- readline-devel BR
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
e519f8ed 7Release: 2
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 14URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
20BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
9dfe32cb 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 31BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
0d65962b 38Suggests: WallpaperChanger
e66c95bd
ZU
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
e66c95bd 81%prep
e4a5b042 82%setup -q
e66c95bd
ZU
83%patch0 -p1
84
85%build
a043f8d3
ER
86%cmake \
87 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
88 -DPREFIX=%{_prefix} \
89 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
90 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
91 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
92%{__make}
93
94%install
95rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 96install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
97
98%{__make} install \
99 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
100install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 101
102mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
103
104%clean
105rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
106
107%files
108%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
109%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
110%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
111%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
112%{_datadir}/%{name}
113%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
114%{_mandir}/man1/%{name}*
115%{_mandir}/man5/%{name}*
a043f8d3 116# XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
e519f8ed 117# XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
e66c95bd
ZU
118%dir %{_sysconfdir}/xdg
119%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
120%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
58290601 121%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed
ZU
122
123%files doc
124%defattr(644,root,root,755)
58290601 125%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
This page took 0.094446 seconds and 4 git commands to generate.