- plugin-* and example-config subpackage (in the 3.1 will be lot of plugins)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
ab20464d 7Release: 3
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 14URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
20BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 31BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
0d65962b 38Suggests: WallpaperChanger
e66c95bd
ZU
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81
82%package example-config
83Summary: Example config for awesome window manager
84Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
85Group: X11/Window Managers
86Requires: awesome-plugin-awful
87Requires: awesome-plugin-beautiful
88Requires: awesome-plugin-tabulous
89
90%description example-config
91Example config for awesome window manager. If you never used before
92awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
93
94%description example-config -l hu.UTF-8
95Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
98
99%package plugin-awful
100Summary: awful plugin for awesome window manager
101Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
102Group: X11/Window Managers
103
104%description plugin-awful
105AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
106
107%description plugin-awful -l hu.UTF-8
108AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
109
110
111%package plugin-beautiful
112Summary: theme library for awesome window manager
113Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
114Group: X11/Window Managers
115
116%description plugin-beautiful
117Theme library for awesome window manager
118
119%description plugin-beautiful
120Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
121
122
123%package plugin-tabulous
124Summary: Fabulous tabs for awesome
125Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
126Group: X11/Window Managers
127
128%description plugin-tabulous
129Fabulous tabs for awesome
130
131%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
132Tab-ok awesome-hoz
133
134
e66c95bd 135%prep
e4a5b042 136%setup -q
e66c95bd
ZU
137%patch0 -p1
138
139%build
a043f8d3
ER
140%cmake \
141 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
142 -DPREFIX=%{_prefix} \
143 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
144 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
145 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
146%{__make}
147
148%install
149rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 150install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
151
152%{__make} install \
153 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
154install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 155
156mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
157
158%clean
159rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
160
161%files
162%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
163%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
164%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
165%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
ab20464d
ZU
166%dir %{_datadir}/%{name}
167%dir %{_datadir}/%{name}/icons
168%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
169%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
170%{_mandir}/man1/%{name}*
171%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 172%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed 173
ab20464d 174
e519f8ed
ZU
175%files doc
176%defattr(644,root,root,755)
58290601 177%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d
ZU
178
179
180%files example-config
181%defattr(644,root,root,755)
182%dir %{_sysconfdir}/xdg
183%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
184%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
185
186
187%files plugin-awful
188%defattr(644,root,root,755)
189%dir %{_datadir}/awesome/lib
190%{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
191
192
193%files plugin-beautiful
194%defattr(644,root,root,755)
195%dir %{_datadir}/awesome/lib
196%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
197%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
198%{_datadir}/awesome/themes
199
200
201%files plugin-tabulous
202%defattr(644,root,root,755)
203%dir %{_datadir}/awesome/lib
204%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.191639 seconds and 4 git commands to generate.