]> git.pld-linux.org Git - packages/avogadro.git/blob - avogadro.spec
boost rebuild
[packages/avogadro.git] / avogadro.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     python          # python support
4
5 Summary:        An advanced molecular editor for chemical purposes
6 Summary(pl.UTF-8):      Zaawansowany edytor molekularny do zastosowań chemicznych
7 Name:           avogadro
8 Version:        1.2.0
9 Release:        15
10 License:        GPL v2+
11 Group:          Applications/Editors
12 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/avogadro/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  3206068fc27bd3b717c568ee72f1e5ec
14 Patch1:         %{name}-cmake.patch
15 Patch2:         %{name}-moc-boost.patch
16 Patch3:         gcc6.patch
17 Patch4:         python-install.patch
18 Patch5:         avogadro_eigen3.patch
19 Patch6:         boost-python.patch
20 URL:            http://avogadro.openmolecules.net/
21 BuildRequires:  OpenGL-devel
22 BuildRequires:  OpenGL-GLU-devel
23 BuildRequires:  QtCore-devel >= 4.6.0
24 BuildRequires:  QtGui-devel >= 4.6.0
25 BuildRequires:  QtNetwork-devel >= 4.6.0
26 BuildRequires:  QtOpenGL-devel >= 4.6.0
27 BuildRequires:  boost-devel >= 1.37.0
28 BuildRequires:  cmake >= 2.8.11
29 BuildRequires:  desktop-file-utils
30 BuildRequires:  docbook-utils
31 BuildRequires:  eigen3
32 BuildRequires:  glew-devel >= 1.5.0
33 BuildRequires:  libstdc++-devel
34 BuildRequires:  openbabel-devel >= 2.2.2
35 BuildRequires:  pkgconfig
36 BuildRequires:  qt4-build >= 4.8.2-5
37 BuildRequires:  qt4-linguist >= 4.8.2-5
38 BuildRequires:  qt4-qmake >= 4.8.2-5
39 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.742
40 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
41 BuildRequires:  zlib-devel
42 %if %{with python}
43 BuildRequires:  boost-python-devel >= 1.37.0
44 BuildRequires:  python-numpy-devel
45 BuildRequires:  python-sip
46 BuildRequires:  python-sip-devel
47 BuildRequires:  sip
48 %endif
49 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
50 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
51
52 %description
53 An advanced molecular editor designed for cross-platform use in
54 computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials
55 science, and related areas, which offers flexible rendering and a
56 powerful plugin architecture.
57
58 %description -l pl.UTF-8
59 Zaawansowany edytor molekularny, zaprojektowany pod kątem zastosowań
60 na wielu platformach komputerowych w chemii obliczeniowej, modelowaniu
61 cząsteczek, bioinformatyce, materiałoznawstwie i pochodnych obszarach.
62 Oferuje elastyczne renderowanie oraz funkcjonalną architekturę
63 wtyczek.
64
65 %package libs
66 Summary:        Shared libraries for Avogadro
67 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki współdzielone Avogadro
68 Group:          Libraries
69
70 %description libs
71 This package contains the shared libraries for the molecular editor
72 Avogadro.
73
74 %description libs -l pl.UTF-8
75 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone dla edytora molekularnego
76 Avogadro.
77
78 %package devel
79 Summary:        Development files for Avogadro
80 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne Avogadro
81 Group:          Development/Libraries
82 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
83 Requires:       glew-devel
84
85 %description devel
86 This package contains files to develop applications using Avogadro
87 libraries.
88
89 %description devel -l pl.UTF-8
90 Ten pakiet zawiera pliki do tworzenia aplikacji przy użyciu bibliotek
91 Avogadro.
92
93 %prep
94 %setup -q
95 %patch1 -p1
96 %patch2 -p1
97 %patch3 -p1
98 %patch4 -p1
99 %patch5 -p1
100 %patch6 -p1
101
102 %build
103 install -d build
104 cd build
105 export QTDIR=%{_libdir}/qt4
106 %cmake .. \
107         -DCMAKE_CXX_FLAGS="%{rpmcxxflags}" \
108         -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
109         -DENABLE_GLSL=ON \
110         %{cmake_on_off python ENABLE_PYTHON} \
111         -DENABLE_UPDATE_CHECKER=OFF \
112         -DINSTALL_CMAKE_DIR:PATH=%{_lib}/cmake/libmsym \
113         -DINSTALL_LIB_DIR:PATH=%{_lib}
114
115 %{__make} -j1
116
117 %install
118 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/qt4/mkspecs/features
120
121 %{__make} -C build install \
122         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
123
124 %clean
125 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
126
127 %post   libs -p /sbin/ldconfig
128 %postun libs -p /sbin/ldconfig
129
130 %files
131 %defattr(644,root,root,755)
132 %doc AUTHORS README
133 %attr(755,root,root) %{_bindir}/avogadro
134 %attr(755,root,root) %{_bindir}/avopkg
135 %attr(755,root,root) %{_bindir}/qube
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/avogadro/1_2/colors/*.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/avogadro/1_2/engines/*.so
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/avogadro/1_2/extensions/*.so
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/avogadro/1_2/tools/*.so
140 %{_datadir}/%{name}/builder
141 %{_datadir}/%{name}/crystals
142 %{_datadir}/%{name}/fragments
143 %lang(af) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_af.qm
144 %lang(ar) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ar.qm
145 %lang(bg) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_bg.qm
146 %lang(ca) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ca.qm
147 %lang(ca@valencia) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ca@valencia.qm
148 %lang(cs) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_cs.qm
149 %lang(da) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_da.qm
150 %lang(de) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_de.qm
151 %lang(el) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_el.qm
152 %lang(en_AU) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_en_AU.qm
153 %lang(en_CA) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_en_CA.qm
154 %lang(en_GB) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_en_GB.qm
155 %lang(es) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_es.qm
156 %lang(et) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_et.qm
157 %lang(eu) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_eu.qm
158 %lang(fi) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_fi.qm
159 %lang(fr) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_fr.qm
160 %lang(fr_CA) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_fr_CA.qm
161 %lang(gl) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_gl.qm
162 %lang(he) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_he.qm
163 %lang(hi) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_hi.qm
164 %lang(hr) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_hr.qm
165 %lang(hu) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_hu.qm
166 %lang(id) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_id.qm
167 %lang(it) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_it.qm
168 %lang(ja) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ja.qm
169 %lang(kn) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_kn.qm
170 %lang(ko) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ko.qm
171 %lang(ms) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ms.qm
172 %lang(nb) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_nb.qm
173 %lang(nl) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_nl.qm
174 %lang(oc) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_oc.qm
175 %lang(pl) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_pl.qm
176 %lang(pt) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_pt.qm
177 %lang(pt_BR) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_pt_BR.qm
178 %lang(ru) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ru.qm
179 %lang(sk) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_sk.qm
180 %lang(sl) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_sl.qm
181 %lang(sq) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_sq.qm
182 %lang(sr) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_sr.qm
183 %lang(sv) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_sv.qm
184 %lang(ta) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ta.qm
185 %lang(te) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_te.qm
186 %lang(th) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_th.qm
187 %lang(tr) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_tr.qm
188 %lang(ug) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_ug.qm
189 %lang(uk) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_uk.qm
190 %lang(vi) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_vi.qm
191 %lang(zh_CN) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_zh_CN.qm
192 %lang(zh_TW) %{_datadir}/%{name}/i18n/avogadro_zh_TW.qm
193 %{_pixmapsdir}/avogadro-icon.png
194 %{_desktopdir}/avogadro.desktop
195 %{_mandir}/man1/avogadro.1*
196 %{_mandir}/man1/avopkg.1*
197
198 %files libs
199 %defattr(644,root,root,755)
200 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libavogadro.so.*.*.*
201 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libavogadro.so.1
202 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libavogadro_OpenQube.so.*.*.*
203 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libavogadro_OpenQube.so.0
204 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libmsym.so
205 %dir %{_libdir}/avogadro
206 %dir %{_libdir}/avogadro/1_2
207 %dir %{_libdir}/avogadro/1_2/colors
208 %dir %{_libdir}/avogadro/1_2/engines
209 %dir %{_libdir}/avogadro/1_2/extensions
210 %dir %{_libdir}/avogadro/1_2/tools
211 %dir %{_datadir}/%{name}
212 %dir %{_datadir}/%{name}/i18n
213 %lang(ar) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ar.qm
214 %lang(bg) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_bg.qm
215 %lang(bs) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_bs.qm
216 %lang(ca) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ca.qm
217 %lang(ca@valencia) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ca@valencia.qm
218 %lang(cs) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_cs.qm
219 %lang(da) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_da.qm
220 %lang(de) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_de.qm
221 %lang(el) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_el.qm
222 %lang(en_AU) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_en_AU.qm
223 %lang(en_CA) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_en_CA.qm
224 %lang(en_GB) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_en_GB.qm
225 %lang(es) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_es.qm
226 %lang(et) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_et.qm
227 %lang(eu) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_eu.qm
228 %lang(fi) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_fi.qm
229 %lang(fr) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_fr.qm
230 %lang(gl) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_gl.qm
231 %lang(he) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_he.qm
232 %lang(hi) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_hi.qm
233 %lang(hu) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_hu.qm
234 %lang(id) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_id.qm
235 %lang(it) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_it.qm
236 %lang(ja) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ja.qm
237 %lang(kn) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_kn.qm
238 %lang(ko) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ko.qm
239 %lang(ms) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ms.qm
240 %lang(nb) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_nb.qm
241 %lang(nl) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_nl.qm
242 %lang(oc) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_oc.qm
243 %lang(pl) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_pl.qm
244 %lang(pt) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_pt.qm
245 %lang(pt_BR) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_pt_BR.qm
246 %lang(ru) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ru.qm
247 %lang(sk) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_sk.qm
248 %lang(sl) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_sl.qm
249 %lang(sq) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_sq.qm
250 %lang(sr) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_sr.qm
251 %lang(sv) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_sv.qm
252 %lang(th) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_th.qm
253 %lang(tr) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_tr.qm
254 %lang(ug) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_ug.qm
255 %lang(uk) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_uk.qm
256 %lang(vi) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_vi.qm
257 %lang(zh) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_zh_CN.qm
258 %lang(zh) %{_datadir}/%{name}/i18n/libavogadro_zh_TW.qm
259 # %files -n python-avogadro ?
260 %{?with_python:%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/Avogadro.so}
261
262 %files devel
263 %defattr(644,root,root,755)
264 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libavogadro.so
265 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libavogadro_OpenQube.so
266 %{_includedir}/avogadro
267 %{_includedir}/libmsym
268 %{_datadir}/libavogadro
269 %{_datadir}/qt4/mkspecs/features/avogadro.prf
270 %{_libdir}/avogadro/Avogadro*.cmake
271 %{_libdir}/avogadro/1_2/AvogadroUse.cmake
272 %{_libdir}/avogadro/1_2/cmake
273 %{_libdir}/cmake/libmsym
274 %{_pkgconfigdir}/avogadro.pc
This page took 0.131563 seconds and 4 git commands to generate.