- tabs in preamble
[packages/airstrike.git] / airstrike.spec
1 Summary:        Airstrike
2 Summary(pl.UTF-8):      Airstrike - Plastikowy Czerwony Baron
3 Name:           airstrike
4 Version:        pre6a
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Games
8 Source0:        http://icculus.org/airstrike/%{name}-%{version}-src.tar.gz
9 # Source0-md5:  af7367f9223309fbcf9759e04028394e
10 Patch0:         %{name}-pld.patch
11 Patch1:         %{name}-opt.patch
12 URL:            http://icculus.org/airstrike/
13 BuildRequires:  SDL-devel >= 1.2
14 BuildRequires:  SDL_mixer-devel
15 BuildRequires:  SDL_image-devel
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 Airstrike is a 2d dogfight game in the tradition of the Intellivision
20 and Amiga games 'Biplanes' and 'BIP'. It features a robust physics
21 engine and several other extensions of the original games. It is
22 currently 0-2 player only, but will hopefully have network play and
23 some more advanced computer controlled enemies in the future. The
24 graphics have been created using the Povray raytracer, and should be
25 easy to extend and modify. Airstrike is being developed using GNU
26 tools and the excellent SDL library, and has been ported from the
27 original Linux version to both Windows and Mac OSX.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Airstrike jest dwuwymiarową grą polegającą na wzajemnym ostrzeliwaniu
31 się z plastikowych samolocików, utrzymaną w tradycji gier "Bigplanes"
32 i "BIP" z Intellivision i Amigi. Ma rozbudowany silnik fizyczny oraz
33 różne rozszerzenia oryginalnych gier. Aktualnie jest grą tylko dla 0-2
34 graczy, ale, miejmy nadzieję, dorobi się obsługi gry przez sieć oraz
35 bardziej zaawansowanych wrogów sterowanych przez komputer. Grafika
36 została stworzona za pomocą raytracera Povray i powinna być łatwa w
37 rozbudowywaniu i modyfikacji. Airstrike został stworzony przy użyciu
38 narzędzi GNU i świetnej biblioteki SDL, a z oryginalnej wersji
39 linuksowej został sportowany dodatkowo na Windows i Mac OSX.
40
41 %prep
42 %setup -q -n %{name}-%{version}-src
43 %patch0 -p1
44 %patch1 -p1
45
46 %build
47 %{__make} \
48         CC="%{__cc}" \
49         OPT="%{rpmcflags}"
50
51 %install
52 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
53 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/games/airstrike,%{_mandir}/man6,%{_bindir}}
54
55 cp -rf  data $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/airstrike
56 install doc/airstrike.6 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man6
57 install airstrike $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
58 install airstrikerc $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/airstrike
59
60 rm -f doc/airstrike.6
61
62 %clean
63 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %files
66 %defattr(644,root,root,755)
67 %doc doc/*
68 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
69 %{_mandir}/man6/*
70 %{_datadir}/games/airstrike
This page took 0.075783 seconds and 4 git commands to generate.