- better english description example-config subpackage
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
3b445219 5Version: 3.1.1
3b8bdba1 6Release: 1
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
e4a5b042 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
3b445219 10# Source0-md5: 98de84b418c7646ae4c4aa44c3e6e149
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 13URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
14BuildRequires: asciidoc
15BuildRequires: cairo-devel
16BuildRequires: cmake >= 2.6
17BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 18BuildRequires: doxygen
489fc5b2 19BuildRequires: glib-devel
20BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 31BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
38BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
e216db54 40%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
41
42%description
43awesome is a highly configurable, next generation framework window
44manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45targeted at power user, developer and any people dealing with every
46day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47graphical environment.
48
49%description -l hu.UTF-8
50awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54felületén.
55
2aea91b8 56%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 57awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 58możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
59przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
60w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
61myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
62innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 63kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
e519f8ed
ZU
65%package doc
66Summary: awesome window manager API documentation
67Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 68Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
69Group: X11/Window Managers
70
71%description doc
2aea91b8 72awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
73
74%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 75awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 76
2aea91b8 77%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 78Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 79
ab20464d
ZU
80%package example-config
81Summary: Example config for awesome window manager
82Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 83Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
ab20464d 84Group: X11/Window Managers
1e44500c 85Requires: awesome-plugin-awful = %{version}-%{release}
86Requires: awesome-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
87Requires: awesome-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
88
89%description example-config
a9ad6eb7 90Example config for awesome window manager. It can be a good starting point for
91those people, who have never used awesome window manager before.
ab20464d
ZU
92
93%description example-config -l hu.UTF-8
94Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
441c252e 97%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
98Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
99jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej
100awesome 3.x.
441c252e 101
ab20464d
ZU
102%package plugin-awful
103Summary: awful plugin for awesome window manager
104Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 105Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
106Group: X11/Window Managers
107
108%description plugin-awful
b6bb5576
JB
109AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
110manager.
ab20464d
ZU
111
112%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 113AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 114
441c252e 115%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
116AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
117awesome.
441c252e 118
ab20464d 119%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
120Summary: Theme library for awesome window manager
121Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
122Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 123Group: X11/Window Managers
e728b82d 124Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
125
126%description plugin-beautiful
441c252e 127Theme library for awesome window manager.
ab20464d 128
441c252e 129%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
130Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
131
132%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 133Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 134
f4579953
ZU
135%package plugin-invaders
136Summary: Awesome Invaders game
137Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 138Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 139Group: X11/Window Managers
1e44500c 140Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
141Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
142Requires: ImageMagick
143
144%description plugin-invaders
145Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 146Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
147
148%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
149Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
150megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
151
441c252e 152%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
153Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 154Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 155
f4579953 156%package plugin-naughty
441c252e 157Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 158Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 159Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 160Group: X11/Window Managers
1e44500c 161Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
162Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
163
164%description plugin-naughty
165Naughty is a lua library that implements popup notifications for
166awesome3.
167
168%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
169Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
170awesome3-ban.
171
441c252e 172%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 173Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 174powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
175
f4579953 176%package plugin-revelation
441c252e 177Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 178Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 179Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953
ZU
180Group: X11/Window Managers
181
182%description plugin-revelation
183Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
184client pops to the first tag that client is visible on and
185raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
186currently focused client, and Escape aborts.
187
188%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
189Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
190kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
191kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
192fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
193a művelet.
194
441c252e 195%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
196Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
197prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 198którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
199Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
200przerywa podgląd okien.
441c252e 201
ab20464d 202%package plugin-tabulous
441c252e 203Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 204Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 205Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
206Group: X11/Window Managers
207
208%description plugin-tabulous
441c252e 209Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
210
211%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 212Tab-ok awesome-hoz.
213
214%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 215Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 216
e66c95bd 217%prep
e4a5b042 218%setup -q
e66c95bd
ZU
219%patch0 -p1
220
221%build
a043f8d3
ER
222%cmake \
223 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
224 -DPREFIX=%{_prefix} \
225 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
226 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
227 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
228%{__make}
229
230%install
231rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 232install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
233
234%{__make} install \
235 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
236install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 237
238mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
239
240%clean
241rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
242
243%files
244%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 245%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
246%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
247%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
248%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
249%dir %{_datadir}/%{name}/lib
250%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
251%dir %{_datadir}/%{name}
252%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 253%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 254%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
255%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
256%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 257%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 258%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
259
260%files doc
261%defattr(644,root,root,755)
58290601 262%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 263
ab20464d
ZU
264%files example-config
265%defattr(644,root,root,755)
266%dir %{_sysconfdir}/xdg
267%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
268%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
269
ab20464d
ZU
270%files plugin-awful
271%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
272%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
273%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 274
ab20464d
ZU
275%files plugin-beautiful
276%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
277%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
278%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
279%{_datadir}/awesome/themes
280
f4579953
ZU
281%files plugin-invaders
282%defattr(644,root,root,755)
283%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
284%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
285%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
286
f4579953
ZU
287%files plugin-naughty
288%defattr(644,root,root,755)
289%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
290
f4579953
ZU
291%files plugin-revelation
292%defattr(644,root,root,755)
293%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
294
ab20464d
ZU
295%files plugin-tabulous
296%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 297%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.088123 seconds and 4 git commands to generate.