Added subpackage for Bashets plugin.
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
47825567 6Version: 3.4.12
725d137c 7Release: 2
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
57bc791c 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
47825567 11# Source0-md5: 2c3490b820a19c044290027e6f2eb6c8
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
725d137c
CM
13Source2: http://gitorious.org/bashets/bashets/blobs/raw/master/bashets.lua
14# Source2-md5: fead95b357bc800773c6a506c126ba72
e4a5b042 15Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
c04f7614 16Patch1: %{name}-magnifier.patch
75ecce26 17Patch2: normalize-icon-path-names.patch
7e40f83c 18Patch3: xcb-util.patch
2692bda2 19URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 20BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
21BuildRequires: asciidoc
22BuildRequires: cairo-devel
5a783e1a 23BuildRequires: cmake >= 2.8.0
e66c95bd 24BuildRequires: dbus-devel
25a44485 25BuildRequires: docbook-dtd45-xml
489fc5b2 26BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 27BuildRequires: gperf
166fff07 28BuildRequires: imlib2-devel
12ed4205 29BuildRequires: libev-devel >= 4.0
82f625bc 30BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 31BuildRequires: lua-doc
e66c95bd 32BuildRequires: lua51-devel
5a783e1a 33BuildRequires: pango-devel >= 1:1.19.3
e66c95bd 34BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 36BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 37BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
8100ab31 38BuildRequires: tar >= 1:1.22
25a44485 39BuildRequires: which
7e40f83c
ŁK
40BuildRequires: xcb-util-image-devel >= 0.3.8
41BuildRequires: xcb-util-keysyms-devel >= 0.3.8
42BuildRequires: xcb-util-wm-devel >= 0.3.8
e66c95bd 43BuildRequires: xmlto
e66c95bd 44BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
8fccf021 45BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
5a783e1a 46Requires: pango >= 1:1.19.3
3f79079d 47Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 48Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 49Provides: awesome-plugin-awful
50Provides: awesome-plugin-beautiful
51Obsoletes: awesome-plugin-awful
52Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
55f2557c
JB
53Obsoletes: awesome-plugin-invaders
54Obsoletes: awesome-plugin-revelation
55Obsoletes: awesome-plugin-tabulous
56Obsoletes: awesome-plugin-telak
e66c95bd
ZU
57BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
58
e66c95bd
ZU
59%description
60awesome is a highly configurable, next generation framework window
61manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
62targeted at power user, developer and any people dealing with every
63day computing tasks and want to have fine-grained control on its
64graphical environment.
65
66%description -l hu.UTF-8
67awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
68az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
69célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
70számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
71felületén.
72
2aea91b8 73%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 74awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 75możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
76przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
77w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
78myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
55f2557c 79innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 80kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
81
66d00da9 82%package client
83Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 84Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
85Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 86Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 87Requires: dbus
88Requires: rlwrap
89
90%description client
df15ecc6
ZU
91awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
92executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
93instance.
94
95%description client -l hu.UTF-8
96awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
97tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 98
99%description client -l pl.UTF-8
100awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
101działającej instancji zarządcy okien awesome.
102
e519f8ed
ZU
103%package doc
104Summary: awesome window manager API documentation
105Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 106Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 107Group: Documentation
e519f8ed
ZU
108
109%description doc
2aea91b8 110awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
111
112%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 113awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 114
2aea91b8 115%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 116Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 117
ab20464d
ZU
118%package example-config
119Summary: Example config for awesome window manager
120Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 121Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 122Group: Documentation
70e12a76 123Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 124Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
125
126%description example-config
860cb08a
JB
127Example config for awesome window manager. It can be a good starting
128point for those people, who have never used awesome window manager
129before.
ab20464d
ZU
130
131%description example-config -l hu.UTF-8
132Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
133használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
134
441c252e 135%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 136Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
137jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1383.x.
441c252e 139
f4579953 140%package plugin-naughty
441c252e 141Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 142Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 143Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 144Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 145Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 146Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
147
148%description plugin-naughty
149Naughty is a lua library that implements popup notifications for
150awesome3.
151
152%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
153Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
154awesome3-ban.
155
441c252e 156%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 157Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 158powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
159
725d137c
CM
160%package plugin-bashets
161Summary: Bashets is a widget library that displays data from scripts
162Group: X11/Window Managers/Tools
163Requires: %{name} = %{version}-%{release}
164
165%description plugin-bashets
166Bashets is a user widget library powered by shell scripts. Bashets is
167glue code which empowers you to fetch data somewhere, and put it
168somewhere. It is a distinct approach from Obvious or Vicious, which
169try to implement and package predefined widgets themselves.
170
8fccf021 171%package themes
172Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
173Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
55f2557c 174Summary(pl.UTF-8): Motywy dla zarządcy okien awesome
6349e542 175Group: X11/Window Managers/Tools
8fccf021 176Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
177Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
178Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 179
8fccf021 180%description themes
181Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 182
8fccf021 183%description themes -l hu.UTF-8
184Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 185
8fccf021 186%description themes -l pl.UTF-8
55f2557c 187Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 188
8fccf021 189%package themes-default
190Summary: Default theme for awesome window manager
191Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 192Summary(pl.UTF-8): Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
6349e542 193Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 194Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 195
8fccf021 196%description themes-default
197Default theme for awesome window manager.
6703f79f 198
8fccf021 199%description themes-default -l hu.UTF-8
200Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 201
55f2557c
JB
202%description themes-default -l pl.UTF-8
203Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
204
8fccf021 205%package themes-sky
206Summary: Sky theme for awesome window manager
207Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 208Summary(pl.UTF-8): Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
6349e542 209Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 210Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 211
8fccf021 212%description themes-sky
213Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 214
8fccf021 215%description themes-sky -l hu.UTF-8
216Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 217
55f2557c
JB
218%description themes-sky -l pl.UTF-8
219Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
220
8fccf021 221%package themes-zenburn
222Summary: Zenburn theme for awesome window manager
223Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 224Summary(pl.UTF-8): Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
8fccf021 225Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 226Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 227
228%description themes-zenburn
229Zenburn theme for awesome window manager.
230
231%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
232Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 233
55f2557c
JB
234%description themes-zenburn -l pl.UTF-8
235Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
236
e66c95bd 237%prep
25a44485 238%setup -q
e66c95bd 239%patch0 -p1
c04f7614 240%patch1 -p1
9ddd3425 241# %patch2 -p1
1a622b83 242# %patch3 -p1
e66c95bd
ZU
243
244%build
906dda6d 245%cmake \
a043f8d3
ER
246 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
247 -DPREFIX=%{_prefix} \
248 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
249 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
250 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
251%{__make}
252
253%install
254rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
255install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
256install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
257
258%{__make} install \
259 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
260install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
725d137c 261install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/awesome/lib/bashets.lua
58290601 262
6703f79f
ZU
263for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
264 %{__rm} ${file}
265done
e66c95bd
ZU
266
267%clean
268rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
269
270%files
271%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
272%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
273%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 274%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 275%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 276%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 277%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 278%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 279%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
57bc791c 280
66d00da9 281%{_mandir}/man1/%{name}.1*
282%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
283%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
57bc791c
ZU
284# de
285%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
286%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
287%lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
288# es
289%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
290%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
291%lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
292# fr
293%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
294%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
295%lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
47825567
ŁK
296# it
297%lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome.1*
298%lang(it) %{_mandir}/it/man1/awsetbg.1*
299%lang(it) %{_mandir}/it/man5/awesomerc.5*
1a622b83
ZU
300# ru
301%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome.1*
302%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awsetbg.1*
303%lang(ru) %{_mandir}/ru/man5/awesomerc.5*
66d00da9 304
8fccf021 305# plugin-awful
306%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
307%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
308%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
309%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
310%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
311
312# plugin-beautiful
313%dir %{_datadir}/awesome/themes
314%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
315
66d00da9 316%files client
317%defattr(644,root,root,755)
318%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
319%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
57bc791c
ZU
320%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
321%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
322%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
47825567 323%lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome-client.1*
1a622b83 324%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome-client.1*
e519f8ed
ZU
325
326%files doc
327%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 328%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 329
ab20464d
ZU
330%files example-config
331%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 332%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 333
8fccf021 334%files themes
ab20464d 335%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 336
8fccf021 337%files themes-default
ab20464d 338%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 339%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 340
8fccf021 341%files themes-sky
6703f79f 342%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
343%{_datadir}/awesome/themes/sky
344
8fccf021 345%files themes-zenburn
f4579953 346%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 347%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 348
f4579953
ZU
349%files plugin-naughty
350%defattr(644,root,root,755)
351%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
725d137c
CM
352
353%files plugin-bashets
354%defattr(644,root,root,755)
355%{_datadir}/awesome/lib/bashets.lua
This page took 0.171389 seconds and 4 git commands to generate.