]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- do not needed in 3.2 branch
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
9f6d58e6 5Version: 3.2.1
cbe14756 6Release: 1
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
e4a5b042 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
9f6d58e6 10# Source0-md5: 9bae1fface6b4cbbcd4380066845269f
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 13URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
14BuildRequires: asciidoc
15BuildRequires: cairo-devel
16BuildRequires: cmake >= 2.6
17BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 18BuildRequires: doxygen
489fc5b2 19BuildRequires: glib-devel
20BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
3f998834 31BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.3
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
6703f79f 38Suggests: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
e66c95bd
ZU
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 58awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 59możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
60przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
61w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
62myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
63innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 70Group: Documentation
e519f8ed
ZU
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 79Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 84Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 85Group: Documentation
70e12a76 86Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
87Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
88Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
89Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 90Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
91
92%description example-config
860cb08a
JB
93Example config for awesome window manager. It can be a good starting
94point for those people, who have never used awesome window manager
95before.
ab20464d
ZU
96
97%description example-config -l hu.UTF-8
98Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
99használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
100
441c252e 101%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 102Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
103jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1043.x.
441c252e 105
ab20464d
ZU
106%package plugin-awful
107Summary: awful plugin for awesome window manager
108Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 109Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 110Group: X11/Window Managers
70e12a76 111Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
112
113%description plugin-awful
b6bb5576
JB
114AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
115manager.
ab20464d
ZU
116
117%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 118AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 119
441c252e 120%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
121AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
122awesome.
441c252e 123
ab20464d 124%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
125Summary: Theme library for awesome window manager
126Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
127Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 128Group: X11/Window Managers
70e12a76 129Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 130Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
131
132%description plugin-beautiful
441c252e 133Theme library for awesome window manager.
ab20464d 134
441c252e 135%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
136Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
137
138%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 139Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 140
f4579953
ZU
141%package plugin-invaders
142Summary: Awesome Invaders game
143Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 144Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 145Group: X11/Window Managers
70e12a76 146Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 147Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
148Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
149Requires: ImageMagick
150
151%description plugin-invaders
152Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 153Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
154
155%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
156Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
157megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
158
441c252e 159%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
160Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 161Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 162
f4579953 163%package plugin-naughty
441c252e 164Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 165Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 166Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 167Group: X11/Window Managers
70e12a76 168Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 169Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
170Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
171
172%description plugin-naughty
173Naughty is a lua library that implements popup notifications for
174awesome3.
175
176%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
177Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
178awesome3-ban.
179
441c252e 180%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 181Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 182powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
183
f4579953 184%package plugin-revelation
441c252e 185Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 186Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 187Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953 188Group: X11/Window Managers
70e12a76 189Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
190
191%description plugin-revelation
192Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
193client pops to the first tag that client is visible on and
194raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
195currently focused client, and Escape aborts.
196
197%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
198Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
199kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
200kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
201fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
202a művelet.
203
441c252e 204%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
205Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
206prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 207którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
208Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
209przerywa podgląd okien.
441c252e 210
ab20464d 211%package plugin-tabulous
441c252e 212Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 213Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 214Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 215Group: X11/Window Managers
70e12a76 216Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
217
218%description plugin-tabulous
441c252e 219Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
220
221%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 222Tab-ok awesome-hoz.
223
224%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 225Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 226
6703f79f
ZU
227%package plugin-telak
228Summary: Root window image display library
229Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
230Group: X11/Window Managers
231Requires: %{name} = %{version}-%{release}
232Requires: lua-socket
233
234%description plugin-telak
235Root window image display library.
236
237%description plugin-telak -l hu.UTF-8
238Root ablak kezeléséhez könyvtár.
239
240%package themes
241Summary: Themes for awesome window manager
242Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
243Group: X11/Window Managers
244Requires: %{name} = %{version}-%{release}
245
246%description themes
247Themes for awesome window manager.
248
249%description themes -l hu.UTF-8
250Témák az awesome ablakkezelőhöz.
251
e66c95bd 252%prep
e4a5b042 253%setup -q
e66c95bd
ZU
254%patch0 -p1
255
256%build
a043f8d3
ER
257%cmake \
258 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
259 -DPREFIX=%{_prefix} \
260 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
261 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
262 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
263%{__make}
264
265%install
266rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 267install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
268
269%{__make} install \
270 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
271install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 272
273mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
6703f79f
ZU
274for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
275 %{__rm} ${file}
276done
e66c95bd
ZU
277
278%clean
279rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
280
281%files
282%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 283%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
284%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
285%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
286%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
287%dir %{_datadir}/%{name}/lib
288%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 289%dir %{_datadir}/%{name}
ab20464d 290%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
291%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
292%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 293%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 294%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
295
296%files doc
297%defattr(644,root,root,755)
58290601 298%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 299
ab20464d
ZU
300%files example-config
301%defattr(644,root,root,755)
302%dir %{_sysconfdir}/xdg
303%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
304%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
305
ab20464d
ZU
306%files plugin-awful
307%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
308%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
309%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 310%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
ab20464d 311
ab20464d
ZU
312%files plugin-beautiful
313%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
314%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
315%{_datadir}/awesome/themes
316
6703f79f
ZU
317%files themes
318%defattr(644,root,root,755)
319%dir %{_datadir}/awesome/themes
320%{_datadir}/awesome/themes/default
321%{_datadir}/awesome/themes/sky
322
f4579953
ZU
323%files plugin-invaders
324%defattr(644,root,root,755)
325%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
326%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
327%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
328
f4579953
ZU
329%files plugin-naughty
330%defattr(644,root,root,755)
331%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
332
6703f79f
ZU
333# %files plugin-revelation
334# %defattr(644,root,root,755)
335# %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
f4579953 336
ab20464d
ZU
337%files plugin-tabulous
338%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 339%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
340
341%files plugin-telak
342%defattr(644,root,root,755)
343%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.13333 seconds and 4 git commands to generate.