- BR: imlib2-devel
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
a043f8d3 1# TODO
18cab4f3 2# - correct xsession.desktop file to appear in *dm
2aea91b8 3#
e66c95bd
ZU
4Summary: Awesome Window Manager
5Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
7Name: awesome
e216db54 8Version: 3.0
e519f8ed 9Release: 2
e66c95bd
ZU
10License: GPL v2
11Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
12Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
13# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 14Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 15Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 16URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
17BuildRequires: asciidoc
18BuildRequires: cairo-devel
19BuildRequires: cmake >= 2.6
20BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 21BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
22BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
23BuildRequires: gperf
166fff07 24BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 26BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
27BuildRequires: lua51-devel
28BuildRequires: pango-devel
29BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
2aea91b8 69Summary(pl.UTF-8): dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
e66c95bd 81%prep
e4a5b042 82%setup -q
e66c95bd
ZU
83%patch0 -p1
84
85%build
a043f8d3
ER
86%cmake \
87 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
88 -DPREFIX=%{_prefix} \
89 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
90 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
91 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
92%{__make}
93
94%install
95rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions
97
98%{__make} install \
99 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
100install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
e519f8ed 101install AUTHORS LICENSE README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
102
103%clean
104rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
105
106%files
107%defattr(644,root,root,755)
e519f8ed
ZU
108%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}
109%{_docdir}/%{name}-%{version}/[A-Z]*
e66c95bd
ZU
110%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
111%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
112%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
113%{_datadir}/%{name}
114%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
115%{_mandir}/man1/%{name}*
116%{_mandir}/man5/%{name}*
a043f8d3 117# XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
e519f8ed 118# XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
e66c95bd
ZU
119%dir %{_sysconfdir}/xdg
120%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
121%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
e519f8ed
ZU
122
123%files doc
124%defattr(644,root,root,755)
125%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
126%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files
127%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules
128%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/*
129%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files/*
130%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules/*
This page took 0.062658 seconds and 4 git commands to generate.