developer and any people dealing with every
47 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48 graphical environment.
49
50 %description -l hu.UTF-8
51 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55 felületén.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
61 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
62 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
66 %package doc
67 Summary:        awesome window manager API documentation
68 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
69 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
70 Group:          X11/Window Managers
71
72 %description doc
73 awesome window manager API documentation.
74
75 %description doc -l hu.UTF-8
76 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
77
78 %description doc -l pl.UTF-8
79 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
80
81 %prep
82 %setup -q
83 %patch0 -p1
84
85 %build
86 %cmake \
87         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
88         -DPREFIX=%{_prefix} \
89         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
90         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
91         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
92 %{__make}
93
94 %install
95 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
97
98 %{__make} install \
99         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
100 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
101
102 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
103
104 %clean
105 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
106
107 %files
108 %defattr(644,root,root,755)
109 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
110 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
111 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
112 %{_datadir}/%{name}
113 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
114 %{_mandir}/man1/%{name}*
115 %{_mandir}/man5/%{name}*
116 # XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
117 # XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
118 %dir %{_sysconfdir}/xdg
119 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
120 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
121 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
122
123 %files doc
124 %defattr(644,root,root,755)
125 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
This page took 0.064436 seconds and 3 git commands to generate.