- reverted last commit. (R: group(games))
[packages/adom.git] / adom.spec
1 %define         _ver    %(echo %{version} | tr -d .)
2 Summary:        Very popular rogue-like adventure game
3 Summary(pl.UTF-8):      Bardzo popularna tekstowa gra przygodowa
4 Name:           adom
5 Version:        1.1.1
6 Release:        3
7 Epoch:          1
8 License:        Postcardware
9 Group:          Applications/Games
10 Source0:        http://www.adom.de/adom/download/linux/%{name}-%{_ver}-elf.tar.gz
11 # Source0-md5:  801484ba7c7c03b3b999365bc45db053
12 Source1:        %{name}.desktop
13 Source2:        %{name}.png
14 URL:            http://www.adom.de/
15 ExclusiveArch:  %{ix86}
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %define         _scoredir       /var/games/adom
19
20 %description
21 ADOM stands for Ancient Domains of Mystery. ADOM is a so-called
22 rogue-like game. This means that it is a single-user game which allows
23 you to play the role of an intrepid adventurer exploring a large
24 dungeon with some specific goal in mind. The graphics in the game are
25 based on simple text characters and the game is controlled with a
26 large number of keyboard commands.
27
28 %description -l pl.UTF-8
29 ADOM to skrót od "Ancient Domains of Mystery". ADOM to tak zwana gra
30 rogue-podobna. To znaczy, że jest to gra dla jednej osoby, która
31 pozwala na wcielenie się w postać poszukiwacza przygód przeszukującego
32 olbrzymie podziemia próbując wypełnić pewną misję. Grafika w grze jest
33 oparta na prostym trybie tekstowym, a sama gra jest kontrolowana przy
34 użyciu dużej liczby poleceń z klawiatury.
35
36 %prep
37 %setup -q -n %{name}
38
39 %install
40 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
41 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_scoredir},%{_sysconfdir},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
42
43 install adom $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
44 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_scoredir}/.HISCORE
45
46 cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/adom_ds.cfg << EOF
47 %{_scoredir}
48 EOF
49
50 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
51 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
52
53 %clean
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %files
57 %defattr(644,root,root,755)
58 %attr(2755,root,games) %{_bindir}/adom
59 %attr(775,root,games) %dir %{_scoredir}
60 %attr(664,root,games) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_scoredir}/.HISCORE
61 %{_sysconfdir}/adom_ds.cfg
62
63 %{_desktopdir}/*.desktop
64 %{_pixmapsdir}/*
65
66 %doc adomfaq.txt manual.doc readme.1st
This page took 0.10538 seconds and 4 git commands to generate.