]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- hu for client subpackage
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
82f625bc 5Version: 3.3
66d00da9 6Release: 6
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
882ef172 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10# Source0-md5: 0dc5574dc551c6356d8cddc6ce91739c
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
dbffd21e 13Patch1: %{name}-client-bashizm.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 15BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
16BuildRequires: asciidoc
17BuildRequires: cairo-devel
18BuildRequires: cmake >= 2.6
19BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 20BuildRequires: doxygen
489fc5b2 21BuildRequires: glib-devel
22BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: gperf
166fff07 24BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: libev-devel
82f625bc 26BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 27BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
28BuildRequires: lua51-devel
29BuildRequires: pango-devel
30BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 31BuildRequires: readline-devel
e216db54 32BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 33BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 34BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
caf25df0 35BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.5
e66c95bd
ZU
36BuildRequires: xmlto
37BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
39BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
40BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
41BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
66d00da9 42Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
3f79079d 43Requires: startup-notification >= 0.10
caf25df0 44Requires: xcb-util >= 0.3.5
6703f79f 45Suggests: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
e66c95bd
ZU
46BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
e216db54 48%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
49
50%description
51awesome is a highly configurable, next generation framework window
52manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53targeted at power user, developer and any people dealing with every
54day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55graphical environment.
56
57%description -l hu.UTF-8
58awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62felületén.
63
2aea91b8 64%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 65awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 66możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
67przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 71kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
66d00da9 73%package client
74Summary: awesome window manager command line client
df15ecc6 75Summary(hu.UTF-8): parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
66d00da9 76Summary(pl.UTF-8): klient zarządcy okien awesome
77Group: Applications
78Requires: dbus
79Requires: rlwrap
80
81%description client
df15ecc6
ZU
82awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84instance.
85
86%description client -l hu.UTF-8
87awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 89
90%description client -l pl.UTF-8
91awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
e519f8ed
ZU
94%package doc
95Summary: awesome window manager API documentation
96Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 97Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 98Group: Documentation
e519f8ed
ZU
99
100%description doc
2aea91b8 101awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
102
103%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 104awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 105
2aea91b8 106%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 107Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 108
ab20464d
ZU
109%package example-config
110Summary: Example config for awesome window manager
111Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 112Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 113Group: Documentation
70e12a76 114Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
115Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
116Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
117Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 118Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
119
120%description example-config
860cb08a
JB
121Example config for awesome window manager. It can be a good starting
122point for those people, who have never used awesome window manager
123before.
ab20464d
ZU
124
125%description example-config -l hu.UTF-8
126Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
127használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
128
441c252e 129%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 130Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
131jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1323.x.
441c252e 133
ab20464d
ZU
134%package plugin-awful
135Summary: awful plugin for awesome window manager
136Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 137Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 138Group: X11/Window Managers
70e12a76 139Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
140
141%description plugin-awful
b6bb5576
JB
142AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
143manager.
ab20464d
ZU
144
145%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 146AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 147
441c252e 148%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
149AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
150awesome.
441c252e 151
ab20464d 152%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
153Summary: Theme library for awesome window manager
154Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
155Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 156Group: X11/Window Managers
70e12a76 157Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 158Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
159
160%description plugin-beautiful
441c252e 161Theme library for awesome window manager.
ab20464d 162
441c252e 163%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
164Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
165
166%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 167Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 168
f4579953
ZU
169%package plugin-invaders
170Summary: Awesome Invaders game
171Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 172Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 173Group: X11/Window Managers
70e12a76 174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 175Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
176Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
177Requires: ImageMagick
178
179%description plugin-invaders
180Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 181Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
182
183%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
184Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
185megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
186
441c252e 187%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
188Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 189Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 190
f4579953 191%package plugin-naughty
441c252e 192Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 193Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 194Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 195Group: X11/Window Managers
70e12a76 196Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 197Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
198Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
199
200%description plugin-naughty
201Naughty is a lua library that implements popup notifications for
202awesome3.
203
204%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
205Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
206awesome3-ban.
207
441c252e 208%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 209Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 210powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
211
ab20464d 212%package plugin-tabulous
441c252e 213Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 214Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 215Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 216Group: X11/Window Managers
70e12a76 217Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
218
219%description plugin-tabulous
441c252e 220Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
221
222%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 223Tab-ok awesome-hoz.
224
225%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 226Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 227
6703f79f
ZU
228%package plugin-telak
229Summary: Root window image display library
230Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
dbffd21e 231Summary(pl.UTF-8): Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
6703f79f
ZU
232Group: X11/Window Managers
233Requires: %{name} = %{version}-%{release}
234Requires: lua-socket
235
236%description plugin-telak
237Root window image display library.
238
239%description plugin-telak -l hu.UTF-8
240Root ablak kezeléséhez könyvtár.
241
dbffd21e 242%description plugin-telak -l pl.UTF-8
243Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
244
6703f79f
ZU
245%package themes
246Summary: Themes for awesome window manager
247Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
dbffd21e 248Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6703f79f
ZU
249Group: X11/Window Managers
250Requires: %{name} = %{version}-%{release}
251
252%description themes
253Themes for awesome window manager.
254
255%description themes -l hu.UTF-8
256Témák az awesome ablakkezelőhöz.
257
dbffd21e 258%description themes -l pl.UTF-8
259Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
260
e66c95bd 261%prep
882ef172 262%setup -q
e66c95bd 263%patch0 -p1
dbffd21e 264%patch1 -p1
e66c95bd
ZU
265
266%build
a043f8d3
ER
267%cmake \
268 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
269 -DPREFIX=%{_prefix} \
270 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
271 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
272 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
273%{__make}
274
275%install
276rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
277install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
278install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
279
280%{__make} install \
281 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
282install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 283
6703f79f
ZU
284for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
285 %{__rm} ${file}
286done
e66c95bd
ZU
287
288%clean
289rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
290
291%files
292%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
293%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
294%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 295%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 296%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
297%dir %{_datadir}/%{name}/lib
298%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 299%dir %{_datadir}/%{name}
ab20464d 300%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 301%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
66d00da9 302%{_mandir}/man1/%{name}.1*
303%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
304%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
305
306%files client
307%defattr(644,root,root,755)
308%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
309%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
e519f8ed
ZU
310
311%files doc
312%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 313%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 314
ab20464d
ZU
315%files example-config
316%defattr(644,root,root,755)
317%dir %{_sysconfdir}/xdg
318%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
319%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
320
ab20464d
ZU
321%files plugin-awful
322%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
323%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
324%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 325%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
0e6d8b9d 326%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
ab20464d 327
ab20464d
ZU
328%files plugin-beautiful
329%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
330%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
331%{_datadir}/awesome/themes
332
6703f79f
ZU
333%files themes
334%defattr(644,root,root,755)
335%dir %{_datadir}/awesome/themes
336%{_datadir}/awesome/themes/default
337%{_datadir}/awesome/themes/sky
338
f4579953
ZU
339%files plugin-invaders
340%defattr(644,root,root,755)
341%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
342%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
343%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
344
f4579953
ZU
345%files plugin-naughty
346%defattr(644,root,root,755)
347%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
348
ab20464d
ZU
349%files plugin-tabulous
350%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 351%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
352
353%files plugin-telak
354%defattr(644,root,root,755)
355%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.213277 seconds and 4 git commands to generate.