- 3.4.11
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
1a622b83
ZU
6Version: 3.4.11
7Release: 1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
57bc791c 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
1a622b83 11# Source0-md5: d6aa71334b5cd4ef63ce69d6c612ecf2
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
c04f7614 14Patch1: %{name}-magnifier.patch
75ecce26 15Patch2: normalize-icon-path-names.patch
7e40f83c 16Patch3: xcb-util.patch
2692bda2 17URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 18BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
19BuildRequires: asciidoc
20BuildRequires: cairo-devel
5a783e1a 21BuildRequires: cmake >= 2.8.0
e66c95bd 22BuildRequires: dbus-devel
25a44485 23BuildRequires: docbook-dtd45-xml
489fc5b2 24BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: gperf
166fff07 26BuildRequires: imlib2-devel
12ed4205 27BuildRequires: libev-devel >= 4.0
82f625bc 28BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 29BuildRequires: lua-doc
e66c95bd 30BuildRequires: lua51-devel
5a783e1a 31BuildRequires: pango-devel >= 1:1.19.3
e66c95bd 32BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 34BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 35BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
8100ab31 36BuildRequires: tar >= 1:1.22
25a44485 37BuildRequires: which
7e40f83c
ŁK
38BuildRequires: xcb-util-image-devel >= 0.3.8
39BuildRequires: xcb-util-keysyms-devel >= 0.3.8
40BuildRequires: xcb-util-wm-devel >= 0.3.8
e66c95bd 41BuildRequires: xmlto
e66c95bd 42BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
8fccf021 43BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
5a783e1a 44Requires: pango >= 1:1.19.3
3f79079d 45Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 46Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 47Provides: awesome-plugin-awful
48Provides: awesome-plugin-beautiful
49Obsoletes: awesome-plugin-awful
50Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
55f2557c
JB
51Obsoletes: awesome-plugin-invaders
52Obsoletes: awesome-plugin-revelation
53Obsoletes: awesome-plugin-tabulous
54Obsoletes: awesome-plugin-telak
e66c95bd
ZU
55BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
56
e66c95bd
ZU
57%description
58awesome is a highly configurable, next generation framework window
59manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
60targeted at power user, developer and any people dealing with every
61day computing tasks and want to have fine-grained control on its
62graphical environment.
63
64%description -l hu.UTF-8
65awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
66az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
67célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
68számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
69felületén.
70
2aea91b8 71%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 72awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 73możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
74przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
75w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
76myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
55f2557c 77innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 78kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
79
66d00da9 80%package client
81Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 82Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
83Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 84Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 85Requires: dbus
86Requires: rlwrap
87
88%description client
df15ecc6
ZU
89awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
90executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
91instance.
92
93%description client -l hu.UTF-8
94awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
95tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 96
97%description client -l pl.UTF-8
98awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
99działającej instancji zarządcy okien awesome.
100
e519f8ed
ZU
101%package doc
102Summary: awesome window manager API documentation
103Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 104Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 105Group: Documentation
e519f8ed
ZU
106
107%description doc
2aea91b8 108awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
109
110%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 111awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 112
2aea91b8 113%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 114Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 115
ab20464d
ZU
116%package example-config
117Summary: Example config for awesome window manager
118Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 119Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 120Group: Documentation
70e12a76 121Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 122Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
123
124%description example-config
860cb08a
JB
125Example config for awesome window manager. It can be a good starting
126point for those people, who have never used awesome window manager
127before.
ab20464d
ZU
128
129%description example-config -l hu.UTF-8
130Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
131használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
132
441c252e 133%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 134Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
135jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1363.x.
441c252e 137
f4579953 138%package plugin-naughty
441c252e 139Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 140Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 141Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 142Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 143Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 144Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
145
146%description plugin-naughty
147Naughty is a lua library that implements popup notifications for
148awesome3.
149
150%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
151Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
152awesome3-ban.
153
441c252e 154%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 155Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 156powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
157
8fccf021 158%package themes
159Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
160Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
55f2557c 161Summary(pl.UTF-8): Motywy dla zarządcy okien awesome
6349e542 162Group: X11/Window Managers/Tools
8fccf021 163Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
164Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
165Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 166
8fccf021 167%description themes
168Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 169
8fccf021 170%description themes -l hu.UTF-8
171Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 172
8fccf021 173%description themes -l pl.UTF-8
55f2557c 174Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 175
8fccf021 176%package themes-default
177Summary: Default theme for awesome window manager
178Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 179Summary(pl.UTF-8): Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
6349e542 180Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 181Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 182
8fccf021 183%description themes-default
184Default theme for awesome window manager.
6703f79f 185
8fccf021 186%description themes-default -l hu.UTF-8
187Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 188
55f2557c
JB
189%description themes-default -l pl.UTF-8
190Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
191
8fccf021 192%package themes-sky
193Summary: Sky theme for awesome window manager
194Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 195Summary(pl.UTF-8): Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
6349e542 196Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 198
8fccf021 199%description themes-sky
200Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 201
8fccf021 202%description themes-sky -l hu.UTF-8
203Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 204
55f2557c
JB
205%description themes-sky -l pl.UTF-8
206Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
207
8fccf021 208%package themes-zenburn
209Summary: Zenburn theme for awesome window manager
210Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 211Summary(pl.UTF-8): Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
8fccf021 212Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 213Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 214
215%description themes-zenburn
216Zenburn theme for awesome window manager.
217
218%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
219Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 220
55f2557c
JB
221%description themes-zenburn -l pl.UTF-8
222Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
223
e66c95bd 224%prep
25a44485 225%setup -q
e66c95bd 226%patch0 -p1
c04f7614 227%patch1 -p1
9ddd3425 228# %patch2 -p1
1a622b83 229# %patch3 -p1
e66c95bd
ZU
230
231%build
906dda6d 232%cmake \
a043f8d3
ER
233 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
234 -DPREFIX=%{_prefix} \
235 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
236 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
237 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
238%{__make}
239
240%install
241rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
242install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
243install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
244
245%{__make} install \
246 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
247install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 248
6703f79f
ZU
249for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
250 %{__rm} ${file}
251done
e66c95bd
ZU
252
253%clean
254rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
255
256%files
257%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
258%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
259%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 260%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 261%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 262%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 263%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 264%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 265%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
57bc791c 266
66d00da9 267%{_mandir}/man1/%{name}.1*
268%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
269%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
57bc791c
ZU
270# de
271%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
272%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
273%lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
274# es
275%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
276%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
277%lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
278# fr
279%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
280%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
281%lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
1a622b83
ZU
282# ru
283%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome.1*
284%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awsetbg.1*
285%lang(ru) %{_mandir}/ru/man5/awesomerc.5*
66d00da9 286
8fccf021 287# plugin-awful
288%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
289%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
290%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
291%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
292%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
293
294# plugin-beautiful
295%dir %{_datadir}/awesome/themes
296%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
297
66d00da9 298%files client
299%defattr(644,root,root,755)
300%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
301%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
57bc791c
ZU
302%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
303%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
304%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
1a622b83 305%lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome-client.1*
e519f8ed
ZU
306
307%files doc
308%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 309%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 310
ab20464d
ZU
311%files example-config
312%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 313%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 314
8fccf021 315%files themes
ab20464d 316%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 317
8fccf021 318%files themes-default
ab20464d 319%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 320%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 321
8fccf021 322%files themes-sky
6703f79f 323%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
324%{_datadir}/awesome/themes/sky
325
8fccf021 326%files themes-zenburn
f4579953 327%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 328%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 329
f4579953
ZU
330%files plugin-naughty
331%defattr(644,root,root,755)
332%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.222439 seconds and 4 git commands to generate.