]> git.pld-linux.org Git - packages/acpitool.git/blob - acpitool.spec
- updated to 0.5.1
[packages/acpitool.git] / acpitool.spec
1 Summary:        AcpiTool - Linux ACPI client
2 Summary(pl.UTF-8):      AcpiTool - linuksowy klient ACPI
3 Name:           acpitool
4 Version:        0.5.1
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://freeunix.dyndns.org:8088/ftp_site/pub/unix/acpitool/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  9e4ec55201be0be71ffbc56d38b42b57
10 URL:            http://freeunix.dyndns.org:8088/site2/acpitool.shtml
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.61
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  libstdc++-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 AcpiTool is (yet another) Linux ACPI client. It's a small command-line
18 application. Besides "basic" ACPI information like battery status, AC
19 presence, etc... Acpitool also supports various extensions for
20 Toshiba, Asus and IBM Thinkpad laptops, allowing you to change the LCD
21 brightness level, toggle fan on/off, and more.
22
23 %description -l pl.UTF-8
24 AcpiTool to (jeszcze jeden) linuksowy klient ACPI. Jest to mała
25 aplikacja działająca z linii poleceń. Oprócz "podstawowych" informacji
26 ACPI, takich jak stan baterii, obecność zasilania AC itp. obsługuje
27 także różne rozszerzenia dla laptopów Toshiby, Asusa i IBM Thinkpad,
28 pozwalające zmieniać poziom jasności LCD, włączać i wyłączać
29 wiatraczki itp.
30
31 %prep
32 %setup -q
33
34 %build
35 %{__aclocal}
36 %{__autoconf}
37 %{__automake}
38 %configure
39 %{__make}
40
41 %install
42 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
43
44 %{__make} install \
45         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
46
47 %clean
48 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
49
50 %files
51 %defattr(644,root,root,755)
52 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
53 %attr(755,root,root) %{_bindir}/acpitool
54 %{_mandir}/man1/acpitool.1*
This page took 0.049204 seconds and 4 git commands to generate.